Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory

Alternativ tittel: Eksperimenter, funksjonelle trekk, syntese: Kunnskap fra globale eksperimenter for å teste og utvikle økologisk teori

Tildelt: kr 4,5 mill.

De menneskeskapte klima- og miljøendringene blir stadig mer påtagelige, og det blir også konsekvensene for naturen og samfunnet. For å forstå, kommunisere, og ta kunnskapsbaserte beslutninger for naturens og vår egen fremtid trenger vi gode metoder og verktøy. Utviklingen av slike metoder og verktøy hemmes i dag av et tradisjonelt fokus på biologisk mangfold, og det er nødvendig å bevege seg forbi dette fokuset og eksplisitt fokusere på mekanismene og prosessene som genererer og forårsaker endringer i mangfold. ExperTS vil bidra til denne utviklingen gjennom å kombinere økologisk og evolusjonær teori som fokuserer på planters og dyrs funksjonelle trekk med den rike ressursen av empiriske data om klima- og miljøendringenes effekter på naturen som nå er tilgjengelig fra globale felteksperimenter. ExperTS vil (i) øke anerkjennelsen og bruken av teori og eksperimenter i forskningen på effekter av globale klima- og miljøendringer, (ii) utvikle teoretisk ekspertise og sammenlignende forskning på dette feltet mellom ulike økosystemer og akademiske kulturer, (iii) tilby studenter unike muligheter for kurs og internasjonale forskningserfaringer innenfor dette feltet, og (iv) styrke institusjonelt samarbeid over studentaktiv forskning og forskningsbasert utdanning i grensesnittet mellom økologisk teori, globale endringer, biodiversitet, og økosystemfunksjoner. ExperTS er et partnerskap mellom ni institusjoner i fem land. Sammen trener vi studenter, forsker, og utvikler kunnskap om effekter av erfaring fra internasjonal forskningspraksis på studenters motivasjon og læring. ExperTS øker kunnskapen om hvordan globale klima- og miljøendringer påvirker biologisk mangfold og økosystemtjenester som er viktige for samfunnet, og hvordan vi kan håndtere og redusere disse effektene. Resultatene tas i bruk i forskning og utdanning hos alle partnerinstitusjonene, og ny kunnskap vil bli formidlet til forskningsmiljøene og offentligheten. I 2021 fortsatte vi å jobbe med digitale ressurser, regionale praksisplasser og forskning på studenters læringserfaringer. Vi har utviklet opplæringssystemer og praktiske nett- og feltsystemer som et rammeverk for implementering av Open Science (OS) i grunnforskning, inkludert standardiserte data og transparente og reproduserbare arbeidsprosesser. Rammeverket er ment for å deles digitalt med andre høyere utdanningsinstitusjoner, noe som åpner for i) formidling og ii) potensielt samarbeid om felles forskningsspørsmål som involverer interoperable studiesystemer og utvalgte plantearter. Videre var vi vertskap for 17 praktikanter (11 i Norge, alle fra Europa), 2 i Kina og 4 i USA (alle fra Amerika). Disse jobbet med felt- og digitale forskningsprosjekter, og fikk erfaring med feltarbeid på karbonfluks, funksjonelle egenskaper og vegetasjonsanalyser, datahåndtering og prosjektsamarbeid. De deltok også i laboratoriemøter og forskningsverksteder og deltok i publikasjoner og dataanalyser. Praksisoppholdet ble gjennomført i samarbeid med andre forsknings- og utdanningsprosjekter. Vi fortsatte utviklingen av digitale verktøy for studentforskning, inkludert å lede en workshop på det tredje Living Norway-kollokviet. Vi utviklet materiale for åpen vitenskap og reproduserbarhet innen vitenskap og utdanning. Postdoktorene søkte og fikk midler til prosjektet "Impacts of Seeding Spatial Arrangement and Diversity on Dryland Ecosystem Restoration" sammen med en tidligere kursstudent for plantefunksjonelle egenskaper. Vi presenterte på konferanser, og som inviterte presentasjoner.

Based on a strong track record in research and educational collaboration on ecosystem responses to climate change, ExperTS will support a partnership between five Norwegian institutions (UiB, NMBU, BCCR, NINA, MF) and four INTPART priority countries (USA, Canada, South Africa, China). ExperTS is motivated by the realisation that more powerful tests of biodiversity theories need to move beyond species richness and explicitly focus on mechanisms that generate diversity via trait composition. As the effects of climate and environmental change take place at an increasing pace, we urgently need tools for communicating and planning for the future of biodiversity and the future of our world. The proposed synthesis of theory and experimental data will inform how global change influences ecosystem services important to society. ExperTS will offer (i) a greater recognition and use of the theoretical, conceptual frameworks and experimental methods in biological research, (ii) development of theoretical expertise and comparative research between different ecosystems and academic cultures, (iii) unique student opportunities for courses and international research experiences that support the students in integrating theory and experimentation, and (iv) institutional collaboration over student-active research and research-based education in the interface between ecological theory and global change biology. Outcomes will be implemented in research and education at all partner institutions, and findings will be communicated to the scientific and educational community and to the public.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research