Tilbake til søkeresultatene

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave AMFF

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektnummer:

290669

Prosjektperiode:

2018 - 2024

Geografi:

ALFO bruker gaveforsterkningsmidlene for langsiktig støtte av forskningen innen allmennmedisin ved UiB. Spesielt fremmer vi 1) rekruttering av nye forskere, 2) samarbeid internt i ALFO og med andre aktører, og3) utvikling av kultur for forskning i allmennmedisin for studenter og fastleger som samarbeider med oss. Som følge av dette, har vi utviklet kriterier for bruk av midlene på følgende måte: a. Ansettelse av mulige framtidige phd-kandidater ved ALFO: Det er som oftest allmennleger som tar kontakt med oss. De er privatpraktiserende leger som trenger korte stipend for å skrive prosjekter slik at de kan få eksterne midler, for eksempel fra legeforeningen, NFR eller UiB. Dermed finansierer vi inntil 2 stillinger for leger med interesse for allmennmedisin per år (20 % stilling i opptil 6 måneder, evt høyere stillingsbrøk med redusert antall måneder). b. c. Interne forskningsprosjekter: Midlene blir også bruk til finansiering av mindre forskningsprosjekter innen ALFO med vise kriterier, som samarbeid mellom flere ansatte, rette t mot allmennmedisin, som har potensial til å munne ut i større søknader eller publikasjoner. c. Utvikling av fellesprosjekt relatert til studentutplasseringsperiodene: Vi har i flere år nå finansiert fellesprosjekter som har munnet ut i fellespublikasjoner ved ALFo, samt engasjert studenter i forskning i allmennmedisin. Midlene brukes til lønn/honorar til legepraksiser, planleggingsmøter og subsidiering av studentenes utgifter.

Budsjettformål:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen