Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital transformation in the offshore E&P supply chain operations

Alternativ tittel: Blockchain Teknologi Anvendt til Maritim Offshore Logistikk - Norsk Olje og Gass Forsyningskjede og Logistikk Digitalisering.

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

291198

Prosjektperiode:

2018 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Den norske lete- og produksjonssektoren har behov for en digital transformasjon og har tatt i bruk teknologi og digitale løsninger for å håndtere disse utfordringene. Teknologien som er anbefalt og implementert har imidlertid for det meste vært fokusert på bransjens ingeniøraktiviteter (f.eks. boring og andre offshoreaktiviteter). Paradoksalt nok har støtten til ingeniøraktivitetene fra leveransekjeden og logistikkfunksjoner stort sett forblitt uforandret, med begrensede oppgraderinger av programvare og verktøy som har erstattet «blyant og papir» funksjoner i den daglige driften uten fordelene som tilbys gjennom effektivisering eller integrering av selve funksjonene. Forskningsprosjektet adresserer disse utfordringene ved å undersøke den digitale transformasjonen som er igangsatt i lete- og produksjonsvirksomhetens forsyningskjede i en etablert norsk operatør og har som mål å bidra til en vellykket gjennomføring av denne transformasjonen gjennom 1) en analyse av hvordan operasjonelle funksjoners effektivitet kan økes, 2) en presentasjon av mulige alternativer basert på empiri, og 3) et strategisk veikart som kan fungere som en veileder i implementeringsprosessene. Selv om diskusjonen i denne forskningen tar for seg lete- og produksjonssektoren i sin helhet blir de foreslåtte alternativene og veikartet presentert med fokus på støttetjenester for boreaktiviteter, pga. bransjens store omfang. For å nå forskningsmålet ble det foretatt en grundig undersøkelse av operatørens operasjonelle struktur, virksomhetens formål samt mulige alternative tilnærminger for å oppnå disse målene. Forskningsprosjektet ble utformet som en longitudinell aksjonsstudie som ble gjennomført i tre sykluser over en treårsperiode og som resulterte i tre artikler der forskningsresultater- og bidrag blir presentert. Hoveddelen av kunnskapen fra denne forskningen ligger innenfor styring av forsyningskjeden og systemteori, mens systemteknikk og systemtenkning har hatt stor innflytelse på denne forskningen. Systemsteknikk og systemtenkning utgjorde grunnlaget for utforming og gjennomføring av forskningsprosjektet. Resultatene fra denne forskningen presenteres i forhold til levereansekjedeoperasjonenes nåværende ? «AS-IS»¬ ? og mulige ? «TO-BE»¬ ? tilstander. Nåværende forsyningskjedefunksjoner er preget av silotenkning innenfor og på tvers av organisasjoner, mangler programvare og datainteroperabilitet og er i stor grad avhengige av manuell innmating for å hente ut informasjonen som kreves for å utføre operasjonelle arbeidsoppgaver. Tre underliggende årsaker ble identifisert: (1) en tradisjonell organisasjonskultur som foreskriver hvordan oppgaver skal utføres, (2) en tradisjonell mangel på hastverk med å forbedre forsyningskjedens operasjoner grunnet høye fortjenestemarginer, samt (3) manglende investering i teknologier som fokuserer på forsyningskjedeoperasjoner. Den ønskede «TO-BE» visjonen som ble presentert av interessentene som deltok i denne forskningen viser et sluttresultat for leveransekjeden som adresserer forskjellige organisasjonsnivåer med et fokus som er fordelt mellom kulturelle, organisasjonsmessige, operasjonelle og teknologiske elementer. Resultatene indikerer at teknologi og organisasjonsmessige endringer utgjør kjernen i den ønskede transformasjonen av forsyningskjedeoperasjoner. Når teknologi utgjør kjernen i forsyningskjedeaktiviteter flyttes fokuset over på automatisering, programvare og datainteroperabilitet og bruken av data som utløsere av operasjoner for å minske avhengigheten av manuelle intervensjoner. Resultatene viser at en slik infrastruktur vil kunne forventes å føre til en større grad av autonomi, det vil si mindre avhengighet av menneskelige beslutninger, samt potensielle forandringer i flere andre sider av dagens operasjoner. Resultatene indikerer også at denne transformasjonen og visjonen bare kan oppnås gjennom organisasjonsmessige og kulturelle forandringer som innbefatter nye tilnærminger til hvordan operasjoner skal utføres. For å fortsette videre til en vellykket digital transformasjon kreves derfor en mer holistisk tilnærming for å kunne evaluere implikasjonene og konsekvensene av implementering av digitale løsninger og for å skape en felles forståelse blant alle interessentene. De tre viktigste bidragene fra dette forskningsprosjektet er: (1) for bransjen, (2) for akademia, og (3) for utforming av politikk. Bidragene vil bl.a. være beskrivelsen og visualiseringen av nåværende og ønskede tilstander gjennom bruk av rike bilder som bringer sammen målsetningene og ideene til flere interessenter i et fellesbilde som kan tjene både operatøren og som et referansepunkt for andre operatører i bransjen. Videre, bidrar denne forskningen til den samlede kunnskapen på feltet ved å foreslå metoder og fremgangsmåter som Operatøren og andre bransjeaktører kan iverksette for å omdanne forretningsmodellene deres som et innledende trinn i overgangen fra nåværende arbeidsmetoder til nyere, digitale arbeidsmetoder.

The deliverables changed when the project changed in 2020 (approved by RCN). The new deliverables are: Article 1: Czachorowski, K.V., Haskins, C., Mansouri, M. (2021). Minding the gap between the front and back offices: A systemic analysis of the offshore oil and gas upstream supply chain for framing digital transformation (in review in Sys. Engineering). Article 2: Cleaning Up Our Act: Systems Engineering to Promote Business Model Innovation for the Offshore Exploration and Production Supply Chain Operations. Sustainability 13, no. 4: 2113. https://doi.org/10.3390/su13042113 Article 3: Czachorowski, K.V., Haskins, C. (2021). Applying systems engineering to roadmapping for digital transformation in the offshore exploration and production supply chain operations (second round of review in Sys. Engineering). PhD Thesis (to be made public once defended): Digital transformation in the offshore E&P supply chain operations

The Norwegian oil and gas industry has an engineering-oriented culture with high levels of technological innovation, mostly pursued towards subsea systems, exploration, and drilling efficiency in operations subjected to very complicated conditions. At the same time, the operation’s supply chain support kept adapting to what was needed from it without a stronger focus on how its own operations are conducted, resulting in several manual and over-engineered processes executed through legacy software and divided into silos with inefficient communication and collaboration (KonKraft, 2018, 2020; Norsk Olje og Gass, 2016). To this objective, one Exploration & Production (E&P) Norwegian oil and gas operator on the Norwegian Continental Shelf (NCS) has a goal to create a better way of handling operations through forward thinking design of a system that will handle their current needs and remain flexible enough to cope with future needs while innovating its business models. The goal is to integrate the operational silos and improve supply chain handling to deliver more efficient and environmentally friendly operations. As a contributing member of the project, this PhD research project investigates the digital transformation of the upstream oil and gas supply chain operational support together with this operator, focusing on the intersection between the offshore activities (e.g. drilling) and their supply chain (SC) support. The project objectives are to: investigate and frame the problem; identify the desired “to-be” system (state) for SC operations; and identify and propose proposes alternatives and technology that can be applied to solve the problem and reach the desired state.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd