Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Borgund Kaupang by Aalesund, western Norway Life and Death of a small town in the periphery of Europe.

Alternativ tittel: Borgundkaupangen på Sunnmøre. En liten bys vekst og fall i Europas periferi.

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektnummer:

288392

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Borgund var en av de 16 byer i Norge i middelalderen. Den lille byen er kjent fra skriftlige kilder og fra arkeologiske undersøkelser. En regner med at Borgund går tilbake til Vikingtiden og ble forlatt sist i middelalderen. I vårt tverrfaglige prosjekt studerer vi de økonomiske og kulturelle faktorene som gjorde at Borgund oppsto, overlevde gjennom 300-500 år og til slutt ble forlatt. Med utgangspunkt i re-klassifisering, datering og kontekstuell analyse av arkeologiske 'legacy data' fra godt 30 feltsesonger og et teoretisk nedenfra perspektiv studerer vi økonomiske, sosiale og kulturelle aspekter av produksjon og forbruk av hjemlige og eksotiske varer på Borgund. Vi spør: Hadde folk i Borgund et ensidig økonomisk grunnlag, eller hadde en flere bein å stå på? Var folk i Borgund 'heimfødinger', som hadde nok med seg selv, eller tok de del i nasjonale og internasjonale økonomiske og kulturelle nettverk? Vi har som hypoteser er at: 1) Borgund, som en av Norges små byer, spilte en viktig rolle i foredlingen av naturressurser fra hav, fjord og fjell. Vi tenker at stedet var et viktig regionalt knutepunkt for nasjonal og internasjonal handel med norske råvarer og produkter (fisk, jern, båtbygging?). 2) At folk på Borgund hadde god kjennskap til- og tok del i storsamfunnets gleder og goder (mote, matvaner- ?livsstil?). De hadde sannsynligvis gode økonomiske, kulturelle og sosiale forbindelser både lokalt og internasjonalt. To Ph.D. stipendiater studerer 1) produksjon og forbruk av norsk jern i Borgund og 2) forbruk av hjemlige og importerte husholdningsvarer: norske kleberkar og importert keramikk. Prosjektgruppens øvrige forskere og håndverkere studerer tekstiler, kjønns og aldersrelaterte aktiviteter, hverdagsgjenstander som sko, kammer, redskaper til ute- og innebruk, tam og villfugl, råstoffer til bygging av kirker og bolighus, eiendomsforhold, oppfattelser av forlatte byer, mm. Vi studerer Borgund i lyset av samtidens Norge og Europa. Prosjektets ambisjon er å gi ny innsikt i livet i et lite bysamfunn i Europas periferi, samt en økt forståelse for rollen slike steder spilte på storsamfunnets scene. Følg gjerne ?blogg? og ?Nyheter? på vår hjemmeside: Borgund kaupang | Universitetet i Bergen (uib.no) og følg vårt arbeid på Facebook: BKP The Borgund kaupang project

Using multidisciplinary and pluralistic approaches involving the humanities and natural sciences, BKP addresses a largely unknown and poorly studied archaeological material. BKP will result in new understandings of the role the Borgund Kaupang and its actors (institutions, inhabitants and visitors) played at local, domestic and international levels. BKP addresses the economic and cultural prerequisites of Borgund from the late Viking Age throughout the late Middle Ages by asking: What sort of economy characterised the place? Did a mono-economy or a diverse economy prevail? How did Borgund's inhabitants take part in national and international economic, cultural and social networks? With a human level, Perspective from below approach, BKP studies economic, cultural and social aspects of production, procurement and consumption of exotic and domestic materials at Borgund within wider national and international contexts. BKP comprises five work packages that include two PhD projects dealing with (1) production and consumption of iron objects and (2) consumption of household soapstone and pottery vessels. 14 Studies by national and international experts approach a broad spectrum of sources: imported textiles, gender related objects, exotic and domestic everyday accessories, litterary sources and more. Our hypotheses are that 1) Borgund, as one of Norways small towns, had a diverse economy with a central role in processing and refining natural resources from sea and land for domestic and international trade. 2) The inhabitants of Borgund were part of international economic cultural and social networks and enjoyed a lifestyle with influences from distant parts of Europe and the North Atlantic. This approach adds new insights about life in small communities on the periphery of Europe, and the roles they played on the world stage. As a large broad empirically based study of medieval life in Norway outside the large towns BKP fills a huge research gap in medieval studies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam