Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved precision medicine by increasing self-management and medication control in adolescents

Alternativ tittel: Forbedret presisjonsmedisin gjennom økt grad av selvkontrollert medisinering hos ungdom

Tildelt: kr 4,5 mill.

Medisinsk behandling av tenåringer med kroniske sykdommer er en stor utfordring. Etter en organtransplantasjon er daglig inntak av immundempende medikamenter en forutsetning for at det organet ikke avstøtes. Hopper man over/glemmer man en dose kan dette føre til avstøtning og tap av det transplanterte organet. Ungdommer som bruker immundempende medisiner er som ungdom flest med ønske om selvbestemmelse for å etablere sin egen livsstil. Noen vil være i opposisjon til foreldre, til samfunn, til skole og til det medisinske behandlerapparatet. Det er utfordrende å være kronisk syk i en periode av livet preget av løsrivelse og med et ønske om å ikke være annerledes enn kamerater. Manglende medisinsk etterlevelse er en av årsakene til at det i overgangen fra ungdom til voksen (mellom 16-25 år) skjer avstøtningsrejeksjoner. Dette til tross for at behandlende leger har forklart viktighet av regelmessig medisin inntak, allikevel er det vanskelig å skjønne langtidskonsekvenser av å hoppe over doser. Ved transplantasjon er immundempende behandling en hjørnesteinen for langvarig graft funksjon. Medisinene må tas til faste tider hver dag med snevert slingringsmonn. Konsentrasjonen av de immundempende medikamentene måles i blodprøve som tas medikamentfastende på sykehus dvs på morgenen før dosen tas. Dette medfører ofte fravær fra skole/andre aktiviteter. Målet med denne studien har vært å utvikle verktøy i samarbeide med tenåringene for å forenkle både blodprøvetaking og medisinjustering av den immundempende behandlingen. 1. I prosjektet har vi utviklet og validerte en metode for hjemmebasert blodprøvetaking (finger-stikk) for transplanterte barn/ungdom. Resultatene viste at det immundempende medikamentet tacrolimus kan monitoreres i blodprøve tatt ved finger-stikk av pasienten selv, like sikkert og nøyaktig som i vanlige venøs blodprøver (tatt av bioingeniør på sykehus). Innføring av denne metoden har forenklet hverdagen/medfører betydelig tidsbesparelse. 2. Utvikle en computerbasert modell for bedre/individualisert dosering av tacrolimus. Data som har kommet fra deltagere har blitt inkorporert i doseringsapplikasjonen BestDose for tacrolimus i voksne (ferdig utviklet). Så lang er det fortsatt for lite data fra ungdom til å kunne ferdigstille modellen. Når ungdoms- computermodellen er ferdig ekstrapolert vil den etterpå måtte valideres i en ekstern kohort av transplanterte barn/ungdom. 3. Prosjektet har utviklet en smartphone teknologi ( App TusenTac®) for påminnelse av tacrolimus dosering, oversikt over utvikling i nyrefunksjon o.l. etter transplantasjon samt skal (på sikt) muliggjøre direkte kommunikasjon med ungdommen for dosejusteringer. Appen har gjennomgått oppdatering/forbedring (USIT, UiO) i 2021 og 2022. Det arbeides stadig med forbedringer. En stor utfordring har vært manglende direkte kommunikasjon «inn i appen» med tilbakemelding på tacrolimus-konsentrasjon/forlag til videre dosering av immundempende medikamenter. Denne forbedringen er fremdeles ikke ferdigstilt og skyldes til dels personvern/data sikkerhetsutfordringer med å sende helseopplysninger til en app på en telefon. Vi har høsten 2023 vært i kontakt med leder for prosjekt «Hjemmesykehuset» for å se om TusenTac® kan integreres i den OUS godkjente appen Dignio. 4. Kombinasjonen av hjemmebasert blodprøvetaking (finger-strikk) og bruk av TusenTac-appen er testet av organtransplanterte ungdommer i et pilot-prosjekt. Resultatene viste at ungdoms medikamentelle etterlevelse kunne kategoriseres i 3; en gruppe med optimal medikamentell etterlevelse uten forbedring ved bruk av Tusen Tac app/funger-strikk (i.e. ikke behov for denne type intervensjon), en gruppe med klar forbedring under prosjektet, og en gruppe som vil trenge annen intervensjon i tillegg til app/finger-strikk. Litt over 50 % av deltagerne var non-adherent og hos noe over halvparten av disse ble det registret forbedring under og rett etter pilot-prosjektet. Resultatene medførte nye styrkeberegningene for den opprinnelige planlagte prospektive studien. For å oppdage en forbedring ved intervensjon (bruk av Tusen Tac app/finger-stikk) vs standard behandling etter organtransplantasjon ville en måtte utvide antall deltagere. Med tilgjengelig pasientpop. ville inklusjon ta minimum 3-4 år og den prospektive valideringsstudien måtte skrinlegges. 5. For å øke kunnskap om tidspunkt/alder for manglende med. etterlevelse hos ungdom gjennomført vi en retrospektive register-studie med data fra 1830 standard immunologisk risk nyre-transplantasjoner under 50 år i perioden 2000-2020 i Norge (data fra Norsk nyreregister). Prosjektet sammenligner avstøtninger/utvikling av donor spesifikke antistoffer/tap av graft/medikamentell etterlevelse hos unge (< 26 år) vs unge voksne (26-50 år). Studien finner at fra 18-22 år dvs rett etter overføring fra oppfølging ved barne- til voksen- avd. var en utfordrende periode med betydelig redusert medikamentell etterlevelse og medførte 20% graftloss grunnet avstøtning.

-

Medical treatment of adolescent patients with chronic disease is challenging and non-adherence is common. Non-adherence is the major cause of reduced graft survival in adolescent solid organ transplants. The main objective of the project is to improve adherence in adolescent patients by utilizing modern, patients centered technology. By combining a medication managing smartphone app (TusenTac) with home-based finger prick sampling for drug monitoring, the hypothesis is that the increased patient involvement obtained will transfer into better adherence. A positive "add-on" effect is that this also provide a unique opportunity for patients to, via the app, share accurate dosing and side-effect information with the health care provider in real time. This is central information needed for optimal output from modern computerized dosing tools, the new gold standard of therapeutic drug monitoring. In order to optimize the use of the TusenTac app it is essential that it is adapted to the users. It should not only deliver data but the user also needs relevant feedback in return. WP1 focus on how to individually optimize feedback to assure continued use of the app over time. Finger prick sampling for drugs like tacrolimus is applicable in adults (previously published from our center). In this project we initially validated the method in youth. It works i.e. dry blood spot tacrolimus monitoring is applicable also in this population! The results have been published (WP2). We are now working on the possibility of analyzing hemoglobin and creatinine in the same dry blood spot. Results in adults are promising. We have performed a nationwide registry analysis in kidney transplanted adolescents engrafted from 2000 to 2020 with focus on non-adherence and graft loss. The data verify that non-adherence is the main reason for graft loss in this age group. The study has been accepted for publication (WP3). The challenge is how to implement dry blood spot, in combination with the TusenTac app, to improve adherence (WP1). In order to provide scientific evidence for this, a large prospective clinical trial in adolescents was planned. There have been some large challenges due to the ongoing Covid-19 pandemic and data safety/security issues with the app that that so far remain unsolved. Communication has so far not been possible. The initial pilot trial utilizing dry blood spot and a test model of the Tusen Tac app was therefore prolonged with long term data from included participants (WP1). The data are reassuring and are under preparation for submission. When the project is finalized and we get an improved version of the app we strongly believe that the TusenTac app will be optimized for use in adolescents and that home-based micro sampling is ready for use in the clinic. We will implement both technologies when treating adolescent kidney transplanted adolescents.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering