Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NJ_BREGED Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity

Alternativ tittel: NJ_BREGED Norway-Japan: Samarbeid om forskning og utdanning i likestilling og mangfold

Tildelt: kr 4,5 mill.

For å kunne forstå aktuelle kjønn- og mangfoldssrelaterte samfunnsutfordringer er det nødvendig at forskningen har et globalt perspektiv og anvender tverrkulturelle tilnærminger. Dette prosjektet vil bidra til dette gjennom å styrke det allerede eksisterende samarbeidet mellom Senter for kjønnsforskning, NTNU, Norge og Institute for Gender Studies ved Ochanomizu University, Japan. Kjønnslikestilling og inkludering har blitt trukket frem som eksplisitte politiske mål både i Norge og Japan. På samme tid har nasjonal politikk, kulturelle særtrekk og økonomiske forhold gjort at politikk knyttet til kjønn og mangfold har vært forskjellig både i form og innhold i de to landene. I den norske konteksten har kjønnslikestilling blitt en norm som gjennomsyrer velferdspolitikken, hvilket blir særlig tydelig i familiepolitikken. Japan har på sin side mer begrenset erfaring med politiske regulering knyttet til kjønnslikestilling og kulturelt mangfold, og det å kombinere arbeidsliv med familieliv for kvinner har vært en utfordring som først i senere år er viet oppmerksomhet. I begge landene har dessuten det politiske og kulturelle idealet om kjønnslikestilling blitt mer komplekst som følge av økt internasjonal migrasjon. I lys av de ulike kulturelle, sosiale og strukturelle kontekstene som Norge og Japan representerer, stiller dette komparative prosjektet følgende spørsmål: Hvordan relaterer det politiske idealet om kjønnslikestilling seg til andre former for forskjell, som sosial klasse, etnisitet/rase, seksualitet og alder innenfor og mellom de to nasjonale kontekster? I hvilken grad og på hvilke måter kan vi se for oss og/eller problematisere «eksport» av den norske doble likestillingsmodellen til nasjonale kontekster med andre politiske system og kulturer? Spørsmålene adresseres gjennom et tett samarbeid både om forskning og utdanning, og involverer gjensidig utveksling av både vitenskapelig ansatte og studenter.

The NJ_BREGED project aims at strengthening the pre-existing yet nascent collaboration between the Center for Gender Studies-NTNU and Institute for Gender Studies–Ochanomizu University. Both partners have active research agendas built around gender equality and diversity, similar educational offerings (B.A., M.A. and Ph.D Gender Studies programs), and the desire to expand joint research and teaching efforts. For the Centre for Gender Studies at NTNU, this cooperation would serve to a) reinforce the comparative dimension of its teaching and research at all levels by implicating graduate students in world-class research on gender, b) open multiple avenues for collaboration and dissemination, and c) allow research groups and students to develop an international network. For the IGS in Japan, the collaboration would connect with current research and policy efforts to reduce gender disparities. Beyond this, NJ_BREGED has a visionary aim–the promotion of a more gender equal and diverse society through the close association of education, research and policy. As most of NJ_BREGED’s core participants are institutionally, scientifically and pedagogically anchored in the project’s key aims, efforts to integrate the research findings into courses at the B.A., M.A. and Ph.D. levels will be facilitated. The following overarching questions are addressed in the NJ_BREGED project: To what extent and in which ways can we envisage and/or problematize the export of the Norwegian dual earner/dual career model of gender equality to a national context with differing political systems and culture? How does the political ideal of gender equality relate to other axes of difference, such as social class, ethnicity/race, sexuality and age within and across both national contexts?

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research