Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utvikling av en digital didaktisk undervisningsplanlegger for lærere, DigUP

Alternativ tittel: The development of a digital didactic tool for planning teaching sequences

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

295690

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

Innovasjonsprosjektet DigUp har utviklet et forskningsbasert, gratis online planleggingsverktøy for lærere. Verktøyet gjør det mulig for læreren å å designe læringsløp i det mellomlange tidsspennet (tema) med god sammenheng mellom mål for undervisningen, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Verktøyet tilbyr en bestemt struktur for planleggingen og forskningsbaserte støttetekster, hint og spørsmål til lærerne. Lærerne kan samskrive i verktøyet og de kan dele planer med kollegaer på egen skole eller på tvers av skoler, videreutvikle og arkivere planer. Verktøyet gir også oversikt over undervisningsplaner i det lange tidsspennet (år) og gjør det mulig å sammenligne planer for å få oversikt over progresjon i et fag over flere år eller planlegge for tverrfaglighet. Prosjektet eies av Jærskulen som består av de fire kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time på Jæren i Rogaland. Designet og funksjonalitetene i verktøyet er et resultat av tett samarbeid mellom lærere i Jærskulen, softwareutviklere i Grensesnitt og forskere og fagpersoner ved Lesesenteret og institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Høsten 2020 ble det samlet inn surveydata der lærerne i Jærskulen ble spurt om ulike aspekter ved sin planleggingspraksis. Svarene fra surveyen ga forskerne i DigUp viktige innspill til utviklingen av en prototype av verktøyet. Forskerne trakk veksler på etablert forskning om god planlegging og praksis, i tillegg til surveydata og innspill fra en gruppe ressurslærere fra Jærskulen, og utarbeidet forskerne en prototype av verktøyet. Denne prototypen ble prøvd ut blant lærerne i Jærskulen over en periode på 6-8 uker vinteren 2021/-22. 30 lærere deltok deretter i fokusgruppeintervju, der de delte sine erfaringer med å bruke verktøyet til å lage temaplaner i utvalgte fag. Det ble også samlet inn anonyme loggdata ved hjelp av Hotjar, som viste brukernes navigasjonsmønstre i DigUp-verktøyet. Disse dataene dannet grunnlag for optimalisering av verktøyet, som ble ferdigstilt våren 2023. Det er gitt ut en bok med tittelen God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp, der den forskningsbaserte kunnskapen som verktøyet bygger på, blir presentert. I tillegg gir boka konkrete eksempler på verktøyet i bruk som kan være til inspirasjon for brukerne av verktøyet. Det arbeides videre med en protokoll-artikkel som presenterer designet som ligger til grunn for utviklingen av DigUp. Denne forventes ferdigstilt i løpet av høsten -23. I tillegg arbeides det med en artikkel med utgangspunkt i data fra spørreundersøkelsen som undersøker hva lærere i grunnskolen rapporterer om sin planleggingspraksis og hva som skal til for at de vil ønske å bruke et digitalt, didaktisk planleggingsverktøy. En tredje artikkel som er under arbeid undersøker læreres respons på digitalt planleggingsverktøy i lys av relevansteori. Foreløpige resultater fra prosjektet er presentert på forskningskonferanser og formidlet fortløpende til samarbeidspartnerne i prosjektet.

Oppnådde og potensielle virkninger og effekter basert på prosjektets resultater: Prosjektet har fått kvalifiseringsmidler (500.000 kr, KOMMERSFORSK, søknadsnummer ES723764, prosjektnummer 346039). Innenfor disse rammene vil det utvikles en kommersialiseringsstrategi og en forretningsmodell for DigUp. Forventede resultater her vil være å etablere og videreføre partnerskap med ulike aktører i utdanningssektoren samt med tilbydere av digitale løsninger (LMS) som brukes i skoleverket for å redusere administrative kostnader, øke effektivitet og bidra til å heve kvalitet på planlegging og undervisning. I så måte har DigUp vært foregangsprosjekt når det gjelder å sikre at resultater fra et forskningsbasert innovasjonsprosjekt innen utdanning også er levedyktig på lang sikt. For fremtidige innovasjonsprosjekter vil det derfor være hensiktsmessig å planlegge allerede i søknadsfasen for hvordan innovasjonen helt konkret kan overføres til samfunnet. I denne prosessen vil Validé ved UiS være en nyttig samarbeidspartner. I tillegg til det som allerede er formidlet (se elektronisk rapport), vil en bok som er utviklet i perioden, publisert på Cappelen Damm i august 2023: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp, (https://utdanning.cappelendamm.no/_god-undervisningsplanlegging-9788202773816) bli brukt i desentralisert kompetanseutviklingsprosjekter og som pensum i videreutdanningskurs i regi av Lesesenteret.

Digital teknologi har stort potensial til å forbedre lærernes planleggingspraksis, men til dette trengs nye og innovative verktøy. Innovasjonen (DigUP), som skal utvikles i dette prosjektet, er et plattformuavhengig nettbasert planleggingsverktøy for lærere. Innovasjonen har som mål å støtte lærerne i transformasjonen fra styrende dokumenter for opplæringen til konkret undervisning i fagene. Verktøyet skal utvikles i tett samarbeid med praksisfeltet og lærernes behov. På den måten vil empirisk forskning ligge til grunn for utviklingen av DigUp og hvordan lærerne best kan støttes i transformasjonsprosessen. DigUp vil ha særlig aktualitet i implementeringen av revidert læreplan høsten 2020. DigUP skal være fleksibel og interaktiv, og utvikle lærernes kompetanse til å designe god undervisning som inkorporere lesing, skriving, regning, muntlighet og IKT på fagspesifikke måter og bidra til å styrke sammenheng mellom mål-innhold-arbeidsmåter og vurdering. DigUP vil gi forbedret undervisningskvalitet fordi innovasjonen skal sikre at forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for lærernes beslutninger og dermed bidra til bedre beslutningsprosesser. DigUP har til hensikt å styrke samarbeid mellom lærere ved at det digitale verktøyet gir muligheter for deling av undervisningsplaner og på den måten bidra til kunnskapsdeling og effektivisering. For å sikre DigUP som et allment verktøy for hele skole-Norge brukes både Språkløyper og ordning for desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM). Synliggjøring i utdanningssektoren vil sikres gjennom en kommunikasjonsplan og vil benytte seg av høyfrekvente nettsider: (UiS/Lesesenteret), Facebook (Lesesenteret, Språkløyper, Undervisningsopplegg etc.) tidsskrift (Utdanning/Bedre Skole). En prototype vil bli utviklet i en norsk kontekst, men skal også kunne overføres og tilpasses andre landsutdanningssystemer.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder