Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of Child Welfare Services

Alternativ tittel: Virkninger av barnevern

Tildelt: kr 15,0 mill.

Barnevernet har som mål å sikre gode oppvekst- og utviklingsvilkår for barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. I Norge er barnevernets virkemidler først og fremst forskjellige typer hjelp i familien og plasseringer utenfor familien. Prosjektet bygger på nasjonale registerdata med informasjon om en lang rekke sosioøkonomiske kjennetegn som utdanning, inntekt, arbeidsmarkedserfaring, familie og helse, og hvordan dette henger sammen med kontakt med barnevernet. Prosjektet er kvantitativt og benytter moderne kvantitative metoder for å estimere troverdige årsakssammenhenger. Mottakere og ikke-mottakere av barneverntjenester er forskjellige både når det gjelder individuelle ressurser og historie og når det gjelder muligheter videre. Denne forskjellen gjør at vi ikke kan sammenlikne mottakere og ikke-mottakere direkte og er grunnen til at vi er nødt til å benytte økonometriske metoder. For å sikre god faglig forankring i prosjektet kombinerer vi kompetanse fra Frischsenteret, internasjonalt samarbeid og en bredt sammensatt rådgivergruppe bestående av personer med personlig erfaring fra barnevernet. Prosjektet besto i oppstarten mest av et svært omfattende grunnleggende dataarbeid. Prosjektet undersøker variasjon i praksis i den norske barnevernstjeneste på lokalt og regionalt nivå, og prøver å finne virkninger av barnevernets intervensjoner på barn og unges skole-, helse-, kriminalitet- og arbeidsmarkedsutfall. Prosjektet foretar også detaljerte sammenlikninger mellom barn med ulike typer barnevernstiltak og analyserer deres utvikling på kort, middels og lang sikt. I tillegg jobbes det i prosjektet med et prosjekt om hvordan ungdommer på barnevernsinstitusjon påvirker hverandre, betydningen av ledere av barnevernskontorer og seleksjon av ungdommer inn i offentlige vs. private institusjoner.

Welfare state policies include Child Welfare Services (CWS) to improve living conditions and long run prospects of children and adolescents at risk. In Norway, the prime instruments are various types of assistance within the family and placements outside the family. Our project will (i) investigate variation in practices of the Norwegian Child Welfare Services (CWS) at the local and regional level (ii) estimate causal effects of various CWS interventions for children involved on a wide spectre of individual outcomes in the short- and long run. Outcomes include academic performance, educational attainment, health, crime, labor market outcomes and welfare program participation. The project builds on national administrative data based on personal identifiers that enable us to construct longitudinal data of individuals of up to 30 years, containing a wide range of socioeconomic characteristics of social background, including income, wealth, family and health, and how it relates to CWS status. Detailed information of children´s parent and living conditions are included as well. The project is quantitative and will combine data from a number of administrative registries and employ modern quantitative methods for credible effect evaluation with observational data not previously used in the CWS field in Norway. The effects of CWS will be identified within a treatment effect framework of counterfactual outcomes. Receivers and non-receivers of CWS are different in terms of individual resources and potential outcomes. We aim at identifying causal effects of policy alternatives using state of the art techniques for large data sets. To provide reliable evidence of alternative policies, we combine complementary competencies from Frisch Centre of Economic Research, NOVA, international cooperation, as well as an advisory group consisting of individuals with personal experience from the CWS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester