Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Gjennomføring av to nasjonale konferanser innen habiliteringsforskning (2018/2019)

Tildelt: kr 45 860

Forskningsnettverket "Norsk akademi for habiliteringsforskning" ble opprettet i 2010, hvor 2 representanter fra hver av helseforetakene ble invitert inn i nettverket. Ledelsen av nettverket går på omgang mellom helseforetakene, hvor gjennomføring av årlig nasjonal forskningskonferanse er hovedoppgaven. En fra nettverket deltar også i det internasjonale forskningsnettverket til EACD (European Academy of Childhood Disability) Tjenester til personer med habiliteringsbehov gjennomføres på ulike arenaer både i kommuner og spesialisthelsetjeneste. Habiliteringstjenestene i helseforetakene spiller en viktig rolle i å sikre personer med habiliteringsbehov spesialiserte tjenester og i å bidra til at kommunene har nødvendig kompetanse til å løse sine oppgaver. Det er derfor viktig at habiliteringsenhetene i spesialisthelsetjenesten har lett tilgang til oppdatert forskning og bruker den systematisk i utformingen av tjenestetilbudet, både i direkte pasientrettet arbeid og i kunnskapsformidling og veiledning til kommunale samarbeidspartnere. Kunnskapsbasert habilitering forutsetter at habiliteringspraksis er grunnlagt i forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap, og at ny kunnskap er kjent og tilgjengelig for ansatte og ledere i habiliteringstjenestene. Det krever også at man kontinuerlig vurderer om den kliniske praksisen er i tråd med ny kunnskap og om deler av praksis bør endres. Det er blant annet en kjent utfordring at ny forskning enten ikke tas i bruk eller at det tar lang tid før den blir implementert i praksis. Det at praksis ikke i tilstrekkelig grad bygger på forskning og at forskning ikke medfører endringer er dermed et betydelig problem. En årlig nasjonal konferanse vil kunne bidra til bedre og tettere samarbeid mellom ulike forskningsmiljø innen habilitering, vil kunne styrke kvaliteten i pågående prosjekt, bedre koordinering av prosjekter og bidra til tettere kobling mellom forskningsmiljø og brukere.

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester