Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

MultiLing in partnership with South Africa and USA

Alternativ tittel: MultiLing i partnerskap med Sør-Afrika og USA

Tildelt: kr 3,3 mill.

MultiLings mål er å skape nyskapende kunnskap om individuell og samfunnsmessig flerspråklighet gjennom livsløpet, inkludert flerspråklig kompetanse, flerspråklig praksis og flerspråklighet, språkideologier og språkpolitikk. Særskilt er målet vårt å bygge bro mellom gapet mellom psykolingvistisk / kognitiv og sosiolingvistisk tilnærming til studiet av språk og flerspråklighet. Mens det er en økende bevissthet om mobilitet og språklig mangfold i en europeisk kontekst, er det en økende interesse og behovet for å trekke oppmerksomhet på globale erfaringer med flerspråklighet, mobilitet og mangfold. Den siste utviklingen i vår forskning peker på et fokus om flerspråklighet i individet og samfunnet: Læring, globalisering og sosial rettferdighet. Dette temaet danner grunnlaget for et langsiktig institusjonelt partnerskap med våre sørafrikanske samarbeidspartnere og vår nye partner i USA. MultiLing i samarbeid med Sør-Afrika og USA (MultiLingNet) (2019-2022) er et INTPART-prosjekt hvor MultiLing inngår et forsknings- og undervisingspatrnerskap med Sør-Afrikas toppuniversiteter: Universitetet i Vest-Cape, University of Cape Town, Stellenbosch University og University of the Witwatersrand,og et topp universitet i USA, Georgetown University. Felles aktiviteter i prosjektet inkluderer workshops og konferanser, gjestforskerbesøk gjennom mobilitetsstipendier, utveksling av forskning og lærerpersonale, samt administrativt personale; utveksling av forskerstudenter; diskusjoner mot berikende kurs og læreplanutvikling; og felles forskningspresentasjoner på internasjonale konferanser og fellespublikasjoner i ledende internasjonale tidsskrifter. Prosjektets andre fase startet med en konferanse den 5.-7. mars 2019 i Stellenbosch, Sør-Afrika, med presentasjoner og tematiske paneler. En ny workshop om temaet Social Justice, Language Diversity, and Globalization ble holdt 11.-13. oktober 2019 i Georgetown, Washington DC, USA. I desember 2019 ble en ukes lang sommerskole arrangert i Cape Town av University of the Western Cape, med tittelen Multilingualism and Vulnerability. Deltakere fra alle partnerinstitusjonene deltok i og holdt presentasjoner på disse arrangementene, inkludert seniorforskere, postdoktorer og doktorgradsstudenter. En viktig milepæl i prosjektet var konferansen GURT 2020 / Georgetown University Round Table 2020 med temaet: Multilingualism: Global South and Global North Perspectives. Det var bred internasjonal interesse for temaet, noe som bekreftes av at det ble sendt inn flere abstrakter enn vanlig. INTPART-affilierte forskere var blant hovedtalerne, lederne av inviterte paneler og de som hadde presentasjoner og postere. Arrangementet var planlagt 13.-15. mars 2020, men det måtte avlyses i siste liten på grunn av Covid-19-pandemien. Prosjektlederne ved Georgetown University gjorde hele arrangementet om til en virtuell konferanse: https://www.hf.uio.no/multiling/english/news-and-events/news/2020/gurt-2020-virtual.html. Pandemien har resultert i nye former for digitalt samarbeid og deltakelse, og prosjektmedlemmene har benyttet seg av dette. Det er mange publikasjoner på vei som direkte resultater av tidligere INTPART-arrangement og samarbeid mellom prosjektets partnere. I løpet av det siste året har prosjektmedlemmer sendt inn forslag til seks paneler med INTPART-samarbeidspartnere til store internasjonale konferanser i 2022; disse konferansene skal være i hybridformat, som muliggjør både fysisk og digital deltakelse. I september 2021 ble det holdt et seminar i Oslo med fysisk og digital internasjonal deltakelse. Seminaret var i forbindelse med publikasjonen av to bind fra det prestisjetunge forlaget Routledge (kommer ut i 2022). Mange INTPART-kollegaer fra Sør-Afrika og USA har bidratt til disse MultiLing-publikasjonene og deltok på seminaret. En digital sommerskole er planlagt i slutten av november '21, organisert av University of the Witwatersrand, Sør-Afrika. Det ble holdt av plasser til INTPART-stipendiater ved MultiLings sommerskole i september '21. På grunn av tidsforskjellen (for de amerikanske stipendiatene) og dårlig internettilgang (for de sørafrikanske), måtte de dessverre takke nei til å være med. Det er helt klart et behov for, og et mål, å ha fortsatt fysisk deltakelse i workshops, møter, sommerskoler og konferanser i prosjektets siste år, hvis mulig. Denne typen mobilitet og nettverk er et kjennetegn på INTPART-prosjekter. Det er fortsatt uklart i hvilken grad MultiLing i samarbeid med Sør-Afrika og USA (MultiLingNet) vil kunne oppfylle dette målet i tiden som kommer. Inntil da vil vi fortsette å være ressurssterke med digitale løsninger for nettverk.

-

MultiLing in partnership with South Africa and USA (MultiLingNet) (2019 – 2021) is an INTPART Phase 2 project that builds on the successful Phase 1 project MultiLing in partnership with South Africa's top universities (MultiLingSA): University of the Western Cape, University of Cape Town, Stellenbosch University, and University of the Witwatersrand. This Phase 2 project adds to the partnership a top USA university - Georgetown University. MultiLing's goal is to generate cutting edge scientific knowledge on individual and societal multilingualism across the lifespan, including multilingual competence, multilingual practices, and multilingualism, language ideologies and language policies. The Center's vision is to contribute to how society can deal with the opportunities and challenges of multilingualism through increased knowledge, promoting agency for individuals in society, and a better quality of life, no matter what linguistic and social background. The South African and US universities are internationally acclaimed for their research and research-based teaching. The latest developments at MultiLing and the Phase 1 project point to a new focus on Multilingualism in the individual and society: Learning, globalization and social justice, which provides the basis for a longer-term institutional partnership with our South African collaborators and our additional partner in the USA. This focus is in line with the overarching aim of interdisciplinary research at MultiLing in the Center’s ambitions to become a world-leading research environment within the field of multilingualism. Joint activities include workshops and conferences, guest researcher visits through mobility grants, exchange of research and teaching staff, as well as administrative staff; postgraduate student exchanges; discussions towards enriching course and curriculum development; and joint research presentations at international conferences and joint publications in leading international journals.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Finansieringskilder