Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samtavla.no delingsarena? - formidling av hvordan lærere kan utvikle den utforskende læringssamtalen

Tildelt: kr 0,40 mill.

Samtavla.no delingsarena formidler resultatene fra forskningsprosjektet DiDiAC (Digitale dialoger på tvers av fag). I en medieverden der elever møter et mangfold av kilder, alternative fakta, samt sammenblanding av fakta, meninger og begrunnelser, er trening i kritisk tenkning og trening i utforskende læringssamtaler stadig viktigere. Samtavla.no er en digital tjeneste laget for å hjelpe lærere med å engasjere sine elever i felles læringssamtaler og trene elever i kritisk tenkning. Samtavla.no er en kombinasjon av mikro-blogging og visuell organisering av meldinger pa? elevenes skjermer. Deltagere kan bruke alle moderne nettlesere, pa? mobil, nettbrett og PC. DiDiAC prosjektet har følgende hovedfunn som formidles i delingsarenaen: - Utvikling av dialogisk praksis krever kunnskap og oppmerksomhet, og en lærer bør ha et bevisst forhold til å: * vurdere og klargjøre dialogiske intensjoner og kunne gjennomføre dem i klassen. F.eks. be om begrunnelser eller be elevene vurdere hverandres ideer. * kunne lage gode oppgaveformuleringer som åpner diskusjonen for ulike perspektiver. * kunne lede diskusjoner og skifte mellom gruppe og helklassediskusjoner. * oppsummere og syntetisere diskusjoner * engasjere klassen i metakognitive diskusjoner samt utvikle kultur og klasseregler for den utforskende samtalen. - Utvikling av dialogisk praksis krever øvelse, og lærer må modellere gode dialogiske praksiser i helklassen som elevene erfarer og tar med seg i gruppediskusjonene. - Samtavla.no er et verktøy som tas i bruk på ulike stadier i en utvikling av dialogisk praksis, og støtter lærere på ulikt nivå og underveis i sin utvikling. Det er viktig å ta utgangspunkt i lærernes eksisterende dialogiske praksis og la lærere eksperimentere og øve med verktøy, dialogisk intensjon og ledelse av utforskende læringssamtaler. - Samspill og samarbeid mellom lærere er viktig for deres utvikling, og undervisningsopplegg som lages i fellesskap og deles har vist seg nyttige. - Dialogisk praksis har fagspesifikke variasjoner og det er behov for å kombinere det dialogiske og det didaktiske i utvikling av undervisningsopplegg. Samtavla.no delingsarena er en utradisjonell tilnærming til formidling, siden den er knyttet tett til ressurser, undervisningsopplegg, verktøy, delte erfaringer og fagstoff. Prosjektet har lagt opp til en praksis¬nær formidling, støttet av konkrete ressurser som delte undervisningsopplegg og et verktøy som er godt integrert i sektorens infrastruktur.

Vi ser at Samtavla.no spres i skolenorge, og internasjonalt. Det er flere skoleeiere utenfor prosjektet som har inngått databehandligsavtaler med Universitetet i Oslo for å ta Samtavla i bruk. Vi ser av anonyme logger at det er veldig mange lærere og elever som har brukt Samtavla i januar 2020 i hele Norge. Vi ser også mange skoler i utlandet er i ferd med å ta Samtavla mer og mer i bruk. Det er særlig UK, USA, Danmark, Sverige, Belgia og Tyskland hvor det er økende aktivitet. For Universitetet i Oslo er dette en arena som gjør at forskning i dialogisk læring og undervisning, dialogisk praksisutvikling og bruk av digitale medier i klasserom blir spedd i praksisfeltene som vi samarbeider med.

I en medieverden der elever møter et mangfold av kilder, alternative fakta, samt sammenblanding av fakta, meninger og begrunnelser, er trening i kritisk tenkning og trening i utforskende læringssamtaler stadig viktigere. Kritisk tenkning som et element av dypere læring blir mer vektlagt i arbeidet med nye læreplaner , og behovet for å lage og dele gode pedagogiske opplegg, samt bygge kunnskap om hva som virker i klasserom er viktig. ?Samtavla.no er en digital tjeneste laget i FINNUT-prosjeket DiDiAC for å hjelpe lærere med å engasjere sine elever i felles læringssamtaler og trene elever i kritisk tenkning. Samtavla.no er en kombinasjon av mikro-blogging og visuell organisering av meldinger på elevenes skjermer. ?Samtavla.no delingsarena formidler sentrale funn fra DiDiAC. Samtavla.no med tilhørende lærerressurser er prøvd systematisk ut i 6 skoler i Norge og England, først i en intensiv periode på 6 måneder våren 2017, deretter som en åpen studie med flere skoler i 2017-2018. I alt 19 lærere fra tre fag (språk, samfunnsfag og naturfag) har brukt Samtavla.no i over 50 skoletimer med rundt 300 elever mellom 11 og 16 år. Tilbakemeldingene fra lærere og skoleledere viser at praksisutvikling for å støtte kritisk tenkning og læringssamtaler er utfordrende, og etterspurt og betraktet som en verdifull kompetanse for framtidas skole.? Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og utvalgte grunn- og videregående skoler deltar i prosjektet med utvikling og evaluering av undervisningsopplegg, og dette blir gjort tilgjengelig for lærere i hele Norge gjennom delingsarenaen. Formidlingen tar utgangspunkt i læreres egen praksis, støttet av konkrete ressurser som delte undervisningsopplegg og bruk av Samtavla.no. Det er utviklet en nyskapende formidlingsarena som en integrert del av Samtavla.no. Dette vil være en utradisjonell tilnærming til formidling, siden den vil være knyttet så tett til ressurser, undervisningsopplegg, verktøy, delte erfaringer og fagstoff.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren