Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Advancing BIOfuel PATHways with regional climate change implications (BIOPATH)

Alternativ tittel: Advancing BIOfuel PATHways with regional climate change implications (BIOPATH)

Tildelt: kr 7,9 mill.

Transportsektoren er blant de største bidragsyterne til globale utslipp, og uten betydelig reduksjonspolitikk forventes transportutslippene å øke raskere enn fra en hvilken som helst annen sektor. Hovedformålet med BIOPATH er å undersøke samspillet mellom fremtidige biodrivstoffbaner, endret arealbruk og det regionale klimaet, og dermed tilby nye vitenskapsbaserte bevis for å fremme rammebetingelser for biodrivstoffsystemer. BIOPATH vil kvantifisere de regionale klimapåvirkningene av fremtidige biodrivstoffbaner i Norge og Europa, vurdere de tilhørende endringene i arealbruk og verdikjedenes virkninger, og forbedre forståelsen av relevante land-atmosfære-interaksjoner. Det endelige målet er å legge til rette for identifisering av vinn-vinn-arealplanlegging og biodrivstoffstrategier for klimavern og tilpasning. Prosjektet vil også vurdere den offentlige oppfatningen av biodrivstoff i Norge og politikkens rolle for gjennomføringen av de mest lovende strategiene. BIOPATH har behandlet globale og regionale datasett med arealbruk og arealbruksendringer, og har laget en dynamisk modell som simulerer landbruksscenarioer i et rutenett. Dette har blitt samkjørt med modeller for skogbruk og agro-økologiske avlinger, for å estimere bioenergipotensial, og for å knytte ressurstilbud til etterspørsel av biodrivstoff i tråd med nasjonal og internasjonal politikk og målsetninger. Spesifikke utslippsinventar med teknologier for biodrivstoffproduksjon er laget for ulike typer biomasse og biodrivstoff. Kilder til biomasse inkluderer rester fra skogbruk og jordbruk, og avlinger av flerårig gress fra forlatt eller degradert dyrket mark. Det er gjort vurderinger av ulike biodrivstoffteknologier, med eller uten karbonfangst og lagring (CCS), hvor biodrivstoffet er rettet mot bruk innen vei, luftfart og shipping. Datasettene er koblet til livssyklusvurderinger for å vurdere eksisterende og framtidig etterspørsel av biodrivstoff fra transportsektoren, på tvers av romslige og tidsmessige skalaer i Norge og Europa. Forskningsaktiviteter i prosjektet har produsert nytenkende arbeid som er relevant for å kunne forstå det regionale tilbudet av biodrivstoff og biodrivstoffs potensiale til å begrense klimagassutslipp i Norge og Europa. En studie vurderte rollen til biodrivstoff fra nasjonalt tilgjengelige skogbruksrester, til bruk i norsk veitransportsektor med høye elektrifiseringsrater av kjøretøyparken. Resultater viser at biodrivstoff fortsatt kan bidra til begrensning av klimaendringer sammenlignet med et scenario uten biodrivstoff, med en topp i utslippsreduksjon rundt 2030. Dette skyldes først og fremst at bruken av biodrivstoff i kjøretøy med forbrenningsmotor fortsatt vil være i bruk i enda noen tiår, og at deler av transportsektoren har lavere andel batteri-basert mobilitet (f.eks. Busser og lastebiler). En annet studie vurderte norsk og europeisk potensiale for å begrense klimapåvirkning av biodrivstoff fra skogbruk- og landbruksrester, brukt til dekarbonisering av deep sea-shipping sektoren. Resultatene viser ved hvilke forhold begrensing av klimaendringer er maksimerte, og viser projeksjoner for levetidsutslipp fram til 2050 for scenarioer med ulike retningslinjer. Ny innsikt i det regionale energitilbudet, og fordeler ved begrensing av klimaendringer, er hentet fra nye analyser som vurderte dyrking av flerårig gress som avling for energi på forlatt og degradert dyrket mark i Norden. Prosjektet utvikler også en forbedret parametrisering av biodrivstoffavlinger i regionale klimamodeller for å bedre identifisere synergier mellom bruk av biodrivstoff, arealforvaltning og det lokale klimaet. Ytterligere informasjon om prosjektet og publikasjonene er tilgjengelig ved forespørsel til prosjektleder.

-

The transport sector is among the largest contributors to global emissions, and, without implementation of substantial mitigation policies, transport emissions will increase faster than those from any other sector. Authorities across the world are setting targets for sustainable biofuels, and scenarios aiming at stringent mitigation predict to achieve up to 40% of biofuels in the global transport fuel use by 2100. This will imply a significant transition in our society, with challenges, opportunities, and unexplored potential implications. Currently, little information exists on the regional climate dimension of this transition, despite the evidence that biofuel pathways can shape regional climate, by increasing or dampening local temperature, precipitation, or extreme events. Regional implications are particularly important as they address the relevant scale for ecosystems and society, and the scale at which most decisions are made. There are opportunities for potential positive synergies between policies for biofuel deployment and land management for climate change mitigation and adaptation. The ambition of BIOPATH is to fill this research gap by integrating cross-disciplinary elements of energy, environmental, climate, and social sciences. The project will advance analysis of biofuel pathways with regional climate metrics and assess existing biofuel targets in Norway and at a larger scale, and it will offer novel findings to improve the design of integrated strategies. BIOPATH will: - Assess and review pathways for biofuels under existing and future targets, with the associated implications for resource use and land transitions. - Quantify the regional climate change effects involved in the biofuel pathways. - Assess and advance approaches to study the climate footprint of biofuel pathways with regional climate implications. - Assess the public perception of biofuels in Norway and the role of policies for the implementation of win-win biofuel strategies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi