Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of custody arrangements for child wellbeing: A longitudinal study of child, family and relationship mechanisms

Alternativ tittel: Betydningen av bostedsordninger for barn og unges trivsel og psykiske helse

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

288552

Prosjektperiode:

2019 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hvert år opplever mer enn 20 000 barn og unge i Norge at foreldrene går fra hverandre, og nærmere 40 % av alle 17-åringer har foreldre som bor hver for seg. Hvilken bostedsløsning foreldre velger for barna sine etter brudd har vært i stor endring de siste årene. Flere velger delt bosted og færre velger fast bosted hos mor. Disse endringene gjelder også for familier som tradisjonelt ikke har valgt delt bosted, som familier med lav inntekt, familier med yngre barn eller familier med mye konflikter. Til tross for disse endringene er det fremdeles stor usikkerhet knyttet til sammenhengen mellom bostedsordninger og barns tilpasning, blant annet fordi en rekke faktorer som egenskaper ved familien, barnet og samspill og konflikter i familien spiller inn. Det overordnede målet med dette prosjektet er å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel når foreldrene bor hver for seg. Vi søker mer kunnskap om hva som bør vektlegges for å komme frem til ordninger som ivaretar barns behov. Ved å undersøke både bakenforliggende faktorer og mekanismer som relasjoner og konflikter i familien, ønsker vi å se nærmere på sammenheng mellom bostedsordninger og barns tilpasning. Vi har også et mål om å øke kunnskapen om bostedsordener for de minste barna under tre år, der kunnskapsbehovet er særlig stort. Prosjektet tar i bruk to unike longitudinelle datasett. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) følger over 100 000 barn fra før barnet er født og FamilieForsk-studien følger 3000 familier hvorav halvparten er i brudd eller bor fra hverandre, og hvor barn blir inkludert som informanter fra de er syv år gamle. Ved å benytte begge disse datasettene med informasjon fra offentlige registre, følger vi familier både før, under og etter et samlivsbrudd. Prosjektgruppa er bredt og internasjonalt sammensatt og har med høy kompetanse på forskning om familierelaterte temaer, deriblant foreldresamarbeid, konflikt og barns trivsel og psykiske helse. Covid-19-pandemien førte til noen forsinkelser i datainnsamlingen i FamilieForSK-studien. Alle intervjuene av barn måtte stanses midt i den andre datainnsamlingen. De ble tatt opp igjen etter en liten stund, men da over video. I tillegg ble det under pandemien gjennomført tre ekstra datainnsamlinger i FamilieForSK-prosjektet. I juni, 2021 ble imidlertid datainnsamlingen avsluttet, og forskningen i prosjektet har kommet godt i gang. Det har også vært en store forsinkelser både før og under pandemien for å få tilgang til MoBa-data. Bostedsprosjektet har koblet seg på "Senter for fruktbarhet og helse" ved FHI, som også er samarbeidspartner i prosjektet, for å få tilgang til MoBa-dataene med tilhørende registerkoblinger. Disse er nå tilgjengelige, men MoBa-14-års skjema er først klart i desember 2022. Ettersom disse dataene har vært viktige for å besvare noen av problemstillingene, er det noen forsinkelser knyttet til planen med å fullføre disse artiklene. Flere artikler er i arbeid eller sendt inn til fagfellevurdering i internasjonale tidsskrift. Vi har presentert foreløpig funn fra prosjektet på en rekke internasjonale konferanser, både gjennom faglige symposium med samarbeidspartnere, og gjennom enkeltstående presentasjoner. Her kan nevnes presentasjoner på European Divorce Network Conference både i 2021 og 2022, den 26. konferansen for ‘The International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD)’ i 2022, og på konferansen for ‘The International Acedemy of Family Psychhology (IAFP)’ i 2022. Vi har også gjennomført referansegruppemøter og møter med internasjonale samarbeidspartnere. Stipendiaten i prosjektet er godt i gang med analyser og artikkelskriving. Hun arbeider nå med sin andre artikkel, mens hennes første artikkel snart er innsendingsklar etter at hun fikk den tilbake for revisjon fra tidsskriftet. Hun har allerede presentert foreløpige funn fra sin første og andre artikkel på de internasjonale konferansene som er beskrevet over (European Divorce Conference, ISSBD og IAFP). Vi har tett kontakt med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som også er samarbeidspartner i prosjektet. Vi informerer dem om foreløpige funn fra prosjektet, men vi er også i kontakt med dem om hvordan vi kan spre resultatene til familieverntjenesten og andre som er i behov for funnene fra prosjektet. Spisskompetansemiljøene som arbeider i familieverntjenesten har en spesielt viktig rolle i forbindelse med å spre funnene, og prosjektet har tett kontakt med disse miljøene. Bufdir er invitert til et møte ved FHI 13. desember hvor vi presenterer foreløpige funn fra Bostedsprosjektet. Barne- og familiedepartementet er også invitert til dette møtet.

About 20 000 children experience parental breakup annually. Making arrangements that are guided by the best interest of each child is an explicit policy goal and essential to minimize the significant gaps in levels of wellbeing and mental health between children in intact and dissolved families. This Project will use a multi-informant longitudinal design to increase the knowledge-base on arrangements for children when parents live apart. Investigating a complete conceptual model of how custody arrangements relate to child Development, while including potential confounders and mechanisms, will address important knowledge gaps, as former studies are predominantly cross-sectional correlation studies. Results will help policy makers, mediators and others in guiding parents to make educated choices on arrangements for children across child, family and relationship characteristics. The overarching aim of this project is to clarify the relationship between custody arrangements and child wellbeing and adjustment. Combining two longitudinal dataset (MoBa and FamC) and register, will put us in a unique position to carry out comprehensive investigations of selection effects into different custody arrangements and whether associations with child development is confounded by selection effects; the role of inter-parental conflicts and parent-child relationships as a mediator across custody arrangements; conditions for child adjustment across arrangements; and provide a more thorough knowledge base for advices on arrangements for children under the age of three. The project is organized within a core research group at the Norwegian institute of Public Health. A substantial network of international and national collaborators including the Directorate of Children, Youth and Family affairs is established, and will optimize data analyses and concurrent and future dissemination of the results to mediators, policy makers, users and the general population

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder