Tilbake til søkeresultatene

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Fire Research and Innovation Centre

Alternativ tittel: Fire Research and Innovation Centre

Tildelt: kr 30,0 mill.

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC skal styrke samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning innenfor brannområdet. Flerfaglig samarbeid er en forutsetning for utvikling av gode løsninger i senteret. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. Forskningssenteret har partnere fra offentlig virksomhet, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, og i tillegg innen eiendomsutvikling og -forvaltning. Forskningsprosjektene er organisert i fire arbeidspakker. Alle publikasjoner, inkludert opptak av webinarer, er tilgjengelige på nettsiden https://fric.no/forside. Arbeidspakke 1: Kunnskapsbasert beslutningsunderlag. I prosjektet Læring fra branner er det utført en studie av hvem som er involvert i brannundersøkelser i Norge, og hvilke forhold som fremmer eller hemmer felles læring fra branner. En tverrfaglig studie av en brann i et kommunalt leilighetsbygg i Bergen, der det ikke var noen personskader eller omkomne, til tross for en uvanlig rask og intens brannutvikling er presentert i en rapport. Arbeidspakke 2: Branndynamikk og modellering. I prosjektet Modellering av turbulenskjemi-interaksjoner ved reduserte oksygenkonsentrasjoner er det publisert en artikkel om modellformuleringer for flammer med svak turbulens og sene reaksjoner, noe som er relevant i rom med lite oksygen. I prosjektet Ulmebrann: effekter av kjøling blir resultater fra småskala- og mellomskala-forsøk nå rapportert og klargjort for publisering. I prosjektet Pyrolyse, forgassing, dannelse og spredning av giftige gasser og røyk fra branner er det utført to forsøksserier, og utarbeidelse av artikkel for publisering blir klar innen utgangen av 2023. Arbeidspakke 3: Bygningsteknologi og prosjektering. I prosjektet Innovative byggeprodukter er det gjennomført en rekke brannforsøk for å studere brannegenskapene til ulike typer brennbar isolasjon. Resultater fra brannforsøk på trerammer av I-bjelker isolert med brennbar isolasjon ble publisert i en vitenskapelig artikkel i 2023. Veiledningen «Brannteknisk oppgradering av verneverdige tredører» er publisert som både engelsk og norsk rapport, og også som en vitenskapelig artikkel. To brannforsøk i et stort rom med synlig krysslimte treelementer ble utført i prosjektet Trekonstruksjoner. Resultatene er publisert i to vitenskapelige artikler, og presentert på World Conference of Timber Engineering 2023. En vitenskapelig artikkel om numerisk modellering av forsøkene er innsendt for publisering. En veiledning for analytisk brannprosjektering av større trebygninger er klar for publisering. Arbeidspakke 4: Brannsikringstiltak og ny teknologi. Prosjektet Brannslokking inkluderer en studie av slokkeutstyr for brannvesenet effektivt, skånsom og miljøvennlig slokking av brann. En vitenskapelig artikkel der effekten av fastmonterte sprinkler- og vanntåkesystemer på fasadebrann er beskrevet er sendt til publisering. Det er nylig gjennomført forsøk med ulike slokkesystemer for batterier, og resultatene blir nå analysert og rapportert. I prosjektet Personlig verneutstyr for slokkemannskaper er en testmetode for å dokumentere gjennomtrenging av røykpartikler i bekledningen til brannkonstabler under utvikling. Resultater fra forsøk på hvordan eksponering for varme påvirker termisk stress og arbeidsbelastning hos brannkonstabler under simulert røykdykking er presentert for flere brannvesen, og på en internasjonal konferanse. I prosjektet Brannsikkerhetstiltak for boliger er tiltak kartlagt med tanke på mennesker som er sårbare i en brannsituasjon. Eksperimenter for å finne frem til enkle, kostnadseffektive løsninger for å forbedre brannegenskapene til stoppete møbler er utført, og en artikkel er klar til publisering. På bakgrunn av forsøk med røykdeteksjon blir det utarbeidet retningslinjer for hvordan ulike tekniske og menneskelige aspekter bør vurderes for å redusere det store antallet unødige brannalarmer i boliger. En rapport på hvordan brannvesen i Norge kommuniserer brannsikkerhet til publikum er publisert, og effekten Brannbamsen Bjørnis har på brannsikkerheten i norske hjem er under vurdering. I prosjektet Bygningsintegrerte energisystemer of SMART-teknologi er brannsikkerhet i forbindelse med solcelleinstallasjoner på bygninger undersøkt gjennom eksperimenter og simuleringer. Målsettingen er å finne frem til monteringsmetoder for solcelleinstallasjoner som ikke fører til uakseptable konsekvenser ved brann i en bygning. Andre teknologier, som energilagring og -produksjon, kjøretøy-til-nett-teknologi, og smarte ventilasjonssystemer, er også vurdert mht. brannsikkerhet.

The FRIC centre vision is to contribute significantly to improved fire safety of people, reduced risks for fire and rescue services, reduced fire loss of properties and values, and reduced negative impact on the environment. The primary objective is to provide a knowledge base and transferable tools to make better evidence-based decisions to improve fire safety in a cost-efficient way. The main R&D challenges addressed include: - Enhancing fundamental understanding of fire dynamics and validation and improvement of models. - Improving building technology and design: Timber structures, including fire safety during construction; novel building designs, construction materials and products; new, sustainable energy solutions and smart technologies; and building information models. - Improving fire safety measures: Extinguishing systems in buildings; extinguishing systems for external fire protection; extinguishing equipment for fire fighters; fire detection; personal protective equipment for fire fighters; and analysis of the efficiency of fire safety measures, especially for vulnerable groups. FRIC delivers high impact findings beyond the state-of-the-art in the centre's research and innovation areas. New approaches, tools, models, data, etc. are developed that can readily be incorporated into end user partners' and others’ fire safety and fire protection related decision-making activities. FRIC achieves and maintains scientific and technical excellence, as demonstrated through publication in peer-reviewed journals and conference proceedings. Centre results and advances provide data, recommendations and guidance in support of new and better rules, regulations, test methods and standards for fire safety in society. FRIC partners and collaborators include leading research and academic institutions, and a diverse group of public and private sector organizations. 3 PhD-candidates and 20 MSc students are trained in the first 5 years of the centre.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet