Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Alternativ tittel: National Health Analysis Platform

Tildelt: kr 165,9 mill.

Den nasjonale helseanalyseplattformen skal gi enklere tilgang til helsedata for forskning, på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder. Løsningen skal tilby enklere veilednings-, søknads- og analysetjenester for tilgang til og analyse av helsedata. Aktuelle datakilder for plattformen vil være nasjonale helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobanker og sosioøkonomiske data. Hvilke datakilder som skal inngå på plattformen, og i hvilken rekkefølge de implementeres, avklares nærmere i prosjektperioden. Prosjektet innebærer både utrednings-, planleggings- og gjennomføringsfase, der ambisjonene for plattformen og tjenestene på plattformen skal realiseres stegvis.

Den nasjonale helseanalyseplattformen skal gi enklere tilgang til helsedata for forskning, på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder. Løsningen skal tilby enklere veilednings-, søknads- og analysetjenester for tilgang til og analyse av helsedata. Aktuelle datakilder for plattformen vil være nasjonale helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobanker og sosioøkonomiske data. Hvilke datakilder som skal inngå på plattformen, og i hvilken rekkefølge de implementeres, avklares nærmere i prosjektperioden. Prosjektet innebærer både utrednings-, planleggings- og gjennomføringsfase, der målbildet for plattformen og tjenestene på plattformen skal realiseres stegvis. Prosjektet er etablert med bakgrunn i en situasjon der forskere bruker uforholdsmessig mye tid og forskningsmidler på å få tilgang til helsedata, spesielt ved behov for kobling av data fra flere datakilder. Løsningene fra prosjektet vil gi store tidsbesparelser for forskere. Den samfunnsøkonomiske gevinsten fra hele Helsedataprogrammet er beregnet til 6,8 mrd kroner. Direktoratet for e-helse ved Helsedataprogrammet utreder og etablerer den nasjonale helseanalyseplattformen for forskning på vegne av helse- og forskningssektoren. Som en del av prosjektet blir det også utredet hvordan en forvaltningsorganisasjon for helseanalyseplattformen skal håndteres og hvor denne skal ivaretas organisatorisk.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder