Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Enacting intermunicipal strategy - Multi-tranche strategizing in governance networks

Alternativ tittel: Kommunale organisasjoner - Den digitale transformasjonsstrategien

Tildelt: kr 1,6 mill.

POPULÆRVITENSKAPELIG FREMSTILLING Ett av fokusområdene i Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge er digitalisering av offentlig sektor, der nøkkelprioriteringer er brukerfokus, innovasjon og produktivitet, digital kompetanse, effektiv digitalisering, og god informasjonssikkerhet. Som en følge av denne Stortingsmeldingen og det ansvar og de forventninger dette medfører har kommunene i Rogaland gått sammen om et regionalt digitaliseringssamarbeid. Det eksisterer svært lite litteratur og forskning på de strategiske aspektene ved denne typen samarbeid. Det foreliggende prosjektet har derfor utforsket hvordan kommuner arbeider strategisk med digitalisering i enn slik interkommunal kontekst. Med utgangspunkt i litteratur om styringsnettverk, strategi-som-praksis, åpen strategy, og interorganisatorisk strategering har prosjektet satt fokus på utfordringer i samspillet mellom nettverk og deltakende kommuner ved realiseringen av en felles regional digitaliseringsstrategi. Prosjektet konkluderer med at samspillet mellom nettverk og kommuner må vises særskilt oppmerksomhet og illustrerer dette gjennom en utviklet modell som viser behov for en multi-transje tilnærming til strategisk arbeid. Dette innebærer en serie av strategiarbeider utført under forskjellige, men sammenhengende omstendigheter. Først i nettverkskontekst, så i samspill mellom nettverk og kommuner, og til slutt innad i de deltakende kommunene. En slik serie av strategiarbeid vil være sentral for å kunne realisere en felles interkommunal strategi.

Prosjektet har bidratt til økt forståelse for strategiarbeid i interkommunale kontekster, da spesielt i samspillet mellom kommunale nettverk og deltakerkommuner. Den kunnskapen som har blitt produsert om strategiarbeid i denne konteksten vil kunne være nyttig for de fleste strategiske interkommunale samarbeid, også ut over de som er rettet mot digitalisering. Videre introduserer prosjektet litteratur med en noe annen tilnærming til strategi sammenlignet med det som tradisjonelt har blitt benyttet i kommunal sektor. Dette med et mer praktisk fokus, men spesielt rundt dette med åpenhet og involvering i strategiprosesser i større grad enn det som tidligere har vært tilnærmingen. Dette er en tankegang som potensielt kan samsvare bra med utvikling på andre områder, som samskaping, innbyggerinvolvering og tillitsreformen.

Som en del av den kommende digitale transformasjonen har Sola kommune vedtatt en overordnet digitaliseringsstrategi, som et styringsdokument som angir retningslinjer for kommunens digitaliseringsarbeid. Som et ledd i å øke forståelsen for den digitale transformasjonen offentlig sektor står ovenfor, ønsker derfor Sola kommune å gjennomføre et offentlig PhD-prosjekt der nettopp dette står i fokus. Det arbeidet som skal utføres i forbindelse med prosjektet er forankret som en del av kommunens digitaliseringsstrategi, samskapingplattformen og FFF-strategi, og har full støtte fra rådmannen selv, og rådmannens ledergruppe. Kommunen ønsker å jobbe forskningsbasert med implementering av digitale endringer på et strategisk nivå, for å bli bedre rustet til senere implementeringsarbeid, og for på denne måten å oppnå gevinst i form av spart tid og reduserte kostnader ved fremtidige digitaliseringsprosjekter. Virksomhetene skal kunne nyttiggjøre den kunnskap som opparbeides gjennom prosjektet til å gjennomføre digitaliseringsprosjekter, som igjen skal skape verdier for alle tjenesteområder og innbyggere. I tillegg skal prosjektet bidra til kunnskap inn mot det kommunale paradigmeskiftet som går i retning av samskaping mellom kommune og innbyggere. Resultatet av prosjektet og den kompetanseøkningen dette innebærer skal også bidra til å effektivisere kommunens digitaliseringsprosjekter, og indirekte til å utvikle nye arbeidsformer, samt til å utvikle nye verktøy og arbeidsprosesser som resulterer i å øke kommunens evne til å yte bedre tjenester ovenfor og med innbyggerne. Målet skal være å komme raskere frem til gode løsninger. I tillegg til nytteverdien for kommunen selv, antas det at den kunnskap som oppsamles i løpet av prosjektet ville ha en nytte- og spredingsverdi for andre kommunale organisasjoner, både medlemmene i digitaliseringssamarbeidet og andre som kan dra nytte av arbeidsmodellen ved sine egne digitaliseringsprosjekter.

Aktivitet:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.