Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Public Perceptions of Carbon Capture and Storage (PERCCSEPTIONS)

Alternativ tittel: Holdninger til karbonfangst og -lagring: en eksperimentell studie i Norge og Tyskland

Tildelt: kr 4,6 mill.

Karbonfangst og -lagring («carbon capture and storage», CCS) er en teknologi med stort potensial til å redusere utslipp av drivhusgassen karbondioksid (CO2) og å oppnå globale klimamål, som definert i Parisavtalen. Lagring på land er blitt møtt med begrenset offentlig aksept bl.a. på grunn av frykt for lekkasjer og skepsis mot fortsatt bruk av fossile energikilder. Den norske regjeringen har satt i gang betydelige tiltak for å utvikle offshore-løsninger for lagring av CO2 - med særlig fokus på norsk sokkel i Nordsjøen. Tanken er å importere CO2 fra utlandet for å utnytte norsk lagringskapasitet. Det er antatt at offshore-lagring vil lede til økt offentlig aksept for CCS-prosjekter, men det eksisterer hittil lite forskning som støtter denne antakelsen. Det er også utilstrekkelig kunnskap om hvordan utsiktene for eksport av CO2 over landegrenser vil påvirke CCS-aksept i europeiske land, samt hvordan utsiktene for import av CO2 vil påvirke CCS-aksept i Norge. Mer kunnskap om disse emnene er viktig fordi offentlig motstand utgjør en stor utfordring for implementering av CCS. Forskningsprosjektet PERCCSEPTIONS vil besvare disse spørsmålene ved å utføre en rekke surveyeksperiment i Norge og Tyskland. Åpne besvarelser vil benyttes for å vurdere hvordan ulike resonnement leder til aksept eller motstand. Norsk Medborgerpanel og tilsvarende tyske paneler vil bidra med høykvalitets data om folks meninger under forskjellige scenarier. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om drivkreftene bak aksept for og motstand mot storskala implementering av CCS teknologi, samt internasjonal transport av CO2. Foreløpige resultater fra prosjektet (november 2021): - Over 70 % av norske respondenter oppgir å ha hørt om «karbonfangst- og lagring», tilsvarende tall fra Tyskland er rundt 35 %. - Et stort flertall av norske respondenter er positive til CCS, tall fra Tyskland viser lavere aksept for teknologien. - Støtten til CCS reduseres signifikant blant norske respondenter dersom de blir informert om at CO2 lagret på norsk sokkel blir importert til Norge. - Hvorvidt lagringen skjer offshore eller onshore ser ikke ut til å påvirke aksepten av CCS, særlig for norske respondenter ser imidlertid CCS ut til å være så tett assosiert med offshore lagring at dette er vanskelig å utforske med de data og metoder vi bruker i dette prosjektet. - Analyser av åpne besvarelser viser at det er ulike tema assosiert med støtte og skepsis til teknologien. Respondenter som er skeptiske tar i åpne svar opp faren for lekkasjer fra lagring, kostnader, at teknologien kan bli en «sovepute» som hindrer nødvendig samfunnsomstilling. I tillegg er det en del som uttrykker bekymring for risiko og utslipp knyttet til fangst- og transport. Respondenter som er positive til teknologien vektlegger raske utslippskutt, arbeidsplasser for Norge, teknologieksport og grønn omstilling i oljesektoren. Disse analysene viser også mange av dem som er positive til CCS, stiller opp betingelser for sin vurdering. Det betyr at de gir utrykk for å være positive gitt at/betinget av enkelte faktorer. De faktorene som nevnes er i all hovedsak de samme som nevnes av dem som ikke er positive til teknologien. Dette er interessant fordi det viser hvilke dimensjoner som er særlig viktig når denne teknologien vurderes av folk flest, og her ser de samlede miljøkonsekvensene for klima og miljø ut til å være avgjørende.

Carbon capture and storage (CCS) is a technology with the potential to reduce carbon emissions and to help achieve the global climate targets as defined in the Paris Agreement. Storage onshore has faced limited public acceptance because of the risk for leakage. The Norwegian government has initiated substantial efforts to develop offshore storage solutions, in particular, on the Norwegian shelf in the North Sea. The storage potential is higher than the emissions from the Norwegian energy sector. Thus, CO2 is planned be imported from foreign emitters to fill storage sites on Norwegian territory. It is presumed that offshore storage will increase the public acceptance of CCS projects, but there exists to date little research supporting this assumption. There is also insufficient knowledge on how the prospect of exporting CO2 to other jurisdictions might affect support for CCS in European countries, and how the prospect of importing CO2 affects support for CCS in Norway. More knowledge on these issues is important because public opposition constitutes a major barrier for the implementation of CCS. The project PERCCSEPTIONS will answer these questions by conducting a series of survey experiments in Norway and Germany. Open-ended questions will be used to assess the various lines of reasoning behind acceptance and opposition. The project will utilize existing survey infrastructure in Norway and Germany for data collection. The Norwegian Citizen Panel and corresponding German panels, which provide high quality survey data corrected for weights based on national register data. The project will provide new knowledge on the drivers of support and opposition to large-scale CCS and to international transport of CO2.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering