Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kompakt byutvikling, bomiljø og sosial bærekraft

Alternativ tittel: Compact urban development, living environment and social sustainability

Tildelt: kr 1,7 mill.

Formålet med prosjektet er å forstå hvordan sosial bærekraft kan fremmes i kompakte nabolag. Dette innebærer å utforske sammenhengen mellom fysiske bokvaliteter, deltakelsesprosesser og sosialt miljø. Det overordnede temaet er sosiale relasjoner og bomiljø i kompakte nabolag, her forstått som nabolag med relativt høy tetthet, tilgjengelighet og tilgang til fasiliteter, tjenester og tilbud. Prosjektet undersøker hvilken betydning nærhet til naboer, viktige hverdagsfunksjoner og rekreasjonsmuligheter kan ha for ulike sider av sosial bærekraft, som sosiale fellesskap, inkludering og livskvalitet. Videre studeres prosessene bak utviklingen av et boligområde, både i planlegging og i samhandling og deltakelse i nabolaget ellers. På denne måten søker prosjektet å belyse hvordan man kan planlegge for gode bomiljøer, et uttalt innsatsområde i norsk boligpolitikk de siste årene. Idéen om kompakt byutvikling bygger på en antakelse om balanse mellom økologisk, sosial og økonomisk bærekraft. I forskningen pekes det imidlertid på at implementeringen av 'kompakt by'-modellen som regel innebærer avveininger eller forhandlinger mellom ulike bærekraftshensyn, og det fremheves at stedsspesifikke strategier tilpasset lokal kontekst bør veie tungt i utviklingen av byer og tettsteder. Prosjektet vil belyse ulike forståelser og oppfatninger rundt begrepene 'kompakt urban form' og 'sosial bærekraft', sammenhenger mellom disse to, og hvordan ulike forståelser av disse begrepene blir anvendt i utviklingen eller planleggingen av et boligområde. Problemstillingen lyder: 'Hvordan kan kompakte nabolag fremme sosial bærekraft?' Den analytiske tilnærmingen tilsier en forståelse av begrepene som sosialt konstruerte innenfor ulike diskurser. For å forstå hva som hva som kan muliggjøre og ivareta sosial bærekraft i kompakte nabolag, er det nødvendig å studere hvordan kunnskapen om dette oppfattes og produseres, altså hvordan sosialt miljø forstås og hvordan den kunnskapen anvendes i planleggingen. Dermed undersøker prosjektet hvordan ulike forståelser, diskurser og oppfatninger bearbeides som kunnskap og brukes i en plansammenheng. Samproduksjon av kunnskap i en prosess mellom ulike aktører, og hvordan denne kunnskapen brukes i utviklingen av et boligområde, utgjør et fokus for studien. Det analytiske rammeverket baserer seg på en konseptuell modell for sosialt bærekraftige nabolag, hvor urban form, sosiale kvaliteter og befolkningssammensetning virker sammen, og rammeverket utvider denne konseptualiseringen med en relasjonell tilnærming til rom og sted. En slik relasjonell forståelse tilsier et konstruktivistisk syn på rom og sted, hvor de er kollektivt produsert gjennom praksiser som danner relasjoner. Studien baserer seg på en forståelse av sted som sosiomaterialitet, der både det sosiale og det materielle møtes i våre fysiske omgivelser. Doktorgradsstudien gjennomføres som en case-studie med to ulike boligområder nært sentrum i to storbyer, og disse er valgt for å illustrere ulike aspekter ved temaene og peke på ulike sider.

Kompakt byutvikling gir viktige miljø- og klimagevinster gjennom effektiv arealutnyttelse og redusert transportbehov. Men det finnes også gode sosiale argumenter for kompakt byutvikling: et økt nærmiljøtilbud og kortere avstand mellom boliger og daglige gjøremål bidrar til en enklere hverdag, trivsel og livskvalitet for folk. Nærhet til tjenester, arbeid og rekreasjon er positivt for folkehelsa. Imidlertid er det flere eksempler på kompakte utbyggingsprosjekter som utfordrer bomiljø og bokvalitet. Ved fortetting oppstår det ofte konflikter mellom motstridende hensyn, og sosial bærekraft står i fare for å vektlegges mindre enn den økonomiske og den miljømessige dimensjonen av bærekraft. Hvordan kan man sikre at fortetting ikke kommer i konflikt med sosiale bokvaliteter, trygghet, tilhørighet og folkehelse? Husbankens gjeldende strategi legger vekt på planlegging for gode bomiljøer og i den sammenheng behovet for nytenkning og fokus på samfunnsplanlegging som virkemiddel for å forebygge og redusere opphopning av sosial ulikhet. Hensikten med prosjektet er å identifisere gode eksempler på hvordan man kan ivareta sosial bærekraft i kompakte utbyggingsprosjekter og fortettingsprosesser. Målet er at byer og tettsteder kan utvikles i en bærekraftig retning med fortetting som strategi, samtidig som man sikrer bomiljøer som er inkluderende, mangfoldige og med gode levekår for alle. Det er et ønske at prosjektet bidrar til å belyse hvordan disse hensynene kan forenes.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune