Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New Patterns.

Alternativ tittel: Nye mønstre, et forskingsstøttet innovasjonsprosjekt. Helhetlig og koordinert innsats til barnefamilier med vedvarende lavinntekt.

Tildelt: kr 6,8 mill.

Barnefattigdom i Norge er økende. Foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i familien og barn og unges helse og livskvalitet. I dag er tjenester til barn og familier med dårlig økonomi og utfordrende livssituasjoner sjeldent integrerte og koordinerte. Kristiansand kommune har utviklet prosjektet Nye mønstre - trygg oppvekst med målsetning om å bryte mønstre hvor utfordringer relatert til barnefattigdom overføres mellom generasjoner. Innovasjonen er en ny modell for koordinert tverrfaglig og tverrsektoriell innsats til både foreldre og barn i utvalgte lavinntektsfamilier over en periode på fem år. Modellen representerer tjenesteinnovasjon og innebærer tett oppfølging av barn og voksne i deltakerfamiliene. En fast familiekoordinator koordinerer innsatsen rundt både voksne og barn ved bruk av koordineringsverktøyet Familiens plan. Familiekoordinator er en kontaktperson inn til hjelpeapparatet og skal se hele familiens behov under ett. FoU-aktivitetene vil undersøke hvordan innovasjonen påvirker praksis og gi innspill til utvikling og justering av modellen underveis. Gjennom FoU-aktivitetene har vi så langt sett at mange har inntekten sin fra ulike ordninger, og det er krevende å holde oversikt og planlegge når økonomien er svært oppstykket. Det kvalitative arbeidet gir innsikt i situasjonen til familiene og betydningen av rollen til familiekoordinatoren. Familier forteller blant annet at det å bli med i prosjektet har bidratt til å skape en bedre og mer stabil hverdag for dem, og at familiekoordinator har kunnet bidra på måter det eksisterende tjenestetilbudet ikke gjorde. I det kvantitative arbeidet jobbes det med å undersøke effekter av tiltaket, hva skjer når familiene har deltatt i prosjektet over lengre tid?

Barnefattigdom i Norge er økende. Foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i familien og barn og unges helse og livskvalitet. I dag er tjenester til barn og familier med dårlig økonomi og utfordrende livssituasjoner sjeldent integrerte og koordinerte. Kristiansand kommune har utviklet prosjektet Nye mønstre trygg oppvekst med målsetning om å bryte mønstre hvor utfordringer relatert til barnefattigdom overføres mellom generasjoner. Innovasjonen er en ny modell for koordinert tverrfaglig og tverrsektoriell innsats til både foreldre og barn i utvalgte lavinntektsfamilier over en periode på fem år. Modellen representerer tjenesteinnovasjon og innebærer tett oppfølging av barn og voksne i deltakerfamiliene. En fast familiekoordinator koordinerer innsatsen rundt både voksne og barn ved bruk av koordineringsverktøyet Familiens plan. Familiekoordinator er en kontaktperson inn til hjelpeapparatet og skal se hele familiens behov under ett. Innovasjonen innebærer fokus på innsats mot samfunnsstrukturer og systemer som bidrar til å skape eller videreføre utfordringene med lavinntekt. Gjennom å følge utviklingen i Nye mønstre med forskningsbasert evaluering har vi nå en unik mulighet til å utvikle ny kunnskap om implementering av en modell for koordinerte og helhetlige tjenester. FoU-aktivitetene vil undersøke hvordan innovasjonen påvirker praksis og gi innspill til utvikling og justering av modellen underveis. I tillegg vil vi undersøke hvorvidt og hvordan bruk av modellen påvirker barn og foreldres livssituasjon, og hvordan ulike tjenester kan koordineres for å optimalisere potensialet i eksisterende helse- og velferdstjenester. Innovasjonen skal prøves ut i 12 kommuner og kunnskapen som generes vil derfor kunne ha stor overføringsverdi til andre kommuner i Norge.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester