Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kartlegging av forekomst av infeksjon med hepatitt C virus blant innsatte i norske fengsler.

Alternativ tittel: Assessing the Prevalence of Hepatitis C Virus Infections in Prisons in Norway by Systematic Screening

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

290872

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Hepatitt C er et virus som ubehandlet kan føre til alvorlig leversykdom og død. Rundt 80 % av de som lever med sykdommen i Norge er smittet gjennom injiserende rusmiddelbruk. Det anslås at rundt en tredjedel av personer innsatt i norske fengsler har erfaring med injeksjonsbruk, men lite er kjent om omfanget av smitte av hepatitt C i denne gruppen. Prosjektet kartlegger forekomst og smitte av infeksjon med hepatitt C-virus blant personer innsatt i norske fengsler. Alle nye innsatte i seks fengsler har blitt tilbudt å delta i forskningsstudien i en 12-18 måneders periode i løpet av 2018-2019. De som samtykket til å delta har blitt testet for hepatitt C og samtidig infeksjon med hepatitt B og hiv, samt intervjuet om sosiale og helsemessige forhold ved hjelp av et strukturert spørreskjema. Personer som har kronisk hepatitt C har blitt utredet for sykdomsutvikling ved hjelp av blodprøver og leverelastografi. Personer som ikke har kronisk hepatitt C har blitt testet på nytt før løslatelse for å kartlegge om de har blitt smittet under fengselsoppholdet. De siste årene har medisinsk innovasjon ført til at det kan være mulig å eliminere denne sykdommen og Verdens Helseorganisasjon har satt ambisiøse globale mål. De norske nasjonale målene er å redusere antall nye tilfeller med 90% og forhindre alle dødsfall på grunn av hepatitt C-relatert leversykdom innen 2023. Et viktig tiltak for å nå målene om å eliminere hepatitt C er å bedre kunnskapen om epidemien og sikre at vi nasjonalt har god oversikt over smittesituasjonen i de mest utsatte gruppene, blant annet personer innsatt i norske fengsler. Resultatene fra prosjektet vil publiseres i 2022. Dette vil bidra til å styrke det generelle kunnskapsgrunnlaget om hepatitt C i Norge og gi bedre innsikt i hvordan oppfølgingen av personer med hepatitt C kan forbedres i norske fengsler.

Formålet med prosjektet er å kartlegge prevalens (forekomst) av infeksjon med hepatitt C virus (HCV) blant innsatte i norske fengsler. Hepatitt C er en infeksjonssykdom som smitter gjennom blod, og det anslås at 80% av de smittede i Norge er smittet gjennom injiserende rusmiddelbruk. Det anslås at rundt en tredjedel av innsatte i norske fengsler har erfaring med injeksjonsbruk, men lite er kjent om omfanget av smitte av hepatitt C i denne populasjonen. Prosjektet vil kartlegge demografiske, sosio-økonomiske, helsemessige og atferdsmessige kjennetegn ved gruppen innsatte som har erfaring med injeksjonbruk av rusmidler gjennom analyse av sekundærdata. Personer innsatt i mellom 6-8 fengsler i en 12-18 måneder periode bli testet med en blodprøve for hepatitt C virus, hepatitt B virus og hiv, samt intervjuet om sosiale og helsemessige forhold ved hjelp av et strukturert spørreskjema. Personer som har kronisk HCV-infeksjon vil bli utredet for sykdomsutvikling ved hjelp av blodprøver og leverelastografi. Personer som initialt ikke har kronisk HCV-infeksjon vil bli testet på nytt før løslatelse for å kartlegge om de har blitt smittet under fengselsoppholdet. Informasjon om tidligere tester for HCV vil bli innhentet fra offentlige registere. Hepatitt C er definert som en almennfarlig smittsom sykdom i Norge. De siste årene har medisinsk innovasjon ført til at det kan være mulig å eliminere denne sykdommen i Norge. Et viktig tiltak for å oppnå et slikt mål om å eliminere hepatitt C er å bedre det epidemiologiske kunnskapsgrunnlaget om sykdommen. Resultatene fra prosjektet vil bidra til å styrke det generelle kunnskapsgrunnlaget om hepatitt C i Norge og gi bedre innsikt i hvordan helsetjenesten kan bedre oppfølgingen av innsatte med hepatitt C i norske fengsler.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd