Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Macroeconomics of Wealth Inequality

Alternativ tittel: Makroøkonomi og økonomisk ulikhet

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektnummer:

287720

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Formuesulikhet står for tiden høyt både på den politiske og akademiske dagsorden. Et økende antall forskningsarbeider (feks Piketty, 2014) fokuserer på hvordan ulikhet, og formuesulikhet spesielt, tilsynelatende har vokst over de siste tiårene. Innenfor makroøkonomien har det vært mye fokus på å forstå nivået på og veksten i formuesulikhet, men mange spørsmål står fortsatt ubesvart. For eksempel vet vi mindre om de makroøkonomiske konsekvensene av formuesulikhet og heterogenitet blant husholdninger. I tillegg ignoreres ulikhet (og heterogenitet) i de aller fleste modeller som brukes til å analysere penge- og finanspolitikk. Hva betyr det feks for økonomien når den utsettes for et sjokk at husholdninger har ulik formuesbuffer eller gjeldsgrad, versus et scenario der gjeld og formue er relativt likt fordelt mellom husholdningene? Dette prosjektet har som mål å avdekke og studere underliggende faktorer bak utviklingen i ulikhet. Videre vil det studere hvordan økonomien påvirkes av disse kreftene og hvordan ulikheten i seg selv påvirker virkningen av økonomisk politikk? Noe av nøkkelen til fremgang for å forstå disse problemstillingene ligger i å benytte høykvalitets registerdata i kombinasjon med teori for hvordan heterogenitet og ulikhet blant husholdninger påvirker økonomiske hovedstørrelser. Utviklingen av nye makromodeller bør i større grad ta innover seg strukturene i mikrodata. Dette prosjektet vil kombinere norske administrative data med nyere metodologiske fremskritt på hvordan man inkorporerer heterogenitet i makroøkonomiske modeller. Et viktig mål med prosjektet er å fastslå hvor mye ulike dimensjoner av heterogenitet på husholdningsnivå bidrar til ulikhet i formue og makroøkonomisk dynamikk. I tillegg vil vi bruke disse nye innsiktene til å utvikle nye modeller som kan bedre beslutningsgrunnlaget for økonomisk politikk. Videre vil disse faktaene forbedre vår forståelse av voksende formuesulikhet og dermed bidra i de pågående debatter om dette fenomenet. Publiserte resultater per oktober 2020: I artikkelen Monetary Policy and Household Debt i Nordic Economic Policy Review studeres en spesifikk effekt av pengepolitikken på oppbyggingen av gjeldsfordelingen over tid: høyere renter fra Norges Bank gir lavere inflasjon, som på sin side fører til høyere vekst i husholdningenes realgjeld. Således kan lavere inflasjon på sikt føre til en økt gjeldsbyrde gjennom denne kanalen.

Across countries, a small fraction of the population controls a large and growing share of the economy's wealth. Thus, inequality has risen to the forefront of current academic, popular, and policy debates. The field of macroeconomics has made progress to understand the level and growth of wealth inequality, but large pieces of the picture are still missing. In particular, little is known about the macroeconomic consequences of inequality itself and the drivers behind it. For instance, the dominant models used to analyze monetary and fiscal policy still largely ignore household heterogeneity. This project aims to unveil the underlying factors behind the dynamics of inequality, and to assess the macroeconomic consequences of these forces and wealth inequality itself. The main challenge to scientific progress in this field is to utilize high-quality data in combination with precise theory on how heterogeneity affects economic aggregates. When called for, new models must be developed consistently with micro-level facts. We will combine high-quality Norwegian administrative data with recent methodological advances on how to incorporate heterogeneity in macroeconomic models. A main output from the project will be to establish how much different dimensions of household level heterogeneity contribute to wealth inequality and macroeconomic dynamics. Such facts are essential for improving frameworks to address macroeconomic policy, as no model can incorporate all dimensions of heterogeneity at once. Moreover, these facts will improve our understanding of growing wealth inequality in itself, and hence enlighten the ongoing debates on this phenomenon.

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam