Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genome editing - a game-changer in aquaculture: Conditions for social and moral acceptance

Alternativ tittel: Genomredigering som endringsfaktor for akvakultur: Betingelser for sosial og moralsk aksept

Tildelt: kr 9,3 mill.

Fiskeoppdrett er den viktigste bioøkonomiske virksomheten i Norge, men den er etisk og miljømessig kontroversiell. Grunnlaget for denne formen for matproduksjon er laksen, et ikonisk dyr i norsk kultur. Genomredigering, for eksempel CRISPR, gir lovende muligheter for å løse noen av utfordringene i akvakultur, og dermed øke verdiskapningen, gjennom raske og presise endringer i det genetiske grunnlaget for relevante egenskaper hos laks. Men for at løsningene skal kunne utnyttes, må de innføres på sosialt og moralsk akseptable måter, i tråd med prinsippene for bærekraft. Målet med prosjektet er å klargjøre hva som skal til for at genomredigert laks skal kunne godtas, ved å benytte en empirisk etikk-tilnærming som kombinere deskriptive og normative metoder. Prosjektet har undersøkt oppfatninger om den moralske verdien til laks, samt hva som fordres for en bærekraftig oppdrettsnæring, slik disse kommer til uttrykk i offentlige dokument, media og forskning. Videre har kvalitative intervjuer og fokusgrupper bidratt til å avklare betingelsene for at denne teknologien skal bli sosialt akseptert i lakseoppdrett. Her er det særlig beskyttelse av villaksen og dyrevelferd for oppdrettslaksen som kan være akseptable grunner. Disse empiriske studiene har vært kombinert med teoretiske studier innen bærekraft, dyreetikk og dydsetikk for å analysere de moralske rammene for bruk av genomredigering i akvakultur. Her er de viktigste resultatene at denne teknologien kan gi et viktig bidrag dersom man framviser en viss ydmykhet overfor vår begrensede kunnskaper og respekt for verdien av natur som noe som skiller seg fra det menneske-skapte. Det forutsetter at det klargjøres hva som er alternative løsninger på problemene, og en refleksjon over konteksten for bruken av teknologien. Prosjektets resultater er relevant for oppdrettsnæringen, for forskning på genomredigering av dyr og for reguleringsformål, spesielt i en tid der det norske genteknologilovverket er under revisjon. Ikke minst har vi bidratt til diskusjonen om hvordan man vurderer genredigering av dyr, slik som laks, ut fra bærekraftskriterier. I tillegg er resultatene relevante for de akademiske diskusjonene om empirisk etikk og dyreetikk. Her har vi særlig gitt et bidrag til diskusjonene i tradisjonen etter Wittgenstein og innen dydsetikk. I løpet av prosjektetperioden har vi publisert 15 artikler i tidsskrift og antologier, vi har ytterligere én artikkel antatt og under publisering og har tre artikler som er innsendt for fagfellevurdering. Vi har hatt en høy formidlingsaktivitet rettet mot spesielle interessenter, særlig innen akvakultur, så vel som mot allmenheten. I løpet av prosjektets fjerde år er en doktoravhandling innlevert og forsvart, mens den andre er innlevert og under vurdering.

The CRISPRsalmon project has had effects in building and consolidating an international European research network in the normative aspects of using genome editing as a contribution to solving central challenges in animal husbandry within a virtue-based animal ethics framework. These collaborations will be extended and further developed in a new project funded by the Research Council of Norway, including the collaborators from CRISPRsalmon as well as other researchers. The publications from the project are still fairly recent or in the pipeline, so it is early to assess the impact of this research, but it has contributed to opening a research field of combining the Wittgensteinian tradition with applied animal ethics and suggested new justifications and approaches to empirical ethics. We expect that the impact on the international applied ethics research will increase in coming years. The project has enabled project participants to build connections with strong research environments within aquaculture and sustainability research that will be significant for the next research project and future research. The publications on sustainability and genome edited fish have already had impact in form of citations in highly relevant journals reaching a broad audience. One of these articles has developed a framework for the assessment of sustainability that can be used for assessment of genome edited salmon with relevance for future requirements connected to sustainability reporting and implementation of the EU Taxonomy. Project participants have presented the project at meetings concerning gene technology regulation in the UK and at EC committees in Brussel. Nationally, the project has had impact in the form of extensive dissemination activity towards the general public and targeted stakeholders, including the aquaculture industry. The collaboration with the Biotechnology Advisory Board has resulted in arrangement of three well-attended open meetings which were streamed and are available as webinars at the Board’s homepage. It is difficult to assess the dissemination impact, but balanced evaluations of genome editing application based in social and ethical acceptability is necessary, and the results of this project represents a significant contribution in that respect. This dissemination work will continue in the coming discussions on reforming the Gene Technology Act and on applications of genome editing to farmed salmon. We expect our project results to have significant impact and be of general interest as genome editing is entering commercial applications. The results will be particularly relevant for the ongoing discussions following policy discussions about reforming gene technology regulations, as there are no other research results from Norway available combining studies of conditions of sustainability, social acceptance and ethical justifiability – key terms in the Gene Technology Act – of this rapidly emerging technology.

Fish farming is the most important Norwegian bioeconomy industry, but it is also controversial for ethical and environmental reasons. The basis for this production of biomass for food is the salmon, an iconic animal in Norwegian culture. One promising approach to solving some of aquaculture’s production challenges, and to ensure higher value creation in aquaculture is using genome-editing techniques such as the CRISPR system. This emerging technology enables rapid and precise changes to the genetic basis of relevant salmon traits. However, unless it is introduced in a socially and morally acceptable way, promised improvements and solutions cannot be utilised. This project aims to determine the acceptability of genome edited salmon through an empirical ethics approach combining descriptive and normative studies. We have set up a relevant interdisciplinary research team supported by a network of national and international experts and industry representatives. The project will identify, by literature review and a foresight exercise with invited experts, the spectrum of present and future possibilities in genome editing salmon, as well as relevant ethical issues in this and other breeding approaches. We will study public views on the moral value of salmon and of human-salmon interactions as it is expressed in public documents, media and research. A focus group and interview study of public and stakeholder views on the acceptability of genome editing salmon will be conducted, in order to determine conditions for social acceptability of using the technology in salmon farming. Finally, an analysis of the moral acceptability will be conducted on the basis of the empirical studies and academic texts on animal and virtue ethics. The study will provide important input for the aquaculture sector, for research on genome editing in animal husbandry, and for regulatory purposes. In addition, it will be relevant for academic debates on empirical ethics and animal ethics.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning