Tilbake til søkeresultatene

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Fire Research and Innovation Centre

Alternativ tittel: Fire Research and Innovation Centre

Tildelt: kr 30,0 mill.

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC skal styrke samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning innenfor brannområdet. Forskningsprosjektene er organisert i fire arbeidspakker (WP?er): WP1: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte innen brannsikkerhet WP2: Branndynamikk og modellering WP3: Bygningsteknologi og prosjektering WP4: Brannsikringstiltak og ny teknologi Flerfaglig samarbeid er en forutsetning for utvikling av gode løsninger i senteret. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. Forskningssenteret har partnere fra offentlig virksomhet, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, og i tillegg innen eiendomsutvikling og -forvaltning. P1.2 - Læring fra branner: Det er gjennomført en kartlegging av forhold som legger til rette for utveksling av informasjon fra analyser av branner mellom ulike aktører som er engasjert i slikt arbeid, og forhold som begrenser slik kunnskapsutveksling. Dette er et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle løsninger som fremmer læring fra branner. I samarbeid med Norsk brannvernforening er vi med på å utvikle databasen «Ulme», der informasjon fra branner blir registrert og systematisert. Ulme vil bli lansert i løpet av høsten 2021. P2.1 - Modellering av turbulenskjemiinteraksjoner ved reduserte oksygenkonsentrasjoner: I dette PhD-prosjektet er det oppnådd resultater som har gitt grunnlag for en vitenskapelig artikkel som nylig er akseptert for publisering. P2.2 - Ulmebrann: effekter av kjøling: Det er bygget opp testoppsett i både liten- og mellomskala, og disse er under utprøving. P2.3 - Pyrolyse, forgassing og dannelse og spredning av giftige gasser og røyk fra branner: Arbeidet ble startet opp i august 2021. P3.1 - Innovative byggeprodukter: Det gjennomført brannforsøk på lette trekonstruksjoner med I-bjelker og brennbar isolasjon. Resultatene er et viktig grunnlag for beregninger av brannmotstanden til slike konstruksjoner, og dette kan gi nye muligheter til brannsikker bruk av brennbar isolasjon. P3.2 - Trekonstruksjoner: Grunnlaget for en veiledning for brannprosjektering av høye trekonstruksjoner er utarbeidet, og arbeidet med veiledningen påbegynnes høsten 2021. P3.3 - Bygningsintegrerte modeller (BIM) og brannsikkerhet: Arbeidet starter i 2022. P4.1 - Brannslokking: Det er gjennomført en serie storskala eksperimenter, der det ble vist at branner i boliger kan slokkes effektivt fra utsiden av bygninger. Slokkemannskapene blir da eksponert for lavere nivåer av sot og kreftfremkallende stoffer enn ved konvensjonelle slokkemetoder. Effekten av fastmonterte sprinkler- og vanntåkesystemer på fasader er undersøkt i storskala brannforsøk. Dette gir grunnlag for å vurdere hvor godt én enkelt vanntåkedyse vil kunne begrense brannspredning i fasader og forhindre brannspredning til nabobygg. P4.2 - Personlig verneutstyr for slokkemannskaper: Det er utviklet en småskala testmetode der tekstiler utsettes for «standardisert» røyk, for å dokumentere gjennomtrenging av røykpartikler i bekledningen til brannkonstabler. Pilottester med fysiologiske målinger på brannkonstabler utsatt for varmeeksponering er utført, og gir grunnlag for hovedtestene som vil bli gjennomført i november 2021. P4.3 - Brannsikkerhetstiltak for boliger: Brannsikringstiltak for boliger er kartlagt, spesielt med hensyn til beskyttelse av mennesker som er sårbare i en brannsituasjon. Småskala screening-eksperimenter blir nå utført for å finne frem til enkle, kostnadseffektive løsninger for å forbedre brannegenskapene til stoppete møbler. Effekten av tiltakene skal deretter undersøkes i fullskala brannforsøk. For å unngå unødige brannalarmer blir det utarbeidet retningslinjer for hvordan ulike tekniske aspekter bør vurderes ved anskaffelse av branndetektorer. P4.4 - Bygningsintegrert SMART-teknologi: Vehicle-to-grid-konseptet gjør at energi kan sendes fra batterier i elektriske biler tilbake til energinettet. FRIC har undersøkt dette systemet med fokus på brannrisiko, og den kritiske komponenten ser ut til å være den bidireksjonale ladeenheten. Hvordan smarte ventilasjonssystemer kan påvirke effekten av sprinklersystemer og tiltak basert på trykksetting i en brannsituasjon er undersøkt og oppsummert. I samarbeid med andre prosjekter i FRIC gjennomføres det et dybdestudie av brannsikkerheten knyttet til solcelleinstallasjoner i bygninger. Dette omfatter både grunnleggende studier av brannspredning i hulrom bak solcellepanel og storskala brannforsøk av solcelleinstallasjoner på fasader.

The FRIC centre vision is to contribute significantly to improved fire safety of people, reduced risks for fire and rescue services, reduced fire loss of properties and values, and reduced negative impact on the environment. The primary objective is to provide a knowledge base and transferable tools to make better evidence-based decisions to improve fire safety in a cost-efficient way. The main R&D challenges addressed include: - Enhancing fundamental understanding of fire dynamics and validation and improvement of models. - Improving building technology and design: Timber structures, including fire safety during construction; novel building designs, construction materials and products; new, sustainable energy solutions and smart technologies; and building information models. - Improving fire safety measures: Extinguishing systems in buildings; extinguishing systems for external fire protection; extinguishing equipment for fire fighters; fire detection; personal protective equipment for fire fighters; and analysis of the efficiency of fire safety measures, especially for vulnerable groups. FRIC delivers high impact findings beyond the state-of-the-art in the centre's research and innovation areas. New approaches, tools, models, data, etc. are developed that can readily be incorporated into end user partners' and others’ fire safety and fire protection related decision-making activities. FRIC achieves and maintains scientific and technical excellence, as demonstrated through publication in peer-reviewed journals and conference proceedings. Centre results and advances provide data, recommendations and guidance in support of new and better rules, regulations, test methods and standards for fire safety in society. FRIC partners and collaborators include leading research and academic institutions, and a diverse group of public and private sector organizations. 3 PhD-candidates and 20 MSc students are trained in the first 5 years of the centre.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet