Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Alternativ tittel: Digitale Arbeider ERA

Tildelt: kr 11,2 mill.

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre kvaliteten, forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen innen petroleumsbransjen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidig som arbeidsmiljø opprettholdes og forbedres. Samtidig vil digitalisering og ny teknologi sannsynligvis føre til nye utfordringer som krever ny kunnskap på både organisatorisk og individuelt nivå for å sikre sikkerhet og personvern. Ytre eksponeringer og fysisk belastning er blant de største risikoene for tidlig pensjonering, redusert funksjonalitet og helsefare innen petroleumsindustrien. Det er derfor viktig med oppdatert og ny kunnskap for å utløse det fulle potensialet i ny teknologi for å bygge et tryggere arbeidsmiljø. Prosjektet Digital arbeider ERA har rettet søkelyset på eksponering, og fysiske og organisatoriske faktorer for arbeidstakere i petroleumsindustrien. Vi har bygget ny kunnskap om sanntids eksponeringsvurdering av både kjemisk og fysiologisk belastning og de menneskelige faktorene ved å bruke slike løsninger på arbeidsplassen. Prosjektet har anvendt en tverrfaglig tilnærming som kombinerte menneskelige faktorer, teknologi og organisasjonsledelse for å utvikle et rammeverk og kunnskap til den fremtidige digitale arbeideren. Prosjektet har jobbet med å kartlegge behov hos de ulike aktørene i prosjektet. Dette innebærer å identifisere særskilte brukergrupper og arbeidsoppgaver som oppleves som kritiske og utfordrende for industrien. Dette arbeidet ledet til å fokusere på særskilt utsatte grupper, og inkluderte de som arbeider på de store landanleggene. Prosjektgruppen har i tillegg jobbet med å identifisere mulige sensorsystemer for langtidsmåling av fysisk aktivitet, og begrenset utvalget ned til de best egnede løsningene. Det er eksempelvis viktig å finne systemer som muliggjør kontinuerlige målinger over flere døgn, samt være såpass små at de ikke fører til noe særskilt ubehag hos de som skal bruke dem. Dette arbeidet har resultert i avanserte feltstudier gjennomført på store landanlegg i Norge. Studiene ble gjennomført i 2021 og 2022 og dannet basis for flere vitenskapelige artikler. Disse studiene er blant de første i verden som presenterer omfattende objektive data på fysisk arbeidsbelastning over en periode på 3-6 dager innen petroleumsindustrien. Prosjektet har også kartlagt og evaluert eksisterende og lovende sensorteknologier for å overvåke arbeidernes benzeneksponering. I denne sammenheng har relevante sensorprodusenter og utviklingsmiljøer blitt kontaktet for å undersøke mulig samarbeid. Benzen er en av de mest skadelige VOC (Volatile Organic Compound) og kan benyttes som et mål for totale VOC-nivåer i arbeidsmiljøet. Det finnes pr. i dag ingen personlig bærbar benzensensor som tilfredsstiller de kommende arbeidsmiljøkravene for benzen. Påliteligheten til sensorene/prototypene må verifiseres. Prosjektet har derfor bygget et forseglet prøvekammer og testet ut eksisterende sensorer og prototyper under forhold som gjenspeilet arbeidsmiljøet med hensyn til fuktighet, temperatur og mulige kryssfølsomme gasskomponenter Bruken av teknologien fra de øvrige arbeidspakkene kan oppsummeres inn noe som kan kalles smart personlig verneutstyr. Den siste arbeidspakken har oppsummert kunnskapsgrunnlaget for den type digital forsterkning. Prosjektet har videre gjennomført en kvalitativ studie rundt et case på smart personlig verneutstyr. Dette går på brukeres erfaringer og syn på teknologien og hvordan denne grep inn i arbeidshverdagen – med konsekvenser for personvern og implementering av denne typen teknologi i arbeidshverdag og organisasjon.

Digital Worker ERA prosjektet har bidratt med et kompetanseløft innen ergonomi, muliggjørende sensorteknologi for benzene og implementering av smart verneutstyr. Kunnskapen fra prosjektet har blitt delt med ulike deler av bransjen, og på denne måten sikret et stort nedslagsfelt og synlighet for mulighetene som har blitt demonstrert i prosjektet. Det ble gjennomført en omfattende feltstudie hvor fysisk arbeidsbelastning ved tre store landanlegg ble dokumentert. Virkningene fra dette studiet ga økt kompetanse og innsikt innen hva det faktiske arbeidsbelastningene er for noen utvalgte yrkesgrupper innen petroleumsbransjen. Både deltakerne i studien og fagspesialister innen arbeidshelse vil kombinere disse objektive resultatene med de mer tradisjonelle subjektive målene til en videreutvikling av dagens praksis. Metodene som har blitt presentert har blitt svært godt mottatt og bransjen ser en mulig verdiskapning om hvordan fremtidens arbeidsplasser kan utformes. Prosjektet har videre lyktes i å identifisere noen få utvalgte teknologier som kan innfri bransjen ønske om en kroppsbåren sanntidssensor for måling av Benzene. Det har vært en gradvis innstramming av grenseverdiene for eksponering til benzene, noe som stiller store krav til nøyaktighet og følsomhet for sensorteknologien. Kunnskapen i prosjektet har gitt verdifulle innspill til den videre utviklingen teknologien for kroppsbåren benzene sensorer. Anvendelse og implementering av ny HMS teknologi, heretter kalt for smart verneutstyr, har stått sentralt i prosjektet. Det har blitt gjennomført en unik evalueringsstudie av implementering- og bruk av et konkret smart verneutstyr som er i drift i dag. Denne studien har ført utvikling av konseptuelle modeller for innføring, adopsjon og vedlikehold av smart verneutstyr, som gir en mulig effekt av en mer strømlinjeformet overgang til en smart organisering av HMS innen petroleum og andre relevante bransjer.

Risk prevention and promotion of occupational health and safety (OHS) in the workplace are key factors to improve quality of work, working conditions and productivity. The current digitalization trends within the industry are expected to enable enormous possibilities for novel, flexible, cost-effective and interactive processes while maintaining and improving OHS. At the same time, digitalization and new technology are likely to cause new challenges that require new knowledge on both organisational and individual level to ensure safety and privacy. External exposures and physical strain are still primary reasons for early retirement, reduced functionality and health impairments within the petroleum industry. It is therefore important with updated and new knowledge to achieve the full potential of new technologies for building a safer working environment. The proposed project we will focus on exposure, physical and organisational factors for workers in the petroleum industry. We will build new knowledge on real-time exposure assessment of chemical, physiological strain and the human factors elements of using such assessments in-situ. A combination of quantitative and qualitative methods will be applied to ensure involvement of the different perspective of working life ranging from physiological mechanisms to organisational issues. Using a truly multidisciplinary approach, combining human factors, technology and organisational management in both laboratory and in the field a framework for assessment of and implications of the future digital worker will be developed. The results from this project will demonstrate how technological solutions and systems used in a smart way can be applied in the next generation of occupational health and safety and furthermore promote a healthier work life through the enlightenment of the individual worker up to the organisation level.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum