Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and home-based elderly care in Sápmi and Atayal region (Taiwan)

Alternativ tittel: Aldring og omsorg i urfolkssamfunn -en komparativ studie fra Sápmi og Atayal in Taiwan

Tildelt: kr 5,7 mill.

Dette prosjektet studerer aldring, hverdagsliv og hjemmebasert omsorg blant samer i Norge og Tayal-folket i Taiwan. Vi kombinerer perspektiver fra kultursensitiv sykepleie, gerontologi i et urfolksperpektiv, samt samfunnsgeografiske perspektiver for å forstå hvordan kulturelle og landskapsrelaterte aspekter, sammen med familierelasjoner, dagens bosettingsmønster, geografiske avstander og klimatiske forhold er med på å prege og forme forståelser og praksiser knyttet til aldring og eldreomsorg blant urfolk i to svært ulike kontekster, nemlig Sápmi og Atayal-regionen i Taiwan. Vi bruker også det som på engelsk kalles et decolonizing perspectices for å forstå sammenhenger mellom kolonisering og (lack of) well-being blant samer og Tayal. Samlet sett bidrar studien til utvikling av mer mangfoldssensitive tjenester for eldre med urfolksbakgrunn, men også for andre sårbare grupper som eldre med minoritetsbakgrunn eller funksjonsnedsettelser. Så langt har vi gjennomført hjemmebesøk og photovoice intervjuer med 42 hjemmeboende eldre i ulike deler av Sápmi og Tayal-regionen. Deltakerne har tatt bilder fra sine hverdagsliv og deltatt på flere intervjuer. Vi har også gjennomført intervjuer med 10 pårørende samt 13 live-in carers i Taiwan, og planlegger nå i november fokusgruppeintervjuer med samiske tjenesteytere. 1. november har vi deadline for ferdigstilling av en nydelig fotobok og en digital fotoutstilling om aldring og omsorg i urfolkssamfunn basert på deltakernes bilder og fortellinger. Fotoboken lages i samarbeid med Susanne Hætta og blir open access. Fotoboken blir delt ut til alle våre eldre deltakere og vil gjøres tilgjengelig på blant annet Wulai Museum i Tayal-regionen, i Alta Museum og i Sametingets foajé. Fotoutstillingen vil vises både i Sápmi og i Tayal-regionen i 2022. Vi har nå dessuten fått publisert vår første artikkel fra photovoice studiene med eldre mennesker med urfolksbakgrunn: den første artikkelen heter Being connected to nature, reindeer, and family: findings from a photovoice study on well-being among older South Sámi people. Den er publisert i Int J of Circumpolar Health of har allerede over 600 views. I artikkelen gjør vi en tematisk analyse av bilder og fortellinger om hva som skaper «well-being for de sørsamiske deltakerne». Funnene er nyttige med tanke på å utvikle mer mangfoldssensitive tjenester for den aldrende samiske befolkningen. Vi har fått en stipendiat som er godt i gang med sin datainnsamling om Mangfoldssensitive Dagsentre. Feltarbeid gjøres ved to dagsentre i Finnmark og ett i Oslo. To masteroppgaver tilknyttet prosjektet ble avsluttet høsten 2020, begge er nå i ferd med å bli videreforedlet til artikkelpublikasjoner. Ellers har vi nå flere artikler i fagfellevurdering og flere som er i progresss. Vi har også fått publisert en ny artikkel om spousal dementia care publisert av vår affilierte forsker Olga Stéfansdóttir. Oppsummering av de to artiklene fra Live-in Carer studien som nå er publisert: I våre analyser har vi fokusert på de omsorgsoppgavene som the live-incarers har i sin arbeidshverdag, samt undersøke under hvilke forhold livet som velferdsarbeider kan oppleves som godt og meningsfylt. Den første artikkelen (publiseres i Global Qualitative Nursing Research i skrivende stund) analyserer vi intervjuer med ti velferdsarbeidere og deres arbeidsgivere. Vi drar veksler på den feministiske avhengighetsteorien til Kittay for å utforske relasjonen mellom velferdsarbeiderne og deres arbeidsgivere. Tre typer relasjoner ble identifisert: 'ikke-støttende forhold' der migranten ble behandlet som en tjener; 'støttende forhold' der den migranten ble behandlet som en (profesjonell) omsorgsarbeider; og 'semistøttende forhold' der den migranten ble behandlet som noe midt imellom; som en 'pleier-tjener'. Artikkelen belyser hva vi kan lære av de lovende casene i våre data. Den andre artikkelen basert på analyser av vårt datamateriale om live-in carers i Taiwan er publisert i Journal of Gerontological Social Work. I denne artikkelen analyserer vi data fra 'velderdsarbeidere', med fokus på deres hverdagsliv, samt de to viktigste mestringsstrategiene som vi fant. Disse mestringsstrategiene var: a) å akseptere sin skjebne og b) å koble seg på betydningsfulle andre. I konklusjonen diskuterer vi hvordan profesjonelle sosialarbeidere i Taiwan kunne bidratt til å støtte velferdsarbeidere med innvandrerbakgrunn på måter som gjør at både de selv og de eldre menneskene de tar vare på, kan trives.

This project examines ageing, quality of life, and home-based elderly care among two indigenous peoples: Sámi in Norway and Atayal in Taiwan. With a team of Sámi and Atayal researchers together with ‘allied others’ we will use various qualitative methodologies and by means of comparative analysis, we will address the colonial / imperial impact on Sámi and Atayal communities regarding how they deal with ageing and elderly care. In particular, we will entangle what counts as home-based care; who provides home-based care, and examine the interrelations between home-based care and well-being among different older women and men in these two very different cultural and geographical contexts. We will also study the social and cultural roles of elderly women and men, and contribute to cultural exchange between older Sámis and older Atayal people. In addition to home visits and in-depth interviews, we will use the photovoice methodology. This entails that some of the older participants and their next of kin are provided with a camera, and asked to take photos during a certain period about themes such as ageing, quality of life and home-based care. A travelling Photo Exposition will be made and showed in both Sapmi and in Atayal communities. This study will disclose various gendered and generational expectations and experiences of ageing, caring and quality of life in an indigenous perspective, as well as entanglements of (in)dependency that may follow thereof in specific Sámi and Atayal communities. Using the landscape of care framework will allow us to understand how cultural and spatial aspects of care, related to e.g. family networks, cohabitation patterns, distance and climate, as well as a colonial past, may shape the well-being of elderly indigenous women and men in their everyday lives.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

P-SAMISK-Program for samisk forskning