Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure

Alternativ tittel: Kulturminner i kystsonen. Overvåking, forvaltning og bevaring av lokaliteter, miljøer og landskap under press fra klimaendring og utbygging

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektet CULTCOAST undersøker kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i arktiske kystområder. Målet er å finne de beste metodene for å overvåke, forvalte og bevare disse høyt verdsatte miljøgodene som blir utsatt for trusler i form av klimaendringer og utviklingspress. Videre skal det utvikles tiltak for skadebegrensning, bevaring og strategier for forvaltning spesielt tilpasset truede kulturminner, -miljøer og -landskap langs kysten. Klimaet forandres, med økende temperaturer, endringer i nedbørsmønster, tinende permafrost, hyppigere og sterkere stormer, stigende havnivå, smeltende havis, flom, skred og vegetasjon i endring. Oppvarmingen i Arktis skjer mer enn dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet, hvilket innebærer at man i mange tilfeller ser irreversible skader på kulturarv. Smelting av snø og is gir en mørkere overflate og dermed økt opptak av solenergi. Kombinerte trusler merkes bedre i nordområdene, som har vært godt beskyttet av permafrost og havis. Dette øker risikoen for erosjon av kysten, og dermed havner mange kulturminner i faresonen for å forsvinne uten at man får anledning til å undersøke dem og ta vare på informasjonen. I tillegg utsettes kulturarven her for økende påkjenninger fra turisme og samfunnsmessig utvikling. CULTCOAST undersøker disse effektene med tverrdisiplinær tilnærming som kombinerer arkeologi, bygningsvern, geografi, kvartærgeologi og klimaforskning. Det formidles særdeles aktivt i prosjektet på forskningskonferanser, i workshops, referansegruppemøter og i direkte dialog med lokal, regional og sentral kulturmiljøforvaltning. Inntil videre 63 brukerrettede formidlingstiltak, i tillegg til foreløpig fem publiserte vitenskapelige artikler direkte fra prosjektet. Dertil kommer noen tilgrensende publikasjoner og en lang rekke medieoppslag, både i trykte og virtuelle medier. Flere av prosjektets deltakere intervjuet av BBC-journalisten Nick Beake på Svalbard i august 2022; disse intervjuene ble benyttet i Our World serien på BBC, i podcasts, radiosendinger og på nettsiden i oktober 2022 som opptakt til COP27 i Egypt. PhD kandidaten har veldig god progresjon og bidrar særdeles aktivt til prosjektet. CULTCOAST samarbeider med det EU finansierte prosjektet CAPARDUS capardus.nersc.no | Capacity-building in Arctic Standardisation Development om involvering av flere aktører i overvåkingsarbeidet. Informasjonen brukes til å utvikle forbedrede metoder for å evaluere og prioritere mellom lokaliteter. Det er avholdt flere felles møter, både virtuelt og en fysisk workshop på Svalbard med ekskursjon til Hiorthhamn. CULTCOAST har også innledet samarbeide med to andre NFR finansierte forskningsprosjekter om Svalbards kulturarv: ArcticAlpineDecay (ledet av NIBIO) og PCCH-Arctic (ledet av SINTEF). Prosjektene har hatt en rekke virtuelle møter samt avholdt felles workshop og folkemøte i Longyearbyen september 2022. Særlig fokus har her vært på taubanestasjonen i Hiorthhamn som er sterkt truet av aktiv kysterosjon samt på taubanebukkene i og rundt Longyearbyen. Feltarbeid på Svalbard ble utført august 2019, med supplerende undersøkelser og installasjon av overvåkingsutstyr i 2020, supplerende undersøkelser i 2021 og 2022. Feltarbeid på Andøya ble utført juni 2021. Også her ble det installert overvåkingsutstyr. Sondene måler vanninnhold i jord, temperatur i jord samt ledningsevne på ni ulike nivåer over en meters dybde. Målingene foretas fire ganger i døgnet med sekstimers intervall. Måleresultatene kan avleses løpende på nettsideportalen CautusWeb, og data deles med andre forskere samt Sysselmesteren og Riksantikvaren. Arktiske områder fungerer som en sensor og tidligvarselsystem for resten av verden, og endringer som skjer der forventes også å kunne merkes lenger sør. Resultatene fra dette forskningsprosjektet vil derfor ha overføringsverdi til kulturmiljøforvaltning både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

-

Cultural heritage (CH) and cultural environments are highly valued environmental goods, but these values are under serious threat from multiple sources. Climate is changing now at an even higher rate than expected in some of the worst-case climate scenarios, with increasing temperatures, changes in precipitation, decreasing permafrost, more frequent and severe storms, sea level rise, reduction of sea ice, floods, avalanches and changing vegetation (Climate Research Unit, 2018). These changes increase the risks of geo-hazards, e.g. erosion caused by wind, waves and rivers that threaten particularly coastal CH sites, environments and landscapes. The northern areas are particularly sensitive, because they suffer more from combined threats and have previously been well protected by the aid of permafrost and sea ice. The Arctic acts as a bellwether for the rest of the globe – impacts there are likely to be felt further south in the future. Our proposed project focuses on the individual and combined impacts of climate change induced geo-hazards and pressure from tourism and development in northern Norway, using the Arctic and sub-Arctic sites as basis for future modelling that will have global use. Based on existing methodologies for mapping and documentation, strategies for mitigation and conservation will be developed to protect these sites in the decades towards the year 2100. We intend to map, monitor and gather input from selected case sites below and above ground on Svalbard and Andøya to develop improved knowledge-based methods for evaluating and prioritizing sites. We’ll further develop mitigation measures and management strategies related particularly to coastal CH sites, environments and landscapes threatened by geo-hazards, in close cooperation with national and international expertise. Our interdisciplinary approach of combining archaeology, architecture, geography, quaternary geology and climate science has not previously been considered or implemented.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling