Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

53rd Congress of the International Society for Applied Ethology (ISAE), 5.-9. august 2019

Tildelt: kr 0,25 mill.

Den 53. verdenskongressen av ISAE (International Society for Applied Ethology) ble avholdt i Bergen 5.-9. august 2019. ISAE er den verdensledende organisasjonen for forskere innen atferd og velferd hos dyr som holdes av mennesker, spesielt husdyr og selskapsdyr. Medlemmene er hovedsakelig etologer (atferdsforskere) og veterinærer, og disse bidrar til å forbedre forholdene for dyrene med kunnskapsformidling og med innspill til myndighetene som utarbeider lover og forskrifter for dyrevelferd. Kongressen samlet 416 deltakere, deriblant de fremste forskere og fagfolk fra hele verden innen atferd og velferd hos husdyr og selskapsdyr. Det er 20 år siden sist denne kongressen ble holdt i Norge, så norske fagfolk og media fikk en unik mulighet til å skaffe seg førstehånds kjennskap til hvor forskningen står i dag. Deltakerne fikk høre og se ca. 315 foredrag og posters med de nyeste forskningsresultatene. Årets tema var «Animal lives worth living», eller «Dyreliv verdt å leve». Temaet viser hvilken visjon forskerne har for dyreholdet. De presenterte resultater som gir ny kunnskap slik at dyrene kan sikres et bedre miljø, en avl som gir mer robuste dyr, bedre stellrutiner og bedre forhold mellom dyr og røkter. Det finnes utfordringer innen dyrevelferd hos alle arter av produksjonsdyr og selskapsdyr. Det finnes ikke alltid lettvinne løsninger. Derfor må problemene løses med bedre innsikt i grunnleggende sider ved mekanismene bak dyrenes atferd og behov, noe mange foredragsholdere bidro til. Anvendt etologi omfatter også dyreassisterte intervensjoner, hvordan dyr kan bidra til terapi- eller aktivitetstilbud for mennesker med ulike typer problemer, slik en arbeider innen Inn på tunet, eller Grønn omsorg. Kongressens temaer tiltrekker seg mange unge forskere, slik at ca. 30 % av deltakerne var doktorgradsstudenter. Over halvparten av deltakerne var kvinner. Kongressen ble arrangert av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med flere norske institusjoner som samarbeidspartnere (Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Animalia og NIBIO). Professor Bjarne O. Braastad var leder av Organisasjonskomiteen, mens professor Ruth C. Newberry ledet Vitenskapelig komité, begge fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Fakultet for biovitenskap, ved NMBU i Ås.

Både organisatorene og deltakerne opplevde kongressen som svært vellykket. Alle delmål ble oppnådd og deltakerne opplevde kongressen som svært godt organisert. Forskningsrådets bidrag til kongressen bidro vesentlig til dette. Norske forskere holdt 12 foredrag og hadde 8 posters og 4 workshop-foredrag på kongressen. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra dem på deres utbytte av å delta på kongressen. En av workshopene ble ledet av Andrew Janczak (NMBU). De norske utstillerne på kongressen (Animalia, Tine, Cermaq og NoFence) var godt fornøyde med hvordan de fikk synliggjort sin kompetanse og produkter til et internasjonalt publikum. Forskere fra de samarbeidende institusjonene deltok i vitenskapelig komité og bidro til evaluering av innsendte abstracts. Flere av dem deltok også som ordstyrere for vitenskapelige sesjoner. Denne fornyede kontakten med disse fagpersonene bør kunne bidra til styrket prosjektsamarbeid i årene framover.

NMBU skal arrangere den 53. verdenskongressen i International Society for Applied Ethology (ISAE) i Bergen 5.-9. august 2019. ISAE er den ledende verdensomspennende organisasjonen for forskere innen atferd (etologi) og velferd hos husdyr inkl. oppdrettsfisk og selskapsdyr. Kongressens motto er «Animal lives worth living». Vi venter rundt 320-350 deltakere på kongressen: forskere, ph.d.-studenter, veterinærer samt rådgivere innen husdyrmiljø og dyrevelferd fra forvaltning, organisasjoner for dyreeiere og bedrifter fra hele verden. Mål: 1. Kongressen skal tiltrekke seg forskere og fagpersoner fra alle verdensdeler, også fra den tredje verden for å bidra til å spre fagkompetanse til disse landene. 2. Kongressen skal tiltrekke seg en stor andel yngre forskere - ph.d.-studenter og postdoktorer, minimum 30 %. 3. Deltakeravgiften skal holdes på et lavt nivå, av hensyn til unge forskere og deltakere med liten finansiering. 4. Kongressen skal tiltrekke seg minimum 50 % kvinnelige deltakere. 5. Kongressen skal vise deltakerne norsk forskning innen fagområdene, slik at norske forskere lettere kan utvikle sterke faglige, internasjonale nettverk. 6. Forskningen som presenteres på kongressen skal ha en høy forskningsetisk og dyreetisk standard. 7. Kongressen skal gjennomføres som et vellykket samarbeid mellom seks forskningsmiljøer i Ås, Oslo, Bergen og på Tjøtta, slik at disse seinere kan utvikle et tettere forskningssamarbeid. Forskningsresultater som presenteres på kongressen vil bli formidlet til ulike brukergrupper innen husdyrproduksjon og forvaltning, og populærvitenskapelig til ulike typer media under og etter kongressen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol