Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Conflicting Transition Pathways for Deep Decarbonization

Alternativ tittel: Konkurrerende omstillingsbaner mot dyp dekarbonisering

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

295062

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Å kutte utslipp av drivhusgasser er den store samfunnsmessige utfordringen i vår tid. Hvis verden skal lykkes med dette må fokuset vårt skiftes fra avkarbonisering av kraftsektoren og personbilstransport til såkalt deep decarbonization (dyp avkarbonisering) ellr net-zero utslipp, hvor alle sektorer og næringer i økonomien er involvert. En slik gjennomgripende energiomstilling utfordrer dagens måte å drive politikk og forskning på. I dag fokuserer politikk og samfunnsvitenskapelig forskning oftest på enkeltstående teknologier innenfor kraft og/eller persontransport og betingelsene for disse teknologienes suksess. Deep decarbonization innebærer derimot at energi-omstillingen må utvides i omfang å inkludere flere sektorer. Det gjelder spesielt sektorene som er kilde til brorparten av utslippene; tung-, maritim, og fly-transport, industri og byggebransjen. En slik utvidelse av domenet for energiomstilling øker kompleksiteten i omstillingsprosessene, og gjør koordinering tilsvarende vanskelig. Dette utfordrer politikerne og virkemiddelapparatet med tanke på å lede og koordinere politikk for kutt i utslipp av drivhusgasser i Norge. Deep decarbonization er avhengig av samspill mellom ulike sektorer, som f.eks. ved økt elektrifisering. Når koplingene mellom sektorer endres eller nye etableres ses ofte spenninger mellom ulike måter å tenke på, ulik regulering, markedsdesign, og former for sektororganisering både i næringsliv og i politikken. Det vil ofte også være forskjellige interesser internt og mellom sektorer, og forskjellige oppfattelser om hva som er de beste løsningene Slike motforestillinger kan lede til interessekonflikter og bremse det nye samspillet på tvers av mange sektorer som er nødvendig for å lykkes. PATHWAYS er opptatt av hvordan politikk, regulering, og markedsdesign i denne konteksten kan legge til rette for sektorsamspill. PATHWAYS skal identifisere de konkurrerende «omstillingsbanene» for deep decarbonization som finnes i Norge, Danmark og Tyskland. Prosjektet skal også studere hvordan ulike industriaktører jobber strategisk for å realisere sine foretrukne omstillingsbaner, og hvilke barrierer og drivere som møter nye sektor-koplende teknologier relatert til f.eks. direkte og indirekte elektrifisering.

Reducing greenhouse gas emissions is one of the grand challenges of our time. Meeting this challenge requires that the world moves from decarbonizing electricity generation towards ‘deep decarbonization’ involving many established sectors and industries. Such a pervasive transition is demanding new terrain for research and policy making. Research and policy has so far concentrated on the emergence and diffusion of specific low-carbon technologies in the electricity sector. Deep decarbonization, however, involves shaping new sector linkages to introduce low carbon technologies in sectors such as transportation, heating, and industrial production. This requires a shift in policy as well as in regulations and market designs. The multi-sectoral approach increases complexity of policymaking vastly, challenging current practises and competences in the public sector. Deep decarbonization intensifies the ‘political struggles’ over regulations and market designs when industry actors seek to influence the direction of change. At the same time, given the Paris agreement, governments are expected to ‘set direction’ and clear goals to overcome mitigation challenges in due time. In this context, deep decarbonization profoundly challenge decision makers and risks that decarbonization goals are not met. This project will generate new knowledge that can explicate and reduce complexity and improve competence for navigating deep decarbonization. We identify conflicting transition pathways in three lead-countries (Norway, Denmark, and Germany) and analyse preferences of industry actors and how they strategically enact pathways. In addition, we analyse main drivers and barriers for new technologies central to deep decarbonization. We take an interdisciplinary perspective by combining expertise in innovation studies, policy analysis, economic sociology, and energy system modelling. The project will make several scientific contributions to the literature on sustainability transitions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi