Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure

Alternativ tittel: Kulturminner i kystsonen. Overvåking, forvaltning og bevaring av lokaliteter, miljøer og landskap under press fra klimaendring og utbygging

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektet CULTCOAST undersøker kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i arktiske kystområder. Målet er å finne de beste metodene for å overvåke, forvalte og bevare disse høyt verdsatte miljøgodene som blir utsatt for trusler i form av klimaendringer og utviklingspress. Klimaet forandres, med økende temperaturer, endringer i nedbørsmønster, tinende permafrost, hyppigere og sterkere stormer, stigende havnivå, smeltende havis, flom, skred og vegetasjon i endring. Oppvarmingen i Arktis skjer omtrent dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet. Smelting av snø og is gir en mørkere overflate og dermed økt opptak av solenergi. Kombinerte trusler merkes bedre i nordområdene, som har vært godt beskyttet av permafrost og havis. I tillegg utsettes kulturarven her for økende påkjenninger fra turisme og samfunnsmessig utvikling. CULTCOAST undersøker klimapåvirkningene på kulturminner og kulturmiljøer i nordlige deler av Norge og se disse i sammenheng med påvirkning fra turisme og utvikling. Forskerne kartlegger, overvåker og samler data fra utvalgte lokaliteter ? både over og under bakken - på Svalbard og Andøya. Informasjonen brukes til å utvikle forbedrede metoder for å evaluere og prioritere mellom lokaliteter. Feltarbeid på Svalbard ble utført august 2019, med supplerende undersøkelser og installasjon av overvåkingsutstyr i 2020. Videre skal det utvikles tiltak for skadebegrensning, bevaring og strategier for forvaltning spesielt tilpasset truede kulturminner, -miljøer og -landskap langs kysten. For å oppnå dette, har prosjektet en ny og tverrdisiplinær tilnærming som kombinerer arkeologi, bygningsvern, geografi, kvartærgeologi og klimaforskning. Arktiske områder fungerer som en sensor og tidligvarselsystem for resten av verden, og vi må regne med at endringer som skjer der vil merkes lenger sør etterhvert. Resultatene fra dette forskningsprosjektet vil derfor ha overføringsverdi til kulturminneforvaltning både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Cultural heritage (CH) and cultural environments are highly valued environmental goods, but these values are under serious threat from multiple sources. Climate is changing now at an even higher rate than expected in some of the worst-case climate scenarios, with increasing temperatures, changes in precipitation, decreasing permafrost, more frequent and severe storms, sea level rise, reduction of sea ice, floods, avalanches and changing vegetation (Climate Research Unit, 2018). These changes increase the risks of geo-hazards, e.g. erosion caused by wind, waves and rivers that threaten particularly coastal CH sites, environments and landscapes. The northern areas are particularly sensitive, because they suffer more from combined threats and have previously been well protected by the aid of permafrost and sea ice. The Arctic acts as a bellwether for the rest of the globe – impacts there are likely to be felt further south in the future. Our proposed project focuses on the individual and combined impacts of climate change induced geo-hazards and pressure from tourism and development in northern Norway, using the Arctic and sub-Arctic sites as basis for future modelling that will have global use. Based on existing methodologies for mapping and documentation, strategies for mitigation and conservation will be developed to protect these sites in the decades towards the year 2100. We intend to map, monitor and gather input from selected case sites below and above ground on Svalbard and Andøya to develop improved knowledge-based methods for evaluating and prioritizing sites. We’ll further develop mitigation measures and management strategies related particularly to coastal CH sites, environments and landscapes threatened by geo-hazards, in close cooperation with national and international expertise. Our interdisciplinary approach of combining archaeology, architecture, geography, quaternary geology and climate science has not previously been considered or implemented.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling