Tilbake til søkeresultatene

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

En ny metode til at studere nedbrytning av organisk material i kystnære Arktiske økosystemer - toppfinansiering

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

289960

Prosjektperiode:

2019 - 2021

Samarbeidsland:

Arktiske havområder mottar store mengder organisk karbon via avløp fra omkringliggende isbreer og tinende permafrostjord. Dette oppløste organiske stoffet (dissolved organic matter, DOM) utgjør en av verdens største aktive karbonpuljer, dvs. det kan respireres til CO2 av heterotrofe organismer. Likevel er vår forståelse for hvor godt dette terrestriske karbonet omsettes i havmiljøet dårlig. Etter hvert som oppvarming øker tilførselen av karbon til kystnære områder, blir det mer presserende å studere denne saken, da det kan spille en viktig rolle for å avgjøre om ishavet blir et sluk eller en kilde til atmosfærisk CO2 i fremtiden. I saltvanns-ferskvanns grensesnittet i kystmiljøer forårsaker den drastiske endringen av saltkonsentrasjon at ladningen av DOM-molekylene endres hvilket forårsaker at 10-20% av dette karbon aggregerer/flokkulerer til større partikler. Bakterier er de viktigste nedbrytere av DOM, men med flokkulering blir en stor del av karbonet tilgjengelig for større heterotrofe organismer, slik som pelagiske protister og bunnlevende filtrerende organismer. Via denne aggregering kommer karbonet inn i fødekjeden på et høyere trofisk nivå og unngår den mikrobielle løkken. Denne banen er imidlertid sjelden inkludert i økologiske studier. Det overordnede målet med dette prosjektet er å forbedre kunnskapen om heterotrofe organismers respons på organisk karbonforsyning fra land (både fra isbreer og permafrostjord) med fokus på de kystnære økosystemene i Grønland og derved forbedre forståelsen for om Arktiske vil bli et sluk eller en kilde til atmosfærisk CO2. Jeg vil spore nedbrytningsbanene til både DOM og flokkulert DOM ved hjelp av en kombinasjon av kontrollerte laboratorieundersøkelser og feltstudier ved bruk av radioisotop sporstoffer. Prosjektet "FlocDOM" foreslår en mer helhetlig økologisk vurdering av effekten av økt avrenning til Arktis og for første gang å kvantifisere den salt-induserte aggregering og mineralisering og dennes økologiske betydning.

Budsjettformål:

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Finansieringskilder