Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for å utvikle bedre deltakelse og ledelse av prosjekter i EU H2020 av organisasjoner fra Trøndelag

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektnummer:

295175

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Fagområder:

Samarbeidsland:

-

-

Prosjektet er et samarbeid mellom aktører fra viktige FoU-miljø og offentlige aktører i regionen. Partnerne bak EU-nettverket Horisont Trøndelag ser et behov for å synliggjøre mulighetene i Horisont 2020 for innovasjon i offentlig sektor. Nettverkets valg av vinkling, innovasjon i offentlig sektor, tar utgangspunkt i utfordringer som offentlig sektor står overfor, som igjen befinner seg innenfor de fem satsingsområdene forankret i Trøndelags strategi for innovasjon og verdiskapning 2017-2021: bioøkonomi, sirkulær økonomi, smarte samfunn, havrommet og opplevelsesnæring. Målet med prosjektet er å hjelpe offentlig sektor med å løse de mest sentrale utfordringene den står overfor, gjennom deltagelse i EUs forskningsprogram, Horisont 2020, i et samarbeid mellom trønderske offentlige aktører, akademia, FoU og næringsliv. Dette skal resultere i flere konkrete prosjektforslag/søknader til Horisont 2020. Nettverket vil arrangere seminarer for å utvikle prosjektforslag og søknader, etablere en Help Desk for aktører som har behov for veiledning i søknadsprosessen og dessuten etablere et forum for alle partnerne i nettverket samt andre relevante EU-rådgivere fra regionen med mål om intern erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og koordinering av aktiviteter relatert til Horisont 2020.

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk