Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Literate - Dysleksitest for barn

Alternativ tittel: Literate screeening test for dyslexia in children

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

295734

Prosjektperiode:

2019 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Nasjonale prøver viser at over 20 % av norske førsteklassinger strever med å knekke lesekoden. Flere av disse elevene har dysleksi, og vil ha store vansker med å utvikle funksjonell lese- og skriveferdighet lenge etter begynneropplæringa. Det er velkjent at skolen ikke greier å fange opp disse elevene tidlig nok, og at tiltakene er vilkårlige og blir iverksatt altfor seint. Ved UiT Norges arktiske universitet er det utviklet et screeningverktøy som tidlig og effektivt skal oppdage risikobarna. Verktøyet kan identifisere barn med risiko for dysleksi allerede før skolestart, og det kan avdekke dysleksi i tidlige skoleår. Screeningtesten skal kunne brukes av barnehagelærere og lærere, være enkel å administrere, ha høy kvalitet og kunne identifisere de riktige barna. Screeningtesten har sitt utspring i den pågående studien «The Tromsø Longitudinal Study of Dyslexia», og er samtidig prøvd ut blant 300 barn i en parallell normeringsstudie. Før lansering skal det imidlertid utvikles en digital løsning og denne må prøves ut på ytterligere 300 barn. Literate AS skal levere en digital løsning av screeningtesten, som altså kan avdekke risiko for dysleksi helt nede i 4 ½-årsalder og opp til 7.trinn. Det finnes per i dag ingen screeningtester for denne aldersgruppa. Det mest kjente norske kartleggingsverktøyet er en diagnostisk test, som kan avdekke mulig dysleksi fra 3.trinn. Den diagnostiske testen er imidlertid tidkrevende og gjennomføres kun med barn som er henvist til Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), gjerne mot slutten av barneskolen. Statistiske beregninger viser at Literate screeningtest har gode psykometriske måleegenskaper – herunder reliabilitet og validitet. Den vil dermed kunne fange opp risikobarna langt tidligere enn hva tilfellet er med dagens løsninger. Målet med dette prosjektet er å lansere et fullt operativt produkt (‘Release Candidate’), dvs. en digital screeningtest som kan tas i bruk av barnehager, barneskoler, PPT, logopeder og andre.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020