Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Deltagelse i EERA JP ESI - Energy Systems Integration

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

295749

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

-

NORSK ønsker å fortsatt være en aktiv deltager i EERA JP ESI. Fremtidige energisystemer vil være tett koblet og integrert på tvers av systemer som både produserer, inneholder og forbruker energi (elektriske, termiske, vannsystemer, transportsystemer). Dette er påkrevd for ytterligere å redusere energiforbruk, utslipp og ressursbruk samt for å utnytte energi som ellers ville gått til spille. For at dette skal kunne oppnås, er det behov for utvikling av både kunnskap, teknologi og politiske og samfunnsmessige rammebetingelser som kan sikre at nye energikonsepter faktisk blir innført og tatt i bruk. For tiden er NORCE og NTNU involverte norske instituttet involvert i JP ESI. NORCE (tidligere IRIS) har de siste årene deltatt i utforming av programmet og koordinert SP3 (Technology) og SP4 (Consumer). NORCE vi fortsatt lede SP3 og delta i SP4, mens ledelsen av SP4 er overtatt av UiS. Workshops om EERA JP ESI er aktuell for å få flere norske virksomheter engasjert. Formålet med workshop vil være å få opp problemstillinger norske bedrifter opplever i arbeidet med å realisere integrerte energisystemer, det være seg av både teknologisk, regulatoriske eller markedsmessige betingelser eller forbrukeres vaner, kompetanse eller ønsker. Workshops kan også bidra til å samle nøkkelpersoner for å skape en mer systematisert felles arena og agenda mellom næringsaktører, offentlige aktører, forskere og utenlandske aktører. NORCE' deltagelse i EERA-programmet øker sannsynligheten for på sikt å komme inn i prosjektkonsortier med gode samarbeidspartnere. Dette er i tråd med NORCE' strategi for økt posisjonering internasjonalt og økt innslag av EU-finansierte prosjekter i vår portefølje. Det er også av nasjonal verdi at norske deltakere kan reise norske problemstillinger. Dette kan gi norske aktører mer adgang til sentrale europeiske aktører gjennom JP ESIs aktiviteter, og gjennom nasjonale skyggeaktiviteter vi arrangerer knyttet til JP ESI.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi