Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NJ_BREGED Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity

Alternativ tittel: NJ_BREGED Norway-Japan: Samarbeid om forskning og utdanning i likestilling og mangfold

Tildelt: kr 3,5 mill.

For å kunne forstå aktuelle kjønn- og mangfoldssrelaterte samfunnsutfordringer er det nødvendig at forskningen har et globalt perspektiv og anvender tverrkulturelle tilnærminger. Dette prosjektet har bidratt til dette gjennom et langvarig og godt samarbeid mellom Senter for kjønnsforskning, NTNU, Norge og Institute for Gender Studies ved Ochanomizu University, Japan. Kjønnslikestilling og inkludering har blitt trukket frem som eksplisitte politiske mål både i Norge og Japan. På samme tid har nasjonal politikk, kulturelle særtrekk og økonomiske forhold gjort at politikk knyttet til kjønn og mangfold har vært forskjellig både i form og innhold i de to landene. I den norske konteksten har kjønnslikestilling blitt en norm som gjennomsyrer velferdspolitikken, hvilket blir særlig tydelig i familiepolitikken. Japan har på sin side mer begrenset erfaring med politiske regulering knyttet til kjønnslikestilling og kulturelt mangfold, og det å kombinere arbeidsliv med familieliv for kvinner har vært en utfordring som først i senere år er viet oppmerksomhet. I begge landene har dessuten det politiske og kulturelle idealet om kjønnslikestilling blitt mer komplekst som følge av økt internasjonal migrasjon. I lys av de ulike kulturelle, sosiale og strukturelle kontekstene som Norge og Japan representerer, har dette komparative prosjektet stilt følgende spørsmål: Hvordan relaterer det politiske idealet om kjønnslikestilling seg til andre former for forskjell, som sosial klasse, etnisitet/rase, seksualitet og alder innenfor og mellom de to nasjonale kontekster? I hvilken grad og på hvilke måter kan vi se for oss og/eller problematisere «eksport» av den norske doble likestillingsmodellen til nasjonale kontekster med andre politiske system og kulturer? Spørsmålene er utforsket og gjennom et tett samarbeid både om forskning og utdanning, og involverer gjensidig utveksling av både vitenskapelig ansatte og studenter. Forskningen er gjort på en rekke utvalgte felt og inkluderer blant annet populærkultur, hjemmet, skoleplaner, fruktbarhet og assistert reproduksjonsteknologi, foreldreskap og akademia og den mest sentrale forskningsleveransen er den sampubliserte antologien Comparative Perspectives on Gender Equality in Japan and Norway. same but different? (Routledge 2022, print og open access), redigert av Masako Ishii-Kuntz, Guro Korsnes Kristensen og Priscilla Ringrose. Antologien brukes np aktivt som pensumlitteratur ved begge samarbeidende institusjoner. Hver av de ulike empiriske undersøkelsene viser både likheter og forskjeller mellom de to nasjonale kontekstene når det gjelder forståelse og organisering av kjønn og dermed også betingelsene for kjønnslikestilling. Ettersom prosjektet utforsker mulighetene for å "eksportere den doble likestillingsmodellen vi har i Norge", er spesielt viktig å identifisere sentrale forskjeller mellom de to landene. Og det prosjektet her har pekt ut er den avanserte velferdsstat med den omfattende familiepolitikken, som er veldig viktig i Norge, og som ikke har sin parallell i Japan. En annen sentral forskjell som de ulike studiene som har inngått i dette prosjektet har avdekket, er også at kjønnslikestilling har svært ulik status i Norge og Japan. Mens kjønnslikestilling i Norge tas for gitt som et viktig mål og ideal som det nærmest er umulig å være uenig i, har det en mye mindre selvsagt posisjon i Japan og muligheten for at det ikke blir prioritert er mye større. Samtidig ser vi at det i Japan også foregår en endring i retning økt fokus på kjønnslikestilling, og i den sammenheng har internasjonale rangeringer og oppmerksomhet om temaet hatt stor betydning. Prosjektet har finansiert kortere mobilitetsopphold for en rekke studenter og forskere fra begge samarbeidspartnerne. Fra NTNU har 8 masterstudenter, 1 ph.d.-student og 1 forsker gjennomført mobilitetsopphold ved Ochanomizu University og 5 forskere kortere opphold for seminar- og nettverksdeltagelse. Fra Ochanomizu University har 2 masterstudenter og 2 ph.d.studenter vært på mobilitetsopphold i tillegg til at det har vært tilsammen 6 personer på besøk for seminar og workshops. Prosjektet har ledet til et nytt samarbeidsprosjekt mellom de samme partnerne finansiert av HK dir sitt UTFORSK-program Teaching Gender Equality and Diversity in Norway and Japan (2021-2025) og et post doc prosjekt finansiert av JSPS (Japan Society for the Promotion of Science): Gender Diverse Experiences of Belonging in Japan (france rose hartline).

Anticipated outcomes and impacts from the grant application form: The specific goals of this long-term collaboration were: 1) The generation of high-quality comparative research carried out in two markedly different national contexts, leading to the development of new research areas and curricular innovation. 2) Short-term mobility actions to strengthen the collaboration (reciprocal research/educational stays, seminars (1 on teaching, 1 on joint proposal writing), workshops (yearly, connected to the development of the anthology). 3) A wide range of scholarly and mainstream dissemination activities: publication of an anthology, 1 policy-level seminar in collaboration with the Norwegian Embassy, Innovation Norway’s Tokyo Office and stakeholders in Japan, joint participation in an international conference, and public events. 4) The submission of new research funding applications to ensure the sustainability of the partnership. 5) The organization of a jointly taught summer institute (Japan) and new Ph.D. course (Norway) allowing for the further development of students’ theoretical knowledge and global perspectives Actual and potential outcomes and impacts based on project results: 1) The NJ_BREGED project has generated high-quality comparative research in both Japan and Norway, mostly co-authored across national borders, leading to the development of new research areas and curricular innovation. 2) A number of shorter mobility stays and visits that have strengthened the collaboration (both students and staff) 3) A wide range of scholarly and mainstream dissemination activities including 1 co-edited anthology and 1 journal article (plus one in review), an online policy seminar and several research and teaching seminars and workshops 4) Three successful grant application: UTFORSK (HK-dir), a post doc fellowship (JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) and a COIL pilot project (HK-dir)

The NJ_BREGED project aims at strengthening the pre-existing yet nascent collaboration between the Center for Gender Studies-NTNU and Institute for Gender Studies–Ochanomizu University. Both partners have active research agendas built around gender equality and diversity, similar educational offerings (B.A., M.A. and Ph.D Gender Studies programs), and the desire to expand joint research and teaching efforts. For the Centre for Gender Studies at NTNU, this cooperation would serve to a) reinforce the comparative dimension of its teaching and research at all levels by implicating graduate students in world-class research on gender, b) open multiple avenues for collaboration and dissemination, and c) allow research groups and students to develop an international network. For the IGS in Japan, the collaboration would connect with current research and policy efforts to reduce gender disparities. Beyond this, NJ_BREGED has a visionary aim–the promotion of a more gender equal and diverse society through the close association of education, research and policy. As most of NJ_BREGED’s core participants are institutionally, scientifically and pedagogically anchored in the project’s key aims, efforts to integrate the research findings into courses at the B.A., M.A. and Ph.D. levels will be facilitated. The following overarching questions are addressed in the NJ_BREGED project: To what extent and in which ways can we envisage and/or problematize the export of the Norwegian dual earner/dual career model of gender equality to a national context with differing political systems and culture? How does the political ideal of gender equality relate to other axes of difference, such as social class, ethnicity/race, sexuality and age within and across both national contexts?

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research