Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Flexible Assertive Community Treatment How is the model adapted and implemented in different Norwegian contexts?

Alternativ tittel: Fleksible Assertive Community Treatment Hvordan er modellen tilpasset og implementert i ulike norske kontekster?

Tildelt: kr 15,0 mill.

Formålet med prosjektet er å studere hvordan Flexible Assertive Community Treatment (FACT) oversettes og implementeres i ulike norske kontekster, og å undersøke nytteverdien for pasientene. FACT-modellen er utviklet i Nederland og USA (ACT), innenfor andre organisatoriske, strukturelle og geografiske rammebetingelser enn i Norge. Den er utviklet for å møte behovene til personer med alvorlige psykiske lidelser, ofte rusmiddelproblemer, og med store og sammensatte tjenestebehov. Stimulert av norske helsemyndigheter er FACT-team under etablering som en forpliktende samhandling mellom kommune og distriktspsykiatrisk sentre. Teamene skal gi helhetlige og koordinerte tjenester. Ved utgangen av 2018 var det ca. 30 slike team i Norge, og i 2020 er det cirka 60 FACT-team. Vi har lite kunnskap om hvordan denne modellen oversettes og implementeres i urbane og rurale regioner i Norge. Vi vet også lite om nytteverdien for de aktuelle pasientene. Formål med prosjektet er å:1)beskrive hvordan FACT-modellen er oversatt og implementert i ulike kontekster og å analysere resultatene ved bruk av translasjonsteori, å identifisere hemmere og fremmere for oversettelse og implementering av FACT-modellen, og frambringe kunnskap om faktorer for vellykket implementering, 2)undersøke hvordan FACT-teamene er innpasset i det lokale tjenestesystemet, og identifisere geografiske, økonomiske, strukturelle og organisasjonsmessige barrierer for å oppnå helhetlige og integrerte tjenester, 3)undersøke om pasientene har oppnådd bedring på ulike livsområder, og hvordan de opplever behandlingen de har fått, 4)utvikle IKT-løsninger for å bedre informasjons- og kommunikasjonsflyt mellom teamansatte, og mellom teamansatte og pasienter, 5)benytte forskningsresultatene i en videre utvikling og fornorskning av modellen. Fem FACT-team deltar i studien. Data vil bli innhentet fra offentlige dokumenter, lokale journalsystemer, prosjektledere, styringsgrupper, teamansatte, samarbeidspartnere i kommunen og spesialisthelsetjenesten og pasienter. Prosjektet er et samarbeid mellom følgende institusjoner: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelser i Sykehuset Innlandet, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA), Universitetet i Tromsø, Nasjonalt senter for E-helseforskning, Høgskolen i Innlandet. Internasjonale samarbeidspartnere: Niels Mulder: Erasmus University Medical Centre, department of psychiatry, Netherlands, Helen Killaspy: University College London, Nigel Henderson: Mental Health Europe, Eleanor Westney: Sloan Business School, Massachusetts Institute of Technology and at Schulich Business School, Canada. Trish Reay: Business School, University of Alberta, Canada. Hanne Foss Hansen: Institutt for Statskundskab, Københavns Universitet, Stefan Heusinkveld: Vrije Universitet, Amsterdam Netherlands, Lisette Van Gemert-Pijnen : University of Twente, Faculty of Behavioural Management and social Sciences Netherlands og Annika Lexen: Lunds Universitet Sverige, Michael Rowe, Yale University US. Oppnådde resultater 2019-2022: -Det er ansatt tre stipendiater og en postdoktor som startet i løpet av høsten 2019. Stipendiatene er tilknyttet Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nord og Høgskolen i Innlandet. -Prosjektet ble framlagt for Regional etisk komité i begynnelsen av februar, og det kom svar i juli 2020 om at prosjektet ikke er underlagt REK sitt mandat. Prosjektet og de enkelte delprosjektene er gitt tilrådning fra personvernombudet i Sykehuset Innlandet (prosjektansvarlig institusjon). Samarbeidsavtaler med FACT-teamene og deres eiere er innhentet. -Datainnsamling i de fire delprosjektene er gjennomført i tråd med framdriftsplanen. -Det er avholdt to møter i den internasjonale referansegruppen (advisory board). Det første i Tromsø i januar 2020 og det andre i Svolvær i september 2022. De internasjonale samarbeidspartnerne representerer institusjonene som er nevnt over. -Det er publisert fire artikler i fagfellevurderte tidsskrifter. To artikler er per desember 2022 i prosess med fagfellevurdering. Ytterligere tre artikler er under utarbeidelse. - Resultater fra delprosjektene har blitt presentert form av paper og innlegg/foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser (10 formidlingstiltak i 2021 og 2022). - Det har vært utstrakt digital og fysisk møtevirksomhet i forskningsgruppa i perioden fram til desember 2022.

-

Background: There is a need to develop more comprehensive services for persons with severe mental illness and substance use disorders. In recent years, the Norwegian health authorities have allocated considerable funding to encourage the testing and innovation of collaborative models between primary and secondary health care. Flexible Assertive Community Treatment is a collaborative model devloped to provide integrated and comprehensive services for persons with mental illness, substance use disorders and a low functional level in many aeras in life. It is of great interest to examine how the FACT model developed in the Netherlands can be translated, adapted and implemented into the Norwegian context, in both urban and rural areas. Four work packages seek to answer the following questions: 1)How is the FACT model translated and implemented in different Norwegian contexts?(WP1, PhD1), 2)Do the FACT teams provide comprehensive and integrated care?(WP1, PhD2), 3)What is the outcome for patients and what are their experiences with the services?(WP2), 4)How should ICT be designed to support FACT teams in rural regions in Norwegian? (WP3), 5)What is the implications of findings in WP1-4 for further improvement of the FACT model in Norway?(WP4) R&D Challenges: Drop-out among patients and lack of motivation. This will be dealt with by including a sufficient number of participants, and a strong focus on the therapeutic alliance,which the teams are supposed to reach according to the model. Scientific significance: The project is highly innovative by looking at co-Production between service providers and service users. The research findings will be communicated back to the teams and partners during the project and will thus contribute to further enhancement of the services. The research will provide new knowledge about the FACT model internationally and how it works in a Norwegian context.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester