Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

Alternativ tittel: Norsk senter for vannkraft forsknings laboratorium

Tildelt: kr 55,0 mill.

HydroCen Labs vil oppgradere og rehabilitere Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet som ligger ved NTNU. Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ble bygget i 1917 og 1958, og begge må oppgraderes for å imøtekomme fremtidens behov for forskningsinfrastruktur. Vannkraftlaboratoriet har som mål å rehabilitere det eksisterende lavtrykkssystemet og bygge et nytt høytrykkssystem der fremtidig forskning på Pelton-turbiner slik at strømning med høye Reynolds-tall kan utføres. I tillegg vil laboratoriet være koblet til eksisterende Smart Grid-, Generator-forsknings- og mekaniske / utmattings-laboratorium. Disse laboratoriene vil også bli oppgradert for å imøtekomme fremtidige behov for forskning innen vannkraft teknologi. Vassdragslaboratoriet har bare hatt mindre oppgradering siden det ble bygget, og har et stort behov for oppgradering av rørsystemer og måleutstyr. Infrastrukturen som helhet er tydelig preget av slitasje. Den er utdatert og uegnet for moderne målemetoder og utredning av fremtidig eksperimentell forskning. Selv om Vassdragslaboratoriet er i aktiv bruk, pålegger dets tilstand begrensninger og store utfordringer for fremtidig forskning. Vassdragslaboratoriet vil være koblet til geologi- og bergmekanikkanleggene ved NTNU og utstyrt for forskning på levende fisk sammen med Norsk institutt for naturforskning, NINA.

HydroCen Labs will upgrade and refurbish the Waterpower Laboratory (Vannkraftlaboratoriet) and the Hydraulic Laboratory (Vassdragslaboratoriet) at NTNU. The Waterpower Laboratory and the Hydraulic Laboratory were built in 1917 and 1958 respectively, and both are in need of upgrades in order to meet the future requirements for research infrastructure. The Waterpower Laboratory aims to refurbish the existing low-pressure system and build a new high-pressure system where future research on Pelton turbines and flow with high Reynold numbers can be carried out. In addition, the laboratory will be connected to existing Smart Grid-, Generator research- and mechanical/material testing- facilities. These facilities will also be upgraded in order to meet future needs for research within hydropower technology. The Hydraulic Laboratory has only had minor upgrading since it was built in 1958, and is in desperate need for upgrading of its piping systems and measurement-equipment. The infrastructure as a whole is clearly marked by tear and wear. It is outdated and unsuitable for modern measurement methods and investigation of future experimental research. Although the laboratory is in active use, its state imposes limitations and major challenges for future research. The Hydraulic Laboratory will be connected to the Geology and Rock Mechanics facilities located at NTNU and equipped for research on live fish together with the Norwegian Institute for Nature Research, NINA.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt