Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Konferanse 2019: Demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i Nord-Norge

Tildelt: kr 0,25 mill.

Konferansen vil formidle kunnskap om ulikhet i tildeling og bruk av helsetjenester, noe som kan føre til ulikhet i helse, og er spesielt innrettet mot underrepresenterte grupper. Kunnskap om tildeling av, og barrierer for å motta tjenester, hvilke mekanismer som er i spill, vil i neste omgang kunne brukes for å forebygge ulikheter i helse. Tema for konferansen vil derfor både ha relevans for, og falle innenfor, tematiske prioriteringer i programmene BEHANDLING og BEDREHELSE, så vel som HELSEVEL. Forskningsprosjektet er finansiert av NFR, i programmet HELSEVEL, og er således innvilget i henhold til dette programmets tematiske prioriteringer. Konferansen vil presentere resultater innen tjenesteforskning, og spesielt spørsmålet om hvilke organisatoriske strukturer, prosesser og personellatferd som påvirker tilgang, bruk og opplevelse av kvalitet på tjenestene. Konferansen vil dessuten presentere forskningsresultater knyttet til brukere av tjenester, både de som skal planlegge og utøve tjenestene og erfaringer pårørende til personer med demens og representanter for frivillige organisasjoner har med de aktuelle tjenestene. Konferansen vil presentere resultater innen feltet praksisnær forskning utført i miljø med ansvar for utdanning av fagpersoner i tjenestene, og vil kunne bidra til økt kompetanse på et forskningssvakt område. Konferansen vil videre kunne bidra til styrket samarbeid mellom forskere, tjenesteutøvere og brukere på alle nivåer og bidra til økt innovasjon gjennom spredning av forskningsresultater. Ved å bringe sammen forskere fra landet forøvrig samt fagmiljøer med erfaringer fra ulike regioner (Nord-Norge, Grønland) vil konferansen kunne bidra til å styrke og videreutvikle et tverrfaglig og internasjonalt nordområdesamarbeid samt diskutere felles problemstillinger, ulike metodiske tilnærminger og teoretiske perspektiv - i samarbeid med den aktuelle målgruppen for konferansen, samt diskutere muligheter for å gjennomføre komparative undersøkelser.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering