Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle

Alternativ tittel: Bærekraftig kontroll av beiteparasitter hos storfe i Norge

Tildelt: kr 1,0 mill.

Bruk av beite er viktig for utnyttelse av norske fôrressurser og for dyras velferd. Parasitter dyra får i seg på beite, kan imidlertid påvirke tilvekst og produksjon negativt og føre til en mindre effektiv produksjon. Beiteparasitter kan også medføre sykdom, i verste fall dødelighet, og dermed påvirke dyrehelse og velferd negativt. Dette prosjektet skal bidra til en bærekraftig storfeproduksjon gjennom økt kunnskap om forekomst og betydning av beiteparasitter og bedre og enklere diagnostiske tester. Dette inkluderer undersøkelser av om parasittene er resistente mot legemidler som benyttes hyppig til kontroll av parasitter, anthelmintikaresistens (AR). Prosjektet vil se spesielt på rundormen Ostertagia ostertagi som finnes i mage- og tarmsystemet og ikten Fasciola hepatica som infiserer leveren. Prosjektet har gjennomført en spørreundersøkelse der norske storfeprodusenter har blitt spurt om hvilke utfordringer de opplever med beiteparasitter og hvilke strategier de bruker for å håndtere parasittene. En tilsvarende undersøkelse sendes ut til norske produksjonsdyrveterinærer. Denne skal følges opp med kvalitative dybdeintervjuer. Resultatene skal danne grunnlag for videre arbeid i prosjektet og en mer målrettet rådgivning. Det jobbes også med forbedring og utvikling av ulike tester, inkludert molekylære metoder, for påvisning og kvantifisering av viktige parasitter. Det skal også bruke tester av tankmelk og data fra systematiske registreringer av leverikter på slakteriene. Disse metodene vil kunne brukes for å identifisere besetninger som har behov for bedre kontroll av beiteparasitter. Prosjektet vil også se nærmere på parasittene O.ostertagi og F.hepaticas innvirkning på produksjonen ved å kombinere testresultater med produksjonsdata fra Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen. Målet er at prosjektet skal gi storfenæringa ny kunnskap om betydningen av beiteparasitter, utbredelsen av AR og nye verktøy for påvisning og kvantifisering av viktige beiteparasitter. Kunnskapen fra prosjektet vil danne grunnlag for oppdaterte anbefalinger når det gjelder parasittkontroll i norsk storfehold. Det nære samarbeidet mellom forskere ved NMBU, utenlandske forskere og storfenæringa, representert ved TINE og Animalia, sikrer forankring av prosjektet og implementering av funnene i næringa.

-

Grazing cattle are infected by parasites that influence their health and production. The main focus of the project will be on the gastrointestinal nematode Ostertagia ostertagi and the liver fluke Fasciola hepatica. These parasites may cause clinical disease, but not least production loss due to subclinical, chronic infections. The primary aim of the project is to contribute to a sustainable cattle production in Norway through increased knowledge of the significance of pasture parasites (PP) and improved diagnostic tests. Cattle farmers and veterinarians´ perception of impact of PP and their current management strategies will be investigated. Diagnostic tests, including molecular methods, for detection and quantification of important PP will be established, optimized and evaluated. The performance of tests measuring antibody levels to O.ostertagi and F.hepatica in bulk tank milk and recordings of liver fluke in the abattoirs will also be evaluated to provide tools to target herds in need of better parasite management. The impact of O. ostertagi and F. hepatica on production efficiency will be investigated by combining results of evaluated diagnostic tests with production data from the Norwegian Dairy Herd Recording System and the Norwegian Beef Herd Recording System. Finally, the project will establish a molecular method for detection of anthelmintic resistance (AR) and investigate the occurrence of AR in Norwegian cattle. The project will provide the cattle industry with increased knowledge about the significance of PP and anthelmintic resistance and furthermore new tools for detection and quantification of important PP. The knowledge gained will make the basis for updated recommendations on parasite control in Norwegian beef and dairy herds. The collaboration between researchers at NMBU, international researchers and the cattle industry, represented by TINE and Animalia, ensures the relevance of the project and the implementation of the findings in the industry.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder