Tilbake til søkeresultatene

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Opplevelser for alle

Alternativ tittel: Experiences for all

Tildelt: kr 2,2 mill.

INFORMASJON OG TRANSPORT ER AV DE VIKTIGSTE FLASKEHALSER FOR BESØKENDE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I NORGE OPPLEVELSER FOR ALLE (2018-2020) er et FOU-prosjekt. Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap som skal brukes for å skape et mer universelt utformet og tilgjengelig reiseliv i Norge, og dermed nå større deler av markedet og bidra til økt verdiskaping i næringen. Kundereisen er ramme for prosjektet, og GAP - modellen er lagt til grunn i forståelsen av funksjonshemming, hvor utfordringen å finne tiltak som reduserer gapet mellom omgivelsenes krav til individet, og individets forutsetninger for funksjon og deltagelse. Utfordringene er oftest knyttet til konkrete forhold, i dagliglivet og oppgaver som trenger praktiske løsninger. I tillegg til bruk av GAP-modellen som perspektiv på funksjonsutfordringer, er prosjektet basert på omfattende medvirkning fra personer med ulike funksjonshemminger. Tilgjengelighet dreier seg også om verdiskaping, noe som er vist i flere studier. Personer med tilgjengelighetsutfordringer reiser i større grupper, de oppholder seg lenger, og bruker mere penger enn gjennomsnittsturisten. Det er altså flere grunner til å fokusere på accessible tourism. Det er 1 million mennesker i Norge med funksjonsnedsettelser, ca. 70 mill. i Europa, og ca. 56 mill. i USA. Det er også en sammenheng mellom aldring og nedsatt funksjonsevne, og andelen eldre i verden øker. I dette ligger et stort verdiskapingspotensial for reiselivet, og også et stort potensial for økt inkludering og mulighet til samfunnsdeltagelse for personer med funksjonsutfordringer. Prosjektet har samlet omfattende data gjennom 25 til 30 intervjuer med medlemmer fra interesseorganisasjonene FFO og SAFO, for å identifisere utfordringer gjennom hele kundereisen. I tillegg har prosjektet arrangert en workshop (foresight), med aktører fra reiseliv, interesseorganisasjoner, offentlige myndigheter og sentrale forskningsmiljøer innen reiseliv og funksjonshemming. Tradisjonelt er dette aktører som ikke har samarbeidet, og på den måten representerer dette en innovasjon knyttet til tverrfaglighet innen reiseliv. I tillegg medvirket direktør for ENAT - European Network for Accessible Tourism, som fra 2006 har arbeidet for et mer tilrettelagt reiseliv i Europa. Norge er deltagerland i ENAT, og prosjektet tar sikte på et videre samarbeid. Prosjektet peker i retning av at a) informasjon om de ulike reisemål, b) utformingen av kollektive transportløsninger og c) bruk av teknologi og digitale tjenester, og d) den individuelle opplevelsen av trygghet, er sentrale tema for reisende med funksjonshemming. Gapet mellom individuelle forutsetninger og reiselivets utforming skaper utfordringer som hindrer valgfrihet og deltagelse, og er dermed til hinder for ytterligere verdiskaping i norsk reiseliv. Studien viser at informasjon om reisemål og opplevelsesprodukter er viktig av flere grunner. Eksempelvis viser undersøkelsen at mangel på tilstrekkelig informasjon om reisemålet eller bedrifter gjør planlegging vanskelig eller umulig, og gjør at personen ikke reiser eller velger andre reisemål. Korrekt informasjon er sentralt også fordi besøkende med funksjonsnedsettelser selv vil ta avgjørelser om hvilke aktiviteter de vil delta på. Et annet interessant funn i studien, er at mange med funksjonshemminger fortrinnsvis søker urbane reisemål, fordi informasjon og nødvendig infrastruktur ofte er enda mer mangelfull i distriktene. Studien viser også at mange funksjonshemmede foretrekker å reise med bil eller fly. Noen unngår imidlertid fly som følge av skader på viktige hjelpemidler, for eksempel rullestoler. Tog og buss representerer, med få unntak, store utfordringer, og mange ignorerer dette som transportalternativ. Skifte av transportmidler underveis i reisen er også vanskelig for mange funksjonshemmede. Prosjektets Kulturpilot sees i sammenheng med prosjektet «Vel i havn», og er lagt til Ny Hellesund i Agder, hvor man tester ut tilrettelegging for syns- og hørselshemmede. En aktør tester blant annet med bruk av lyd som drivende element i guiding, og det arbeides med skisse til et taktilt velkomstkart som vil gi bedre romlig forståelse av Ny-Hellesund. Erfaringer fra piloten viser m.a. at naturvernlov, kulturminnelov, ulike offentlige forvaltningsorganer, og lokale interesser har betydning for arbeidet med tilrettelegging. Medlemmer fra FFO og SAFO har deltatt i kulturpiloten og bidratt med verdifulle tilbakemeldinger og innspill som er under bearbeiding. Denne studien har generert data til flere vitenskapelige artikler. Skriveprosessen har startet for tre av artiklene. Prosjektet er omtalt på web hos Nordlandsforskning, USUS AS, Universitetet i Sørøst-Norge, og er omtalt i sosiale medier av samarbeidsparter i prosjektet. Prosjektet er også omtalt i Vårt Land (juli 2018),Handikappnytt (mars 2019) og fikk en flere siders omtale i Handikapnytt i juli/august 2019, under tittelen «Drømmen om Nordlyset».

Formålet med prosjektet er å utvikle et kunnskapsgrunnlag for utvikling av et mer tilrettelagt og tilgjengelig norsk reiseliv. I 2017 økte verdens reisende til 1,3 milliarder (UNWTO, 2018). Å reise er en naturlig del av hverdagen for en stor del av verdens befolkning, men mangel på tilrettelegging gjør at dette ikke er like naturlig for mange med nedsatt funksjonsevne. Forskning initiert av The European Travel Commision (ETC) viser at personer med nedsatt funksjonsevne ønsker flere inkluderende reiselivsprodukter og å delta i ferieopplevelser sammen og på lik linje med familie og venner. De ønsker å bli vurdert som hvilken som helst reisende, med evne og mulighet til å planlegge, søke informasjon, bestille og kjøpe reisen selvstendig. Flere internasjonale destinasjoner vektlegger i universell utforming og tilrettelegging i reiselivet, for å øke sin attraktivitet og gi destinasjonene et konkurransefortrinn. Norsk regjerings visjon er et samfunn der alle kan delta, men det har vært liten akademisk og næringsmessig interesse for å utvikle et mer tilgjengelig reiseliv i Norge. Data indikerer at det er et stort potensial for økt verdiskaping, dersom man tilrettelegger norske destinasjoner. Man anslår at det er 1 mill. mennesker i Norge med funksjonsnedsettelser, ca. 70 mill. i Europa, (Bufdir.no ) og ca. 56 mill i USA (Census.gov). Det er også sammenheng mellom aldring og nedsatt funksjonsevne og UNWTO har estimert at populasjonen på 60 år og eldre vil bidra til 2 milliarder internasjonale reiser i 2050, sammenlignet med 593 millioner i 1999. Prosjektet skal utvikle kunnskap fremtidens funksjonshemminger, barrierer i kundereisen, digitale informasjonsløsninger for bedre planlegging og prosesser for design av tilrettelagte opplevelsesprodukter. Prosjektet er et samarbeid mellom aktører i reiselivsnæringa, offentlig sektor, FOU - miljø og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet