Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education

Alternativ tittel: Japansk-Norsk sammarbeid om forskning og utdanning: atomkjernens fasonger og resonanser.

Tildelt: kr 4,5 mill.

INTPART-prosjektet har styrket samarbeidet innen forskning og utdanning mellom Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tokyo, RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Konan University, og Osaka University. Målet var først og fremst å produsere forskning av høy kvalitet og involvere studenter i forskning. Et hovedmål som prosjektet oppnådde var å legge til rette for deltakelse for master- og doktorgradsstudenter i fremragende forskningsprosjekter innen grunnleggende nukleærvitenskap. De japanske partnerinstitusjonene har verdensledende laboratorier, inkludert Radioactive Ion Beam Factory (RIBF) ved RIKEN Nishina Center, Research Center for Nuclear Physics (RCNP) ved Osaka University, og gammastråleanlegget ved NewSUBARU-storage ring ved SPring-8. I Norge har UiO Oslo Cyclotron Laboratory (OCL) med sin unike detektorinfrastruktur OSCAR. I tillegg til studentdeltagelse i flere eksperimenter ved disse laboratoriene, la prosjektet til rette for besøk av ansatte og erfarne forskere, både i Norge og Japan, for å diskutere og planlegge nye felles forskningssøknader og for å veilede studenter i deres forskningsarbeid. Høydepunkter i forskningsprosjekter med sterk studentdeltakelse gjennom INTPART inkluderer studier av svært eksotiske, nøytronrike kjerner ved RIBF, og studier av kjerneresonanser og nøytron innfangningstverrsnitt ved NewSUBARU. Disse forskningsaktivitetene har ført til flere publikasjoner og bidratt til master- og doktorgradsavhandlinger ved de deltakende Universitetene. Foruten utmerkede eksperimentelle fasiliteter, er de deltakende japanske institusjonene også vertskap for verdensledende teorigrupper innen kjernefysikk, spesielt ved University of Tokyo. Norske studenter har hatt stor nytte av å samhandle med disse ekspertene under kort- og langtidsbesøk i Japan, under besøk av japanske forskere i Oslo, og under forskerskoler på master og PhD nivå organisert innenfor INTPART-samarbeidet. Flere UiO masterstudenter har eller har hatt medveiledere fra japanske partnerinstitusjoner. INTPART la til rette for utvidede besøk for to UiO-studenter ved University of Tokyo, og arbeidet med deres medveiledere på teoretiske beregninger ved bruk av kjernefysisk skallmodell, og en annen UiO-student ved Osaka University, som jobbet med medisinske anvendelser av kjernefysikk. En doktorgradsstudent fra Osaka University har besøkt Oslo ved flere anledninger for samarbeid. Mer studentutveksling var opprinnelig planlagt, men ble hindret av COVID-19-pandemien og reiserestriksjoner. INTPART-prosjektet støttet videre studenter som presenterte sin forskning på konferanser både i Norge og Japan. Seniorforskere fra deltakende institusjoner holdt kollaborasjonsmøter ved flere anledninger, for eksempel under «Oslo Workshops on Nuclear Level Density and Gamma Strength Functions» i 2019 og 2022. Et viktig resultat av INTPART-samarbeidet er den første anvendelsen av den såkalte Oslo-metoden, (som er en eksperimentell teknikk for å studere svært eksiterte kjerner utviklet ved OCL), med raske radioaktive stråler ved RIBF. Et proposal til eksperiment ble godkjent av RIKEN, og et første proof-of-principle eksperiment skal etter planen kjøres i 2023. INTPART-samarbeidet gjorde det videre mulig for UiO å bli med i det internasjonale PANDORA Collaboration, som ledes av RCNP Osaka, og måler fotonukleære tverrsnitt av betydning for astrofysikk. Et annet viktig mål var å samarbeide om undervisning og å utvikle intensive kurs for master- og PhD-studenter fra alle deltakende universiteter. Denne aktiviteten dro fordel av synergier med et lignende INTPART-samarbeid mellom UiO og universiteter i Sør-Afrika og USA. UiO-Japan-samarbeidet støttet fem avanserte skoler, to i Japan, en i Oslo og to i Sør-Afrika. En sjette skole måtte arrangeres kun online på grunn av reisebegrensninger under COVID-19-pandemien. Skolene ble undervist av internasjonale eksperter, inkludert professorer fra japanske partnere og fra UiO, over en periode på to uker. Deltakende studenter fikk 5 studiepoeng fra UiO. Alle skolene hadde et sterkt fokus på elevaktiv læring og praktiske aktiviteter knyttet til studentenes forskningsaktiviteter. Det intense studentsamarbeidet og den stimulerende atmosfæren under skolene skapte bånd mellom elever med ulik kulturell bakgrunn og fremmet faglige nettverk mellom dem. Flere av de avanserte skolene som ble utviklet innenfor INTPART-samarbeidet er nå faste kurs ved UiO, der undervisningsmateriellet kommer en ny generasjon studenter til gode. Norge-Japan INTPART-prosjektet har styrket det vitenskapelige samarbeidet mellom partnerinstitusjonene betydelig. Det har skapt unike muligheter for studenter til å delta i fremragende forskningsaktiviteter, for å lære om avanserte emner fra verdensledende eksperter, og å etablere sitt eget internasjonale forskningsnettverk. Det resulterte også i spennende nye forskningsinitiativer, som vil styrke samarbeidet mellom partnerne ytterligere i fremtiden.

Impact: This Norway-Japan INTPART project has strengthened the scientific collaboration between the partner institutions significantly. It has created unique opportunities for students to participate in excellent research activities, to learn about advanced topics from world-leading experts, and to establish their own international research network. It also resulted in exciting new research initiatives, which will further strengthen the cooperation between the partners in the future. Outcome: INTPART facilitated extended visits for two UiO students at the University of Tokyo, working with their co-supervisors on theoretical calculations using the nuclear shell model, and another UiO student at Osaka University, working on medical applications of nuclear physics. A PhD student from Osaka University has visited Oslo on several occasions for collaboration. The project supported students to present their research at conferences both in Norway and in Japan, which has a positive impact on their academic future. Outcome: The project has facilitated participation of many Master and PhD students in excellent research projects in fundamental nuclear science. Highlights of research projects with strong student participation through INTPART include studies of very exotic, neutron-rich nuclei at RIBF, and studies of nuclear resonances and cross sections at NewSUBARU. These research activities have led to several publications and contributed to Masters and PhD theses at the participating institutions. Outcome: The project facilitated visits of staff and experienced researchers, both in Norway and Japan, to discuss and plan new common research proposals and to guide students in their research work. As a result an experiment at RIKEN, Japan was approved to use the Oslo Method in inverse kinematics. This is a huge opportunity as an experiment at RIKEN will allow us to study nuclear properties of very exotic nuclei and for many isotopes at once. The INTPART collaboration furthermore enabled UiO to join the international PANDORA Collaboration, which is led by RCNP Osaka, and has the goal to measure photonuclear cross sections of importance for astrophysics. Outcome: extensive collaboration on developing and teaching intensive courses for masters and PhD students: five advanced schools in-person and one on-line course. The schools were taught by international experts. Students received 5 ECT credits. All schools had a strong focus on student-active learning and hands-on activities linked to the students’ research activities. Some of these advanced schools are now regular courses at UiO.

The research project addresses some of the key questions of modern nuclear physics: How does the nuclear structure change with temperature? How do nuclear shapes and the shell structure evolve across the nuclear chart toward more exotic nuclei? Providing experimental data related to these questions is essential to benchmark and improve theoretical nuclear structure models. It can furthermore have an impact on nuclear astrophysics, helping to understand how heavy elements are made in the universe, and improve our understanding of reactions occurring in nuclear reactors. It includes experiments to study exotic nuclei at RIKEN, Japan, and complementary experiments at Springer 8, Japan and the Oslo Cyclotron. The INPART project aims to strengthen collaboration with RIKEN, University of Tokyo and Konan University. Both scientifically and for education. This project also aims to increase master and PhD student participation in cutting edge research, by supporting their travel to the experiments at RIKEN, Japan, Springer8, Japan and at the Oslo Cyclotron, Norway. We will also organize collaboration meetings, scientific workshops and intensive courses. Make student exchange at all levels easier, by getting good agreements in place between the Universities and pre-approved bachelor course packages. We will develop and teach intensive courses for master (and PhD) students which will give credits at all 3 universities. The project is divided in 3 work packages focused on Research, education and student exchange.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research