Tilbake til søkeresultatene

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Neuro-SysMed: A Systems Medicine Approach to Restructure Norwegian Clinical Neurology

Alternativ tittel: Neuro-SysMed: Forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi

Tildelt: kr 160,0 mill.

Neuro-SysMed er et forskningssenter for klinisk behandlingsforskning innen multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og demens. Senteret har Haukeland universitetssjukehus som vertsinstitusjon, i samarbeid med Universitetet i Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Lawson Health Research Institute i Canada. Det overordnede målet for Neuro-SysMed er å etablere nye terapier som kan bremse sykdomsutvikling, lindre symptomer, eller bedre pleie innen disse sykdommene. Mot dette målet driver senteret nasjonale kliniske studier og translasjonsforskning. For å maksimere tilleggsverdi fra studiene har senteret etablert en systemmedisin-plattform som integrerer multimodale studiedata med formål å klassifisere pasienter i henhold til underliggende sykdomsmekanismer og behandlingsrespons, samt å utvikle biomarkører for persontilpasset behandling. Innen MS, gjennomfører senteret 11 kliniske studier. Tidlig høyeffektiv behandling studeres i OVERLORD-MS studien som sammenligner effekt og sikkerhet av rituksimab (RTX) og okrelizumab (OCR) ved ny-diagnostisert MS (NCT04578639). Denne videreføres i REDUCE-MS studien som undersøker om forlenget doseintervall av RTX på 12 måneder er like effektivt som ved dagens standardintervall på 6 måneder. Vi vil også studere om en bevarer effekt ved bytte fra OCR til RTX. Sykdomsgjennombrudd med behov for bedre behandling studeres i RAM-MS studien som undersøker effekten av autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon sammenlignet med andre standard høy-effektive behandlinger ved MS med terapisvikt (NCT03477500). Materiale fra disse studiene brukes i en biomarkørstudie for persontilpasset anti-CD20 (RTX) behandling og en annen med fokus på markører for sykdomsaktivitet uavhengig av type MS-behandling. COVID-19 VAKSINE studien undersøker hvordan MS-medisiner, særskilt RTX, påvirker effekten av vaksinasjon. Progressiv MS studeres i SMART-MS som undersøker om autologe mesenkymale stamcelle kan reparere skader som har oppstått ved progressiv MS (NCT04749667). NORSEMAN-MS studien vil undersøke om nikotinamid ribosid kan bremse sykdomsutvikling ved progressiv MS. FlowOX-MS studien undersøker om pulset undertrykksbehandling i bena, kan lindre spastisitet og smerte ved MS (NCT04904016). Resultatene videreføres til en placebokontrollert skandinavisk studie (NCT05562453). TAF-MS studien vil undersøke om Tenofovir alafenamide fumarate kan påvirke kronisk Epstein-Barr virus infeksjon hos MS pasienter, og om dette kan påvirke MS-sykdommen. Innen nevrodegenerasjon (PS, demens og ALS) gjennomfører senteret 15 kliniske studier. NADPARK (NCT03816020) studien ble publisert i 2022 med oppmuntrende funn som tyder på at NAD-tilskudd med nikotinamid ribosid (NR) 1000mg bedrer hjernens energistoffskifte og kan ha nevroprotektive effekter ved PS og andre nevrodegenerative lidelser. NR-SAFE (NCT05344404) studien ble nylig fullført og viser at høydose NR-behandling med 3000 mg er trygg og gir symptombedring ved PS. NO-PARK (NCT03568968) studien undersøker om NR-behandling kan bremse sykdomsutviklingen ved PS, mens NO-PARK_extension (NCT05546567) undersøke langtidssikkerhet av NR-behandling over flere år. N-DOSE (NCT05589766) og N-DOSE AD (NCT05617508) skal bestemme den optimale doseringen av NR ved PS og Alzheimer’s sykdom, respektivt, mens NADbrain er en farmakokinetikk studie som skal kartlegge hvordan NAD nivåer endrer seg i blodet og hjernen etter inntak av NR, slik at døgndosefordeling kan bestemmes. NO-PSP studien undersøker om NAD-tilskudd kan bremse sykdomsutviklingen ved progressiv supranukleær parese (PSP) og skal inkludere pasienter fra Norge, Frankrike og Canada. ARAGON er en såkalt «adaptive multiarm multistage clinical trial» der flere medikamenter skal testes samtidig. NO-ALS (NCT04562831) er en fase II studie som undersøker om behandling med NR og pterostilbene kan bremse sykdomsutviklingen ved ALS, og forlengelsesstudien (NO-ALS-II) undersøker langtidssikkerhet av denne behandlingen. ALS-LTMV er en oppfølgingsstudie som skal undersøke effekten langtids mekanisk ventilasjon har på livskvaliteten til pasienter med ALS. STRAT-PARK er en observasjonsstudie med formål å dele inn PS og andre parkinsonismer i undergrupper etter bakenforliggende årsak, slik at skreddersydd behandling kan utvikles og testes. STRAT-COG og STRAT-ALS er tilsvarende observasjonsstudier med formål å implementere persontilpasset medisin Alzheimers sykdom og ALS, respektivt. I området for systemmedisin, har ParkOme-prosjektet kartlagt molekylære profiler fra 1.300 hjerner fra pasienter med PS og andre nevrodegenerative sykdommer, og vi har identifisert en ny subtype av PS som forventes publisert i løpet av 2023. Arbeidet med å utvikle kliniske biomarkører pågår. Flere cellemodeller har blitt utviklet og blir brukt for å oppdage og teste nye behandlinger. Vi er ogsp godt i gang med vårt in silico medikament-søk, som drar nytte av de nasjonale norske registrene.

Central Nervous System (CNS) diseases affect one in three people during their lifetime and are leading causes of death and disability. Despite more than two centuries of scientific endeavor, minor advances have been gained in understanding and treating most CNS diseases; consequently, patients confront a future of progressive disability and premature death with treatments that are mostly symptomatic. Since demographic studies show that patient numbers will continue to grow, our failure to make any significant impact means that CNS diseases are now the major challenge to health care provision. Our proposed Center for Clinical Research (FKB) will integrate a centralized national hub enabling and supervising clinical trials in neurology and innovative Systems Medicine approaches, to addresses the unmet needs of patients with the most common and debilitating CNS diseases in a systematic and all-encompassing fashion. Our groundbreaking concept comprises four highly integrated and complementary activities: 1) A multidisciplinary Neurological Clinical Trial Unit (NTCU) will enable nationwide access to cutting-edge clinical trials for patients with CNS disorders, investigators/researchers and the industry. 2) Patients recruited to our trials will enter a unique Systems Medicine pipeline, which will provide standardized assessment and precision stratification, followed by highly personalized experimental treatment and care interventions. 3) In parallel, our cutting-edge translational node will integrate the powerful Norwegian registries and cutting-edge networks-biology, emerging from patient samples, with innovative disease models in order to nominate novel therapeutic targets and generate the next generation of therapies. These will be fed back into the clinical node for testing in novel clinical trials. 4) Positive results will trigger our drug development and commercialization pipeline under the leadership of our expert innovation team and infrastructure at the FKB.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling