Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Improving clinical services in bipolar disorders through education and research on underlying illness mechanisms

Alternativ tittel: Forbedring av behandling og kliniske tjenester for bipolar lidelse gjennom utdanning og forskning på sykdomsmekanismer

Tildelt: kr 3,3 mill.

Bipolar lidelse er en alvorlig psykisk lidelse med store negative konsekvenser for livskvalitet samt arbeids- og dagliglivsfungering. Lidelsen rammer særlig de yngre deler av befolkningen. Vår kunnskap om årsaker til lidelsen er fortsatt begrenset, og indentifisering av faktorer som bidrar til sykdomsfrembrudd og -utvikling vil kunne gi store helse- og samfunnsmessige gevinster. Dette prosjektet fokuserer på utdanning av fremtidige forskere innen psykisk helse. Det springer ut fra Senter for Fremragende Forskning NORMENT (Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo) og senterets kliniske forskningsgrupper, og deres forskningssamarbeid med INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) i Paris, Frankrike. Hovedformålet er å kombinere forskning på bipolar lidelse i Norge (NORMENT) med tilgrensende forskning i Frankrike (INSERM). Prosjektet bygger på et allerede eksisterende og fruktbart forskningssamarbeid mellom NORMENT og INSERM, og sikter mot å styrke integreringen av kliniske tjenester og forskning. Prosjektet har også som mål å bidra til en bedre integrering av forskning og utdanning med henblikk på opplæring av den kommende generasjon av forskere innen behandlingstjenester for psykisk helse. Prosjektet vil ha en tverrvitenskapelig tilnærming, og fokusere på tidlig klinisk intervensjon og bruk av nye digitale verktøy for sykdomsoppfølging. Utdanningen og den metodologiske opplæringen vil bygge naturlig på ekspertise hos begge partnere, som kombinerer grunnforskning på sykdomsmekanismer med viktige kliniske aspekter. Denne tilnærmingen passer godt med NORMENTs overordnede strategi. Prosjektet vil også arbeide for å etablere et rammeverk for langvarig samarbeid på institusjonelle nivåer.

-

Bipolar disorders are ranked among the leading causes of the burden of disease worldwide, especially in the younger population. Thus, identifying the underlying pathophysiology of the illness is imperative and can lead to major health and societal benefits. The project focuses on education of our future scientists within mental health. It is based on the CoE NORMENT (Oslo University Hospital and University of Oslo) and its clinical research groups, and frontline collaborative research projects with INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) UMR-S1144, Paris, France. The main purpose is to combine bipolar disorder research in Norway (NORMENT) with complementary research in France (INSERM). The proposal builds on an already existing and fruitful collaboration between NORMENT and INSERM, and will extend into a general model for integration of clinical services and research in mental health, with benefit from the use of new digital technology. The project proposes to more fully integrate research and education to train the next generation of mental health researchers in conducting research within clinical services, using novel digital tools in disease monitoring, while also strenghtening translational perspectives. The project will expand the research approaches of the two partners, and a strong synergy will be developed between the different areas of expertise. We will use state-of-the-art clinical characterization of bipolar disorder while exploring significant underlying illness mechanisms in order to form a strong framework for excellent research. The education and methodological training proposed in this grant naturally build on the infrastructure and expertise from INSERM, combining research on biological mechanisms with crucial clinical aspects, an approach that fits well with the overall strategy of NORMENT. The project also provides a framework for long-term collaboration at the institutional level.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research