Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and home-based elderly care in Sápmi and Atayal region (Taiwan)

Alternativ tittel: Aldring og omsorg i urfolkssamfunn -en komparativ studie fra Sápmi og Atayal in Taiwan

Tildelt: kr 5,7 mill.

Vi lever i en verden med en aldrende befolkning. Altfor ofte blir vi fortalt at aldring er noe som er negativt. I økonomisk og demografisk forskning har det da også blitt påstått at «eldrebølgen kommer», underforstått at eldre mennesker er en byrde for samfunnet. I et urfolksperspektiv er imidlertid aldring ikke konseptualisert som degradering, men snarere som en viktig del av livets syklus. Aldring er mer enn tap av fysiske og kognitive funksjoner. Det er også en berikelse. I urfolkssamfunn er eldre dermed sett på som viktige formidlere av kunnskap, livsvisdom, språk og kultur til de yngre generasjonene, relatert til for eksempel sopp- og bærplukking, jordbruk, fiske, fangst, tradisjonelt håndverk eller dyrehold. I dette prosjektet gjennomførte vi hjemmebesøk og noe som kalles photovoice intervjuer med 42 hjemmeboende eldre i ulike deler av Sápmi og Tayal-regionen. Det innebærer at deltakerne har tatt bilder fra sine hverdagsliv og deltatt i flere intervjuer. Vi har også intervjuet 10 pårørende og 13 live-in carers (omsorgsarbeidere med utenlandsk bakgrunn som bor hos den eldre 24/7) i Taiwan, samt at vi har gjennomført fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer med 14 samiske tjenesteytere. De 42 eldre deltakerne er uten tvil de viktigste stemmene i vår studie. De var mellom 65 og 92 år da vi møttes, og de bodde på vidda, småbyer og småsteder i Finnmark, fjellområder i det sentrale Norge, eller i elvedalene i Taranan i det nordlige Tayal-området i Taiwan, og de har delt både bilder og rike fortellinger fra sine liv omkring en rekke tema av relevans for aldring, omsorg, utfordringer og muligheter for å leve et godt liv. I denne studien har vi laget en digital fotoutstilling, en nydelig fotobok med korte photovoice fortellinger fra de eldre deltakerne gjengitt på sørsamisk, nordsamisk, tayal, norsk, engelsk og kinesisk, vi har laget en hjemmeside for prosjektet, og vi har deltatt i en rekke konferanser, seminarer og møter for å snakke om våre funn. Vi har publisert to masteroppgaver i distriktssykepleie, en rekke artikler (8 er publisert, 4 er i fagfellevurdering, og ytterligere flere er i tidlig fase, såkalt in progress). Vi har primært publisert våre artikler i internasjonale tidsskrift, men vi har også publisert en fagartikkel på norsk, og vi har en artikkel på nordsamisk som pr dags dato er til fagfellevurdering i et samisk nivå 2 tidsskrift. Vi har også en doktorgradsstudent tilknyttet dette prosjektet finansiert ved Nord Universitet som nå er i ferd med å gjennomføre en studie om mangfoldssensitive dagsentertjenester for den samiske befolkningen og for eldre innvandrere. Kandidaten er snart midtveis i sitt prosjekt. Hovedbudskapet i flere av våre publikasjoner handler om hvordan relasjoner er avgjørende for velferd og trivsel til deltakerne i studien, både relasjoner til signifikante landskap eller områder, til signifikante andre, til tradisjonelle aktiviteter og til dyr. Vi har også publisert artikler om mangfoldssensitive tjenester, om uformell omsorg, om deltakernes opplevelser av offentlige helse- og omsorgstjenseter i Norge, vi har skrevet om hvordan det er å være live-in carer i Taiwan med fokus på deres hånderingsstrategier, vi har skrevet om hvordan relasjonen mellom live-in carer og arbeidsgiveren har mye å si for omsorgskvaliteten som tilbys den eldre pleietrengende (i Taiwan). Kort sagt, gjennom å kombinere perspektiver fra kultursensitiv sykepleie, gerontologi i et urfolksperpektiv, samt dekoloniale perspektiver bidrar denne studien med kunnskap om hvordan vi kan utvikle mer mangfoldssensitive og tilpassede tjenester for eldre med urfolksbakgrunn. Et overordnet mål er å bidra til økt forståelse for aldring og omsorg i et urfolksperspektiv, samt på ulike måter å bidra til å skape et samfunn med likeverd og rettferd i både Norge, Taiwan og verden for øvrig.

The main overall message in this research project is that relationships are pivotal for the well-being of the participants, both relationships to significant landscapes or territories, to significant others including family and other community members, to traditional activities and to animals. We would also like to highlight that our findings indicate that most of the participants in this study in various ways experience the long-term effects of colonization. The knowledge and perspectives conveyed through the various contributions and publications coming out of this project are important a) to enhance the majority or settler culture’s understanding of what it means to be an older person of Indigenous (and minority) background, and 2) to foster more culturally sensitive (health)care services, and more generally, a more equal and just society in Norway, Taiwan and beyond.

This project examines ageing, quality of life, and home-based elderly care among two indigenous peoples: Sámi in Norway and Atayal in Taiwan. With a team of Sámi and Atayal researchers together with ‘allied others’ we will use various qualitative methodologies and by means of comparative analysis, we will address the colonial / imperial impact on Sámi and Atayal communities regarding how they deal with ageing and elderly care. In particular, we will entangle what counts as home-based care; who provides home-based care, and examine the interrelations between home-based care and well-being among different older women and men in these two very different cultural and geographical contexts. We will also study the social and cultural roles of elderly women and men, and contribute to cultural exchange between older Sámis and older Atayal people. In addition to home visits and in-depth interviews, we will use the photovoice methodology. This entails that some of the older participants and their next of kin are provided with a camera, and asked to take photos during a certain period about themes such as ageing, quality of life and home-based care. A travelling Photo Exposition will be made and showed in both Sapmi and in Atayal communities. This study will disclose various gendered and generational expectations and experiences of ageing, caring and quality of life in an indigenous perspective, as well as entanglements of (in)dependency that may follow thereof in specific Sámi and Atayal communities. Using the landscape of care framework will allow us to understand how cultural and spatial aspects of care, related to e.g. family networks, cohabitation patterns, distance and climate, as well as a colonial past, may shape the well-being of elderly indigenous women and men in their everyday lives.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning