Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

West Out and Beyond: a womens network program for research, development and innovation, where industry, academia and clusters collaborate.

Alternativ tittel: VEST UT OG FRAM: Kvinnenettverksprogram for forskning, utvikling og innovasjon, med samarbeid mellom bedrifter, forskningsmiljø og klynger.

Tildelt: kr 0,80 mill.

Vest Ut og Fram er et prosjekt som tar utgangspunkt i å sette sammen et nettverk med kvinner fra både industri og forskningsmiljøer på Vestlandet. Prosjektets målsetting er å stimulere til flere forskningsprosjekt i industrien med kvinnelige prosjektledere. Prosjektet vil basere seg på samlinger, industribesøk, informasjonsdeling og internasjonal studietur. Bakgrunnen for prosjektet er at forskningsrådets program FORREGION har som mål å "øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet". Det er målfestet at minst 40% av disse midlene skal nå kvinner, men det har vist seg vanskelig å oppnå dette. Et fortsatt kjønnsdelt utdannings- og arbeidsmarked er en av faktorene som trekkes frem i forskningslitteraturen, der færre kvinner enn menn tar utdanning innen og sysselsettes i bransjer med stort omfang av entreprenørskap. Det trekkes også frem at mangelen på rollemodeller kan ha en innvirkning på andelen kvinnelige entreprenører. Vestlandets største verdiskapning skjer innenfor de tradisjonelt mannsdominerte næringene ikke-fornybar energi, maritim og marin sektor. Bedriftene fra disse sektorene ser også muligheter for nye vekstområder innenfor fornybar energi. Vi ønsker derfor å sette inn en særlig innsats for å styrke kvinneandelen i forskningsprosjekt innenfor energi, maritim og marin sektor. En av utfordringene for forskningsbasert innovasjon er å få til et godt samarbeid mellom små- og mellomstore bedrifter (SMBer) og akademia. Prosjektet søker å styrke et slikt samarbeid ved å sette sammen et nettverk bestående av både kvinnelige aktører fra akademia, inkludert doktorgradsstudenter, og kvinnelige aktører fra industrien. På denne måten ønsker en å få forskningen ut i praksis og den praktiske hverdagen inn i forskningen. Gjennom tette klyngesamarbeid har prosjektet partnere representert langs hele norskekysten og på det internasjonale markedet.

Ved hjelp av Vest Ut og Fram har flere bedrifter fått kjennskap til og FoUoI-metodikk og ressurser som for eksempel design thinking og prosjektkanvas. Kvinnene som deltok har fått et nettverk som kan være avgjørende når det gjelder å få på plass forsknings- eller innovasjonsprosjekt. Prosjektet har skapt en møteplass med klart fokus på grønn omstilling, digitalisering og med muligheter for prosjektidémyldring og sparring. Betydningen av nettverksbygging har også vært understøttet av et frokostmøte ledet av Innovasjon Norge og VIS Innovasjon. Etter studieturen til Island ble en av bedriftene invitert inn i en H2020-søknad. Betydningen av nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, er ofte avgjørende for å øke mulighetene for forskning- og innovasjonsprosjekt, og ringvirkningene av Vest Ut og Fram vil være betydningsfulle lenge etter avslutningen av prosjektet.

Prosjektet skal sette sammen minst 20 utvalgte kvinner fra bedrifter og akademia med mål om flere og større FoUoI (Forskning og Utvikling og Innovasjon)-prosjekt til Vestlandet med kvinnelige prosjektledere. Programmet vil gi en innføring i nasjonale satsninger innenfor forskning og utvikling, utfordre deltagerne fra bedrifter til å tenke strategisk og identifisere problemstillinger som kan løses ved hjelp av FoUoI, utfordre forskere til å se på innovasjonsmuligheter i forskningen sin og utfordre alle til å ta flere sjanser, sammen. For å øke forskningsbasert innovasjon i norsk næringsliv kreves tettere samarbeid mellom bedrifter og akademia, og det er her nettverksprogrammet, gjennom sin oppbygging, vil ha sin styrke. For å lykkes må programmet samle personer som er åpne for innspill, som er villige til og ser nytten av å dele av egen erfaring, og som er interesserte i å bygge et stort nettverk. Siden personene kommer fra forskjellige bakgrunner er det viktig at temaene som velges er samlende, og med bakgrunn i Vestlandets største økonomiske drivkrefter vil dette være hav- og energinæringen. For å kunne nå mål om flere og større FoUoI-prosjekt vil samlingene fra første stund ha fokus på verdiskaping og muligheter for innovasjon i næringslivet, med tett samarbeid med klyngenettverkene NCE Seafood Innovation Cluster og GCE subsea. Hvis prosjektet lykkes vil ringvirkningene være merkbare over flere år, og bakgrunnskonseptet og erfaringene vil kunne brukes innenfor andre satsningsområder.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene