Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

«Samordning for læring»? En studie av Fylkesmannens samordningsrolle i Kultur for læring

Alternativ tittel: "Coordination for learning" A study of county Governor’s role of the coordination within the “Kultur for læring ” (learning culture)

Tildelt: kr 1,7 mill.

Dette prosjektet har som hovedmål å se på begrepet samordning. Kandidaten vil arbeide med temaet knyttet til statlige målsettinger om at vedtatte politiske tiltak skal gi gode tjenester til innbyggere i kommunene. I Norge bygger offentlig styring på antakelsen om at spredning av makt og gjennomføring av politiske tiltak er mer effektivt enn sentralisert maktutøvelse og sentral tjenesteproduksjon. Politiske vedtak og tiltak utformes gjennom nettverk av offentlige institusjoner, og målet er likeverdig og god tjenesteproduksjon som er vedtatt av politisk nasjonal ledelse. I dette systemet er Fylkesmannen i det enkelte fylke gitt en samordningsrolle. Dette prosjektet har som hovedmål å se på hvordan Fylkesmannen kan gripe denne samordningsrollen. Det stilles stadig strengere og sterkere krav til samordning i offentlig tjenesteproduksjon. En rekke nasjonale overordnede dokumenter inneholder målsetting og krav knyttet til samordning og kandidaten vil arbeide med å se på hvordan temaet presenteres og hvilke krav, føringer og forventninger som legges fra nasjonalt nivå. Videre vil kandidaten trekke linjer til det regionale nivået (fylkesnivået) og se på hvordan det kan arbeides med å samordne i offentlig sektor for å nå de nasjonale målsettingene. Det naturlige blir da også å se på hvordan Fylkesmannens samordningsrolle gir seg utslag på tjenesteproduksjonen i en kommune. Prosjektet er tre-delt og omhandler temaet på nasjonalt nivå, regionalt nivå (fylkesnivå) og kommunalt nivå. Kandidaten vil på denne måten kunne trekke linjer fra statlig nasjonal styring og helt ut til innbyggerne i kommunene. Hos Fylkesmannen i Hedmark, som var et eget embete frem til 31.12.2018, er denne samordningsrollen grepet omfattende og systematisk i samarbeid med aktuelle parter i oppvekstsektoren. Dette arbeidet vil være utgangspunktet for deler av prosjektet.

Kultur for læring er overskriften på samarbeidet innenfor utdanningssektoren i Hedmark, initiert av Fylkesmannen. Dette går ut på at styrende myndigheter, kommunene, UH-sektoren og interesse-organisasjoner har et forpliktende samarbeid. I samarbeidet løftes store temaer frem og hensikten er å skape felles forståelse og kunnskap. Videre brukes begrepet kultur for læring om et pågående forsknings- og utviklingsprosjekt. Dette arbeidet har som mål å løfte skoleresultatene i hele fylke og skape en kultur for læring og utdanning på alle nivåer i skolesystemet. Ved å flette arbeidet sammen på denne måten vil ikke FoU-prosjektet avsluttes etter prosjektperioden, men videreføres gjennom arbeidsformen. Arbeidet med de ulike elementene under overskriften kultur for læring gjennomføres på en måte som ikke er prøvd ut i Norge tidligere. I dette doktorgradsprosjektet vil kandidaten bl.a. bruke samarbeidet Kultur for læring som grunnlag for å forstå og utvikle samordningsrollen. Samfunnets kompleksitet gjør at behovet for samordning er stort, og kandidaten vil se på rollen Fylkesmannen kan ta knyttet til samordning innenfor utdanningssektoren. Kandidaten vil arbeide med sentrale, statlige dokumenter og se hvordan samordningsrollen framstilles innen utdanningspolitikken. Videre vil arbeidet dreie seg om å se på samordningsarbeidet som er igangsatt i fylket, før kandidaten ser på effekten av dette samordningsarbeidet i en kommune. Dette arbeidet skal gi kunnskap og forståelse for hvordan samordningsrollen kan gripes for å oppnå målsettingen fra nasjonale politiske vedtak.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune