Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation

Alternativ tittel: Fastlegeordningens betydning for likeverdige, koordinerte helsetjenester og arbeidsdeltakelse ved depresjon

Tildelt: kr 15,2 mill.

Vi undersøker variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon innen rammen av fastlegeordningen. Sentralt står også pasienters og faggruppers erfaringer med helsetjenestene, og hvorvidt tjenestene fremmer arbeidsdeltakelse hos pasientgruppen. Ikke minst ønsker vi å belyse om sosioøkonomisk status fører til ulikt helsetilbud og ulik mulighet for fortsatt deltakelse i arbeidslivet. Depresjon er en samfunnsutfordring i Norge og andre land. Personsentrerte og koordinerte helsetjenester er av vesentlig betydning, ikke minst for å ivareta eller gjenopprette evnen til arbeidsdeltakelse. Fastlegen spiller en nøkkelrolle i det samlede tilbudet til pasienter med depresjon. Imidlertid vet vi lite om fastlegeordningens evne til å sikre et likeverdig helsetilbud, og hvorvidt fastlegens tjenester fremmer arbeidsdeltakelse. Prosjektet følger to hovedspor: 1. Registerstudier der vi undersøker hvorvidt fastlegeordningen bidrar til likeverdige helsetjenester til pasienter med depresjon, og hvorvidt tjenestene fremmer arbeidsdeltakelse for pasientgruppen på tvers av kjønn, alder og sosioøkonomisk status. Den empiriske basis for undersøkelsene er koblete data fra nasjonale helse- og trygderegistre. 2. Studier der vi undersøker faktorer som fremmer eller hemmer koordinerte helsetjenester til pasienter med depresjon, der fastlegens tjenester står i sentrum. Gjennom diskusjoner i fokusgrupper og intervjuer med sentrale brukere, samt en spørreundersøkelse til fastleger vil vi få innsikt i prosessene rundt integrerte og koordinerte helsetjenester. Prosjektet vil frembringe ny kunnskap om hvordan samarbeidet mellom ulike aktører og nivåer i helse- og velferdstjenesten fungerer, og hvordan tilbudet kan forbedres for å hjelpe pasienten best mulig. En brukergruppe med representanter fra pasientorganisasjon Mental Helse, ulike helseprofesjoner, kommune og NAV har en viktig rolle i alle faser av prosjektet. Resultater: Tidstrender i fastlegenes depresjonsbehandling indikerer at flere pasienter får samtaleterapi, mens færre får medikamenter og sykemelding. Fastlegers depresjonsomsorg varierer: høyt utdannede kvinner har mindre sannsynlighet for å få medikamenter enn kvinner med lav utdanning.

The main objective of this research project is to investigate variations, pathways and experiences in general practitioners’ (GPs) depression care within the framework of the Norwegian Regular General Practice (RGP) Scheme, and its consequences for patients’ work participation. Depression is a core challenge to society. Depressive disorders require person-centred, coordinated and prolonged health care services that are particularly attentive to the risk of exclusion from work life. GPs play a key role in this collaborative care, but it is unknown whether the RGP Scheme ensures equity in the deliv-ery of GPs’ depression care, and which GP services promote work participation among patients with de-pression. The project will apply an interdisciplinary, mixed methods approach, organised into two work packages (WPs). In WP1 we examine the effectiveness of the RGP Scheme in delivering equitable depression care that promote work participation among patients with depression, including comparative analyses of GP services between Norway and the Netherlands. We have received permission to link several national health and welfare registries, and these fully anonymised registries provide the empirical base for WP1. In WP2 we investigate barriers and facilitators for GPs’ delivery of coordinated depression care. Here, crucial users such as patients and NAV counsellors will provide insight into the collaborative processes through focus group discussions, interviews, and a questionnaire to a national sample of GPs. Through advanced epidemiological analyses and qualitative inquiries, we will answer the call to increase knowledge regarding the impact of the RGP Scheme for integrated and equitable pathways of GPs’ depres-sion care, and which pathways that promote work participation. The project will provide new knowledge re-garding service organisation features associated with better health care delivery, to inform future service developments in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester