Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Access to seeds: from Emergencies to Seed System development (ACCESS)

Alternativ tittel: Tilgang til såfrø: Fra nødhjelp til langsiktig frøsystemutvikling (ACCESS)

Tildelt: kr 8,9 mill.

At bønder har tilgang til godt såfrø av egnede sorter er grunnleggende viktig for matsikkerheten i verden. ACCESS er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra landbruksforskning, utviklingsforskning, økonomi, statsvitenskap og jus. Vi forsker på småbønders tilgang til såfrø i Øst-Afrika. Prosjektteamet er ledet fra NMBU og inkluderer forskere fra Wageningen Universitet i Nederland, Sokoine Landbruksuniversitet i Tanzania, det internasjonale forskningsinstituttet for hvete og mais (CIMMYT), samt Fridtjof Nansen Institutt. Vi kombinerer analyse av store nasjonale levekårsdatasett med egen feltforskning. I tillegg til den kvantitative forskningen på folks valg og preferanser for ulike typer såfrø og såfrøsystem, vil vi studere den politiske økonomien rundt utviklingen: Hvilke politiske og økonomiske mål og interesser bestemmer veivalgene i utformingen av den institusjonelle arkitekturen rundt såfrø? I september 2021 skjedde det et gjennombrudd for tematikken forskningsprosjektet ACCESS fokuserer på. Under toppmøtet for bærekraftige matsystem sa Norges statsminister fra talerstolen i New York følgende: «We will empower the smallholder farmer in our development assistance. We will place farmers at the core of the seed system. Seed security is key.» Det at statsministeren løftet såfrøsikkerhet opp på agendaen på dette høynivåmøtet er delvis et resultat av den innsatsen forskere i ACCESS prosjektet har lagt ned i dialog og samproduksjon av kunnskap og forslag til løsninger sammen med aktører fra politikk og praksis i feltet. En allianse bestående av Bondelaget, sivilsamfunnsorganisasjonene Utviklingsfondet og Caritas, myndighetene og tre av forskerne i ACCESS fra NMBU og FNI utarbeidet et såkalt løsningsforslag om bønders’ såfrøsikkerhet som ble diskutert og fremmet gjennom flere internasjonale prosesser opp mot toppmøtet https://foodsystems.community/youth-skills-and-capacity-building-in-agriculture-b-2/ Regjeringen som tok over høsten 2021 har videreført dette fokuset i utviklingspolitikken, noe som er synlig for eksempel i denne nyhetssaken https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/safrosikkerhet/id2927839/ Kunnskapsgrunnlaget for Norges forslag til UNFSS bygger delvis på forskning i forskningsprosjektet ACCESS. Dette prosjektet har frembrakt og fortsetter å frembringe ny empirisk og teoretisk kunnskap om såfrøsikkerhet i de tre landene Malawi, Tanzania og Etiopia. Såfrøsikkerhet er av FAO definert som en situasjon hvor "rurale husholdninger, særlig bønder og bondesamfunn, har tilgang til såfrø og annet plantemateriale, i den kvantitet og kvalitet de behøver, tilpasset agroøkologiske forhold og sosioøkonomiske behov, til riktig plantetid i både normale og unormale år". Begrepet er til nå hovedsakelig brukt i forbindelse med nødhjelp til kriserammede bønder, men kunnskap om hva som bestemmer folks tilgang til ulike typer egnede frø gjennom både formelle og uformelle kanaler er viktig også for langsiktig utvikling av såfrøsektoren. Prosjektet er nå inne i sitt fjerde og siste år og vi har analysert nasjonale levekårsdata i alle de tre landene. Vi har analysert hvordan klimaendringer og sosioøkonomiske stressfaktorer påvirker såfrøbruk og diversitet i Etiopisk landbruk basert på et stort nytt paneldatasett. Vi har videre analysert og sammenliknet såfrøkjøp i de tre landene basert på tverrsnitt data. Disse datasettene er satt sammen på basis av tilgjengelige data fra verdensbanken og de nasjonale statistikk-kontorene i de tre landene. På grunn av Covid-19 pandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre alt feltarbeid som planlagt. Vi har derfor utvidet fokus og arbeidet mye med eksisterende levekårsdata. En rekke publikasjoner er på vei fra disse studiene og flere er allerede publisert. På prosjektets nettside rapporteres både vitenskapelige og populærvitenskapelig formidling fra prosjektet. https://www.nmbu.no/en/faculty/landsam/department/noragric/research/our_projects/projects/node/38117 Gjennom kronikker og bidrag på arrangement om landbruksutvikling og bærekraftige matsystem, samt gjennom NMBU og partnernes kanaler i sosiale medier, kommuniseres tematikken og innsikter fra forskningen fortløpende. ET nylig eksempel på formidling er denne kronikken https://forskersonen.no/kronikk-meninger/norge-er-en-stormakt-pa-safro-hvordan-kan-vi-hjelpe-fattigere-land/2108040 Som beskrevet over er forskerne i ACCESS aktive deltagere i nasjonale og internasjonale policy-prosesser som er direkte relevante for bønders tilgang til såfrø slik som referansegruppen for Norges nye Handlingsplan for bærekraftige matssystemer i utviklingspolitikken, den Norske delegasjonen til styringsorganet til plantetraktaten (ITPGRFA), ekspertgruppa for Bønders rettigheter. På denne måten bidrar ACCESS til kunnskapsbasert politikkutforming samtidig som viktige aktører i Norge og internasjonalt blir med på å samprodusere kunnskap og innovasjon for bærekraftig frøsystemutvikling.

-

Seed is a fundamental asset for the majority of rural households in Sub Saharan Africa. Seeds are also big business. This project aims to produce high quality, research-based knowledge on seed security as a core element of poverty reduction and sustainable development in Malawi, Tanzania and Ethiopia, to inform development policies and programmes, public and private investments and further research. The project particularly addresses two thematic areas of the call: “Humanitarian efforts” and “Business development and job creation”. In the humanitarian sector, the concept of Seed Security is established in the UN and other development organizations’ guidelines and policies, but further development of appropriate assessment tools and intervention options are needed. A seed security perspective on what enables and hinders farmers’ access to preferred varieties is furthermore crucial for programs aiming for inclusive economic growth and job creation within the seed sector of the agri-food system. The international and multidisciplinary research group from crop science, economics, political science, development studies and law will break new theoretical and empirical ground on the access dimension of seed security. We combine analysis of large national survey data sets with choice experiments and in-depth studies of seed sources and varietal preferences at the household level. This quantitative evidence is contextualized with analyses of the political and legal frame conditions. Together with international and national strategic actors, we will co-produce knowledge and innovate for seed system development. The project builds on ongoing research projects, and integrates with an EU H2020 project on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA). The project will deliver seven high quality peer-reviewed articles, three policy reports, and disseminate findings to key target development audiences as well as through popular press and social media.

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner