Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Urban Displacement, Development and Donor Policies in the Middle East

Alternativ tittel: Urbane flyktninger, utviklingstrategier og donorpolitikk i Midtøsten

Tildelt: kr 8,9 mill.

Mer enn fem millioner syriske flyktninger bor i sårbare naboland i Midtøsten. Det store flertallet bor ikke i leirer men i byer og tettsteder, oftest i nabolag og bydeler som er potensielle fattigdomsfeller. Selv om de fleste bosetter seg i byer, finnes det ikke effektive hjelpestrategier for urbane flyktninger. I mange tilfeller returner de ikke til hjemlandet, noe som legger økt press både på lokalsamfunn og vertslandet. I byer kan flyktninger leie boliger, finne tilfeldig arbeid og bruke lokale skole- og helsetjenester, men samtidig er både lokal infrastruktur og offentlige tjenestetilbud svake, underfinansierte og overbelastet. Dette gir grobunn for økt konflikt mellom flyktninger og localsamfunn som også lever under fattigdomsgrensen. Dette er ikke bare en viktig utviklingsutfordring, men også en ny mulighet: byer gir større muligheter for sosial integrasjon og økonomisk utvikling enn tradisjonelle leirbaserte løsninger. For å løse langvarige flyktningkriser trengs det derfor en omlegging fra rettighetsbasert nødhjelp til stedsbasert bistand som styrker infrastruktur og tjenestetilbud for alle som bor der. Vi vet i dag mye om når, hvor og hvorfor flyktninger forlater sine hjemsted, men lite om hva som bestemmer deres valg etter at de har krysset grensene til nabolandene. I dette prosjektet undersøker vi hvem som slår seg ned i byer, hvorfor de søker til byer, hvordan de klarer seg og hva som kan gjøres for å hjelpe dem der de bor. For å studere dette fullførte prosjektet i 2019-20 et survey i seks byer og tettsteder i fire land (Jordan, Libanon, N-Irak og Tyrkia) som alle har en stor syrisk flyktningebefolkning. Sammen med partnere ved tre regionale institutter og et flerfaglig team av forskere analyserer vi nå disse dataene på bosted, levekår og flyttemønstre som blir en viktig del av prosjektets informasjonsdatabase. Ved hjelp av denne databasen, intervjuer og feltbesøk er det mulig å utvikle ny kunnskap om urbane flyktninger som vil gi grunnlag for mer effektive hjelpestrategier både for flyktninger og fastboende, i første omgang som et bokmanus som er under utvikling (berghahn, 2021) En ny artikkel (Public Anthropologist, 2019) viser i detalj hvordan syriske flyktninger lever i Sabra, et slumstrøk i Beirut, og de mange problemene de har på bolig- og arbeidsmarkedet. Dette blir også dokumentert med filmopptak i Beirut og Amman (2019) og i en informasjonsvideo (2020) og med planer for en kortfilm basert på dette materialet i 2021-22. Feltarbeid i Libanon og Jordan (februar 2021) har blitt tatt videre i presentasjoner, brief og som kapitler til antologi (Berghanh: Forced Migration Series) som er under ferdigstilling (14 kapitler). En oversiktsartikkel om "tvungen migrasjon" er blitt publisert i en antologi (Brill, 2020).

The Middle East has one of the worlds’ highest urbanization levels, the greatest socio-economic inequality and is a premier displacement region. This proposal studies refugees and IDPs in fragile Middle East host states to provide a comprehensive information base essential for designing humanitarian and development policies that can serve both the displaced and host communities. Refugees and IDPs typically settle in cities and towns among urban poor in inner-city slums and impoverished neighbourhoods, areas that can become potential poverty-traps. While cities offer economic opportunities, employment and services, displacement crises often turn protracted and strain local infrastructure, service provision and host communities. These features also apply to the Syrian refugee population. Aiding large number of urban displaced is therefore a major challenge to humanitarian policy. Unable to the address the root causes of displacement, the international community is searching for better polices to address displacement in fragile host countries as this is not only a key development challenge, but also an opportunity: towns and cities offer better prospects for medium-term integration and self-reliance than do traditional rural and camp-based responses. To this end, there has been a transition from person-centric (rights-based) towards site-centric (place-based) approaches integrated in a comprehensive developmental approach to urban displacement. This project seeks to add to these efforts by investigating the key elements needed for instituting an area-based urban response for Middle East refugees and IDPs. Better data of this kind is essential for formulating targeted and hence effective aid strategies, and a pre-condition for well-coordinated policies at different levels. In particular, the data will make it possible to formulate area-based policy measures at different levels that can support settlement in cities and towns and reduce vulnerabilities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner