Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kompetanse for et grønt skifte? Kunnskapsdiskurser i fag- og yrkesopplæringen

Alternativ tittel: Knowledge for a green economy: A study of the discourse analyses of knowledge in Norwegian VET - training.

Tildelt: kr 1,8 mill.

En teoretisk tilnærming til diskursanalyse har vært hovedinnholdet i det videre arbeid siden prosjektets oppstart. I dette arbeidet er både kurser innen vitenskapelig teori og metode stått sentral, men også eget empirisk tilnærming til dette ved bruk av aktør nettverk teori (ANT). Konkret har dette empiriske arbeidet ført til analyser bygget på Foucaults tanker om Dispositif som jeg har prøvd å kombinere med Interseksjonalitet. En slik innfallsvinkel er også benyttet i eget vitenskapsteoretisk studie, men også som grunnlag for analyser i fullførte kapitler i avhandling.

-

Dette prosjektet ser på hvordan fag- og yrkesopplæringen er rigget for å kunne møte behovet for en bærekraftig utvikling med det det medfører av ny industri og nye arbeidsoppgaver. Gjennom studier av fag- og yrkesopplæringa internasjonalt er det aktualisert en «skills mismatch» for fag- og yrkesopplæringa som indikerer at denne delen av opplæringa ikke i tilstrekkelig grad har tilpasset seg dette behovet (CEDEFOP 2012; 2018). Prosjektet undersøker om det ligger bestemte oppfatninger av og syn på kunnskap og kompetanse til grunn for utforminga og restruktureringa av fag- og yrkesopplæringa de siste ti-årene, om slike kunnskapsdiskurser har muliggjort eller begrenser denne delen av opplæringas evne til å møte behovet for bærekraftig utvikling. Prosjektet følger slike kunnskapsdiskurser i alle deler av utdanningsløpet, fra det institusjonelle rammeverket for opplæringen til praksis i form av fag- og svenneprøver. Det vil belyse hvordan ulike aktører i utdanningsløpet, både fra myndigheter og sentrale aktører innen fag- og yrkesopplæring til lokalt arbeidsliv har preget disse diskursene, og hvilket kunnskap- og kompetansesyn som har blitt rådende i dagens opplæring. Prosjektet har fokus på kunnskapsdiskurser innen norsk fag- og yrkesopplæring fra reform 94 og fram til i dag. Det benytter et aktør-nettverks-teoretisk perspektiv for å finne og tydeliggjøre disse diskursene. De «norske» diskursene undersøkes med en sammenligning av to ulike modeller for fag- og yrkesopplæring, henholdsvis den «tyske» og den «engelske».

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune