Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Inequalities in non-communicable diseases: Indirect selection or social causation? (The Indi-Ineq study)

Alternativ tittel: Ulikheter i ikke-smittsomme sykdommer: Indirekte seleksjon eller sosiale årsaker? (Indi-Ineq studien)

Tildelt: kr 10,0 mill.

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) står for en stor del av sykdomsbyrden i Norge og lignende land. Sykdommene varierer mellom sosiale grupper og er i stor grad bestemt av røyking, blodtrykk, usunt kosthold, inaktivitet, overvekt og alkohol. Prosjektet vil undersøke hvilken rolle individuelle trekk har for sosioøkonomiske ulikheter i NCD-risiko. Individuelle trekk er mer eller mindre stabile og kan påvirke både sosioøkonomisk posisjon (SEP) og sykdomsrisiko og slik lage en sammenheng mellom SEP og NCD gjennom indirekte seleksjon. Sosial ulikheter i helse kan generelt forklares av to alternative mekanismer: sosial årsak eller seleksjon. Seleksjonen er indirekte når det skyldes underliggende individuelle trekk, for eksempel høy kognitiv evne. Direkte seleksjon er når kliniske sykdommer påvirker SEP, såkalt revers kausalitet. Disse egenskapene kan ofte være vanskelig å måle. Avanserte velferdsstater har ikke klart å utrydde ulikheter i helse. Indirekte utvalg kan være en grunn til dette fordi enkeltpersoner nå forventes å regulere sin helseatferd hele tiden gjennom et livsløp. Hjerte- og karsykdommer vil bli brukt som modell fordi risikofaktorene er vel etablert som årsaker. Generelt er genetiske faktorer viktige for forskjeller i helse mellom enkeltpersoner, men ikke for forskjeller på befolkningsnivå. Indirekte utvalg kan være en livslang prosess som forsterker seg og som bare delvis innebærer genetiske faktorer. Prosjektet vil dra nytte av populasjonsbasert genotypedata fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og norsk storskala registerkobling av familiedata og en sammenheng mellom de to. Vi vil undersøke om det er en genetisk sammenheng mellom SEP og hjerte- og karsykdommer, studere om den individuell variasjonen henger sammen med utdanning, og undersøke betydningen av den utvidede familien.

The project will investigate the impact underlying individual traits have for socioeconomic inequalities in non-communicable disease (NCD) risk. Individual traits are more or less stable and may influence both socioeconomic position (SEP) and disease risk and give rise to associations between SEP and NCD through indirect selection over the life course. Social inequalities in health can in general be explained by two alternative mechanisms: social causation or selection. Selection is indirect when these associations comes about through individual traits with a distribution in the population, such as high cognitive ability, and not direct through clinical conditions (reverse causality). These traits can often be difficult to measure (unobserved heterogeneity). Indirect selection has consequently been difficult to study, yet the influence may be profound. Advanced welfare states have failed to eradicate inequalities in health. Indirect selection could be a reason because individuals are now expected to fine regulate their health behaviour constantly over a life time. Cardiovascular risk factors account for a major share of the NCD burden. Cardiovascular diseases (CVD) will serve here as a model for other NCDs, because the causal role of risk factors in CVD is well established. They are mediated through individual behavior and socially patterned through the life course. In general, genetic factors are important for differences in health between individuals but not for differences at population level. Indirect selection may be a life-long process of amplification that only partially involves genetic factors. The project will take advantage of population based genotyped data from The North Trøndelag Health Survey (n=70,000) and Norwegian large-scale register linkage of family data (n=7,4 mill), and a linkage between the two. We will investigate if SEP and CVD is genetically linked, study the impact of individual heterogeneity and investigate the of the extended family.

Aktivitet:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder