Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education

Alternativ tittel: Læring, vurdering og grensekryssing i grunnskolelærerutdanningen

Tildelt: kr 12,1 mill.

Fra 2010 har det vært et mål for grunnskolelærerstudentene i Norge å utvikle metodekompetanse i arbeid med FoU-oppgaven (forsknings- og utviklingsarbeid) i studiets tredje år, for å kunne gjennomføre forskning i egen lærerpraksis. Fra høsten 2017 ble mastergrad og en profesjons- og praksisrettet masteroppgave med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til skole, obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Målet er lærere som, gjennom sin FoU-kompetanse, kan bidra til utviklingen av undervisning og skole. Det overordnede målet for LAB-TEd, Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education, er at studentenes FoU-oppgave og masteroppgave skal bidra til økt forskningskompetanse i GLU og skolens praksis, og til nye modeller for oppgaveveiledning. Dette skal skje i et partnerskap mellom universiteter (lærerutdannere), skoler (praksislærere og skoleledere) og studenter i GLU. Studentene er aktive deltakere i prosjektet det året de skriver sin FoU- og sin masteroppgave. I tråd med 2017-reformen av GLU vil vi utvikle kompetanse for profesjonsorientert, praksisbasert forskning i lærerutdanningen. Vi vil studere disse utviklingsprosessene gjennom bruk av en bestemt metodologi for å undersøke hva som fører til utvikling og hva som hindrer endring av praksis. LAB-TEd er et FoU-prosjekt basert på tradisjonen benevnt som formative intervensjoner utviklet av Yrjö Engeström, som også bidrar som rådgiver i prosjektet. Konteksten er lærerutdannere, lærere og lærerstudenters praksis i engelsk, naturfag, matematikk og kroppsøving. I tillegg er intensjonen å forstå utfordringene med å skape praksisbaserte og profesjonsorienterte vurderingskriterier for studentenes oppgaver. I utviklingen av slike kriterier vil prosjektet også undersøke nye modeller for masterveiledning. Videre er det et mål å øke forståelsen for KHAT (kultur-historisk aktivitetsteori) og hvordan denne kan stimulere til endring og utvikling i lærerutdanning og i skole. Partene i LAB-TEd-prosjektet, studenter og lærerutdannere i skole og universitet, har i prosjektperioden utviklet et tett samarbeid om utvikling og forskning koblet til GLU-utdanningenes oppgavearbeid. Det er et mål for LAB-TEd å utvikle samarbeidsformer hvor alle parter har et eierskap til prosjektet og ser betydningen av de ulike bidragene. Trepartssamarbeid, i veiledning og oppgaver med innhold av betydning for skolen og de kommende lærernes praksis, er prosjektets omdreiningspunkt og grunnlag for det tette samarbeidet. Våren 2022 fullførte det første kullet (K1) som deltar i LAB-TEd, sine masteroppgaver. Disse 20 studentene, fordelt på UiT og NTNU og knyttet til en grunnskole gjennom hele det femte studieåret, var veiledet av lærere i fagdidaktikk i samarbeid med praksislærere. 18 studenter (K2) gjennomfører sine masteroppgaver studieåret 2022/23. LAB-TEd ledes av Rachel Jakhelln (UiT Norges arktiske universitet) og May Britt Postholm (NTNU). Viv Ellis (Monash University, Melbourne, Australia) er prosjektets mentor og samarbeidspartner.

The project Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education (LAB-TEd) will seek to encourage learning across boundaries (Engeström, Engeström, & Kärkkäinen, 1995), in teacher education creating a mediating social space through which collaborative practices can be developed and learning processes examined. The research will take a Developmental Work Research (DWR) approach developed in the frame of cultural historical activity theory (CHAT) (Engeström & Engeström, 1986) to the challenge of the 2017 Norwegian 5-year GLU teacher education reforms (Ministry of Education, 2016a,b). DWR participatory data analysis workshops – known as Change Laboratories (Engeström, Virkkunnen, Helle, Pihlaja, & Poikela, 1996) – will both stimulate and study the process of change in developing the new GLU, five-year teacher education programmes by drawing together higher education institutions, their school partners, and student teachers. The primary units of analysis under examination in LAB-TEd will be the coordinated groups of university teacher educators, school teachers (mentors) and student teachers who come together to work on the R&D assignments and the Master’s theses, now a requirement for all GLU teachers under the 2017 reforms. The research will focus on two university-school partnerships in two regions of Norway -Tromso (UiT) and Trondheim (NTNU). Lab-Ted will seek *to create assessment criteria for GLU teacher education that are professionally-oriented;* to understand how the work with the student teachers' R&D assignments and master’s these contribute to high-level competence in research in teacher education and in practice in schools;*to develop new models for supervision of student teachers when they work on their R&D assignments and Master’s theses; * to create knowledge about the usefulness of CHAT in stimulating change and development both in teacher education and in schools.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder